Lunes, Enero 10, 2022

January 10, 2022

Lunes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 1, 1-8
Salmo 115, 12-13. 14-17. 18-19

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

Marcos 1, 14-20


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the First Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Samuel 1, 1-8

Ang simula ng unang aklat ni Samuel

Sa Ramataim-zofim, isang maburol na lugar sa Efraim ay may nakatirang lalaki na Elcana ang pangalan. Siya’y anak ni Jeroham at apo ni Eliu na anak ni Tohu at apo Zuf na Efrateo. Dalawa ang asawa ni Elcana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina ngunit si Ana ay wala. Taun-taon, pumupunta si Elcana sa Silo upang sumamba sa Panginoon, sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli na sina Ofni at Finees bilang mga saserdote. Tuwing maghahandog si Elcana, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagamat mahal niya, ay isang bahagi lamang ng handog ang ibinibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuya ng karibal niyang si Penina. Ito’y ginagawa ni Penina taun-taon, tuwing pupunta sila sa bahay ng Panginoon. Labis naman itong dinaramdam ni Ana anupat naiiyak siya at hindi makakain. Kaya’t nilalapitan siya ni Elcana at tinatanong, “Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mong kumain? Bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang sampung anak kaysa akin?”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 12-13. 14-17. 18-19

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

o kaya: Aleluya.

Sa Diyos ko’t Panginoon, ano’ng aking ihahandog
sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob?
Ang handog ko sa dambana, ay inumin na masarap,
bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas.

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang,
ang anumang pangako ko, ay doon ko ibibigay.
Masakit sa kalooban ng Poon kung may papanaw,
kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam.

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang,
sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay
ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan.

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

ALELUYA
Marcos 1, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos ay maghahari na,
talikdan ang tanang sala,
manalig sa balita n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 1, 14-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Pagkatapos dakpin si Juan, si Hesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang Mabuting Balitang mula sa Diyos: “Dumating na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balitang ito.”

Samantalang naglalakad si Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat, Sila’y mangingisda. Sinabi ni Hesus, “Sumama kayo sa akin at kayo’y gagawin kong mamamalakaya ng tao.” Pagdaka’y iniwan nila ang kanilang lambat, at sumunod sa kanya.

Nagpatuloy siya ng paglakad, at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila’y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Hesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama, kasama ng mga taong upahan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 9, 2022 at 3:05 pm

PAGNINILAY: Matapos ang ating masayang pagdiriwang ng Pagkakatawang-tao ni Hesus bilang Sanggol noong Kapaskuhan, sinisimulan natin ngayon ang mahabang paglalakbay ng Karaniwang Panahon. Bagamat ordinaryo ang Pampublikong Ministeryo ni Hesus, mayroong mga espesyal na pagpapala na matutunghayan natin mula sa mga pangangaral at kababalaghan ni Kristo.

Ang Unang Pagbasa ay ang simula ng aklat ni Propeta Samuel, ang huling hukom ng Israel bago pa man napasailalim ang bayan sa paghahari ng isang hari. Nagsisimula ang kwento sa talambuhay na Ana, isang babaeng baog na mas kinalulugod pa ng kanyang aswang si Elcana kaysa kay Penina, ang isa pang asawa na nagdalang-tao ng dalawang anak na lalaki. Tuwing sila’y naglalakbay nang taimtim papuntang Silo, bibigyan ni Penina ng pagkain si Ana, subalit tumanggi lang ito. Kahit tanungin pa ni Elcana kung bakit hindi kumakain nito, wala mang isinasagot si Ana. Makikita natin sa kwento na parang kahihiayan sa mata ni Ana na siya’y baog at hindi pa manganganak. Subalit matutunghayan natin sa susunod na araw kung paano siyang naging matapat sa Panginoong Diyos sa kabila ng kanyang pinagdadaanang sakit. At si Ana ay magluluwal din ng isang batang sanggol, na kamakailang makalipas ay makikila bilang Samuel, ang huling hukom ng Israel.

Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapahiwatig ng unang ministeryo ni Hesus sa Galilea. Dito ipinahayag niya na ang Paghahari ng Diyos ay pumarito na, at ang paanyaya ay pagbabalik-loob mula sa mga kasalanan at pagsasampalataya sa Mabuting Balita. Makikita natin ang Paghahari ng Diyos na kapiling natin kapag lumalago ito sa pamamagitan ng pag-ibig, katarungan, at kapayapaan. At upang ipahayag ang mga values na ito, tayo’y tinatawag ni Hesus katulad ng mga unang 4 na alagad na maging mga “mamalakaya ng tao”. Madalas ito ay ginagawa ng SImbahan sa pamumuhay ng mga pastol at pastor sa pagpaparangal ng Mabuting Balita at pakikiisa sa mga pangangailangan ng mga tao sa bawat komunidad/parokya. Tayo rin ay inaanyayahang tumugon sa tawag ni Kristo na ipahayag ang Mabuting Balita sa ibang tao at maging mga saksi para sa kanya sa paggawa ng katuwiran at kabutihan sa ibang tao.

Ngayong nasa makabagong panahon tayo, may mga epektibong paraan upang ipalaganap ang Kaharian ng Diyos sa lahat. Kahit ang plataporma ng social media ay maaring gamitin upang ipalaganap ang mga tamang impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa paligid natin, at hindi ipagkalat ang mga pekeng balita upang makapagpanakit at makapanira ng ibang tao. Nawa’y alalahanin natin na ang Paghahari ng Panginoon ay patuloy na lalaganap kung tayo’y tutugon sa misyon ng “Evangelization” upang dumaloy ang pagmamahal, kapayapaan, at katarungan sa isa’t isa.

Reply

Jinnel January 10, 2022 at 7:03 am

Panginoon ko sa lang araw araw kung paglalakbay, indi man ako naging pare o lemenester, naway makatugon ako sa iyong pagtawag, lalo n sa aking pamlya at sa aking kumunidad. Amen. Purihin ang Diyos. Dinggin mo ang aking panalangin at panalangin ng buong mundo. In the mighty name of your aon Jesus Christ our saviour. Amen

Reply

Densil January 11, 2022 at 3:55 am

Amen

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 10, 2022 at 9:12 am

Ano ang aral at hamon ng ating ebenghelyo ngayon?

Tahasang sinabi ni Hesus na “Pagsisihan nyo at talikdan ang mga kasalanan at maniwala sa Mabuting Balita”.

Kamusta ang iyong pamumuhay ngayon? Naaayon ba sa kalooban ng Diyos? O tayo ay nanatiling walng takot sa Panginoon sa paggawa ng masama? Katulad ng: Katakawan sa laman at kamunduhan, pangangalunya, pakikiapid, pagnanasa sa hindi asawa o pag aari, pagiging ganid, mukhang pera, madamot sa mahihirap, naninirang puri o tsismosa, nagnanakaw, nandaraya, palamura, lulong sa bisyo, pala-away, mayabang, mapagmalaki at hindi marunong magpatawad ng kapatid, ng kapwa at ng kaaway.

Nanawagan sa atin si Hesus sa ebanghelyo ngayon, pagsisishan na natin ang mga gawaing ito, humingi ng kapatawaran at sikapin ng matalikuran ang gawang palalo. Matakot tayo sa Diyos, huwag tayong magmalaki porket tayo ay pera ngayon, hindi nagugutom, may ari arian, may posisyon, may kapanhyarihan, malakas at walang sakit. Sapagkat anumang oras at sa isang iglap lamang ay kayang bawiin ng Diyos kung ano ang meron ka ngayon maging ang buhay mo at mga mahal sa buhay.

Magbalik loob kay Hesus at magbago.

Reply

Guendolyn Chiong January 10, 2022 at 10:18 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: