Martes, Pebrero 7, 2023

February 7, 2023

Martes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 1, 20 – 2, 4a
Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9

Maningning ang iyong ngalan,
Poon, sa sangkalupaan.

Marcos 7, 1-13


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Fifth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Genesis 1, 20 – 2, 4a

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat, at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa, at siya’y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi: “Magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan; magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig.” Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga iyon ang ikalimang araw.

Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa – maaamo, maiilap, malalaki at maliliit.” At gayun nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito, at siya’y lubos na nasiyahan nang mamasdan ang mga ito.

Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, “Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit.” Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila’y pinagpala. Wika niya, “Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig, at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungangkahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon.” At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga – ito ang ikaanim na araw.

Gayun nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya’y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9

Maningning ang iyong ngalan,
Poon, sa sangkalupaan.

Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan,
pati mga tala, bituin at buwan;
ano nga ang tao upang ‘yong alalahanin?
Ay ano nga siya na sukat mong kalingain?

Maningning ang iyong ngalan,
Poon, sa sangkalupaan.

Nilikha mo siya, na halos kapantay
ng iyong luningning at kadakilaan!
Pinamahala mo sa buong daigdig,
sa lahat ng bagay malaki’t maliit.

Maningning ang iyong ngalan,
Poon, sa sangkalupaan.

Mga baka’t tupa, hayop na mabangis
at lahat ng ibong nasa himpapawid,
at maging sa isda, sa ‘lalim ng tubig.

Maningning ang iyong ngalan,
Poon, sa sangkalupaan.

ALELUYA
Salmo 118, 36. 29b

Aleluya! Aleluya!
Sa salita mo akitin
ang puso ko at loobin
nang ikaw ay aking sundin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 7, 1-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Hesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Hesus ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila.

Ang mga Judio, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hangga’t hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan.

Kaya’t tinanong si Hesus ng mga Pariseo at mga eskriba, “Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos!” Sinagot sila ni Hesus, “Tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat:

‘Paggalang na handog sa ‘kin ng bayan ko’y paimbabaw lamang,
sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal.
Pagpuri’t pagsambang ginagawa nila’y walang kabuluhan,
ang utos ng tao ay itinuturong utos ng Maykapal.’
Niwawalang-kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo’y ang turo ng tao.”

Sinabi pa ni Hesus, “Kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang-bisa sa utos ng Diyos masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo! Tulad nito: iniutos ni Moises, ‘Igalang mo ang iyong ama’t ina’; at ‘Ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay.’ Ngunit itinuturo ninyo, ‘Kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina: Ang anumang maitutulong ko sa inyo ay Korban’, alalaong baga’y inihahain ko ito sa Diyos – hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paara’y niwawalang-kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 11, 2019 at 8:18 am

Itinuturo ni Hesus na ang pinakadakilang utos higit sa lahat ng mga utos ay ang pag-ibig. Pinagsibahan siya at ang kanyang mga alagad ng mga eskriba at Pariseo kung bakit hindi nila tinutupad ang kinaugaliang tradisyon ng paghuhugas ng kamay bago kumain. Itinuring sila ni Kristo na mga pusong malalayo sa Diyos dahil walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Makikita dito yung mas pagbibigay-kahulugan ng utos ng tao kaysa sa utos mula sa itaas. Tunay na kailangan natin sundin ang bawat letra ng batas, ngunit mas mahalaga nating sundin ang diwa ng utos, at iyan ang pag-ibig. Kung sabi nila na huwag kang gumawa ng masama, eh di gumawa tayo ng mabubuti. Kung sabi nila na huwag palampasin ang mga nakasayanang tradisyon, eh di magkaroon tayo ng kultura ng mabubuting ehemplo sa ibang tao. Ipinakita sa atin ng Diyos na siya ay isang mabuting tagapaglikha ng sangnilikha. Nilikha niya ang mga hayop sa katubigan at kalangitan, at sa huli ay nilikha niya ang tao ayon sa kanyang larawan at kaanyuan. Binigyan niya ang tao ng karangalan upang mamuno nang tungkuling tapat sa buong sangnilikha. At makikita dito na ang lahat ng nilalang ng Panginoon ay mabuti, kaya binasbas niya ang lahat na ito. Ang Paghahari ng Diyos ay puno ng pagmamahal, kagalakan, at kapayapaan. Kung ating isasabuhay ang mga kahalagahang ito pati pa ang alintuntin ng buhay pangKristiyano, makakamtan natin nawa ang biyaya ng buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon at ang kanyang mga Banal.

Reply

Ethel de ungria February 8, 2021 at 9:47 pm

Ang aral at turo ng ating panginoon jesucristo Ang dapat nating sundin at paniwalaan at Hindi din dapat nating sundin at at Hindi din paniwalaan Ang turo at aral na gawa ng Tao tulad ng mga pamahiin na gawa ng Tao at Sabi Sabi ng mga matatanda na pawang walang katorohanan.sinasabi sa bibliya na dapat din tayong magingat sa mga aral at turo na gawa lng ng tao.ang sundin natin at turo at aral ng diyos upang at dapat nating isabuhay.

Reply

SAINTSPOT February 7, 2023 at 4:52 am

PLEASE SHARE AND SUBSCRIBE
“SAINTSPOT” on Youtube at
https://www.youtube.com/watch?v=HHRzdIaFbv4

Pagpuri’t pagsambang ginagawa nila’y walang kabuluhan, ang utos ng tao ay itinuturong utos ng Maykapal.’

Nais ng ating Panginoon ang ating tunay at totoong pagsamba. Isang Dalisay at taos-pusong pagsamba. Nais niyang ibigin natin ang Diyos nang may malalim na debosyon sa ating kalooban. Nais Niya tayong manalangin, makinig sa Kanya, at maglingkod sa Kanyang banal na kalooban nang buong lakas at kaluluwa. Nais ng Diyos na mag-alab ang ating mga puso ang pag-ibig sa kanya dahil ito ang tunay na pagsamba sa Diyos.

Pagnilayan, ngayon, nag-aalab ang puso ng Panginoon dahil nais niyang madala ka sa pagsamba. Kapag ikaw ay nagsisimba, kailangan mong ibigay ang iyong buong puso at isipan para sa Diyos lang. Sikaping gawin ang iyong pakikilahok hindi lamang panlabas kundi, una at pangunahin, iyong panloob na pagsamba dahil iyon ang tinitignan ng Diyos.

Aking banal na Panginoon, Ikaw at Ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng pagsamba at papuri. Ikaw at Ikaw lamang ang nararapat sa pagsamba na iniaalay ko sa Iyo mula sa kaibuturan ng aking puso. Tulungan mo ako at ang Iyong buong Simbahan na laging gawing panloob ang aming panlabas na mga gawa ng pagsamba upang ibigay sa Iyo ang kaluwalhatian na nararapat sa Iyong banal na pangalan. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: