Linggo, Oktubre 31, 2021

October 31, 2021

Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Deuteronomio 6, 2-6
Salmo 17, 2-3a. 3kb-4. 47 at 51ab

Poong aking kalakasan,
iniibig kitang tunay.

Hebreo 7, 23-28
Marcos 12, 28b-34


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thirty-first Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 6, 2-6

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao: “Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo’y nabubuhay. Kung ito’y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayo’y mapapanuto kayo, at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay.

“Dinggin mo, Israel: Ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya’y itanim mo sa iyong isip.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 17, 2-3a. 3kb-4. 47 at 51ab

Poong aking kalakasan,
iniibig kitang tunay.

Minamahal kita nang tunay na tunay.
Panginoo’y batong hindi matitibag
matibay kong muog at Tagapagligtas.

Poong aking kalakasan,
iniibig kitang tunay.

D’yos ko ang sa akin ay s’yang nag-iingat,
tagapagtanggol ko at aking kalasag.
Sa ‘yo, Panginoon, ako’y tumatawag
sa mga kaaway ako’y ‘yong iligtas.

Poong aking kalakasan,
iniibig kitang tunay.

Panginoo’y buhay, s’ya’y Tagapagligtas
matibay kong muog, purihin ng lahat.
Sa piniling hari, dakilang tagumpay,
ang kaloob ng D’yos sa kanyang hinirang.

Poong aking kalakasan,
iniibig kitang tunay.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 7, 23-28

Pagbasa mula sa sulat sa Mga Hebreo

Mga kapatid, dati, sa Matandang Tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili, sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Hesus ay buhay magpakailanman, at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagka-saserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya’y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila.

Si Hesus, kung gayon, ang Dakilang Saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya’y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, una’y para sa sarili nilang kasalanan, at pagkatapos, para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Hesus – at iyo’y pangmagpakailanman – nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa Kautusan; subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang Anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa Kautusan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 12, 28b-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Hesus at tinanong siya, “Alin pong utos ang pinakamahalaga?” Sumagot si Hesus, “Ito ang pinakamahalagang utos, ‘Pakinggan mo, Israel! Ang Panginoon na ating Diyos – siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, nang buong pag-iisip, at nang buong lakas.’ Ito naman ang pangalawa, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’ Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito.” “Tama po, Guro!” wika ng eskriba. “Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa kanya. At ang umibig sa kanya nang buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin, at iba pang mga hain.” Nakita ni Hesus na matalino ang kanyang sagot, kaya’t sinabi niya, “Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos.” At wala nang nangahas magtanong kay Hesus mula noon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Melba G. De Asis November 4, 2018 at 12:29 pm

Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang dapat mangibabaw dito sa lupa para magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Wala ng hihigit pa sa utos na ito. Kung mananatili ang pa-ibig sa loob ng tahanan ay may nakalaang pagpapala mula sa Diyos.

Reply

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 5:53 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez October 25, 2021 at 8:59 pm

PAGNINILAY: Ang pinakabuod ng Bibliya mula Genesis hanggang Pahayag ay pag-ibig sapagkat ang ating Diyos ay pag-ibig. Tayong lahat ay patuloy na minamahal ng Panginoon, at ito’y isang paanyaya na tayo rin ay ipahalaga ang pag-ibig na iyon.

Ang Unang Pagbasa ay isang pangangaral ni Moises na tinatawag sa wikang Hebreo na “Shema, Israel”. Makikita natin sa pagbasa ang paanyaya ng propeta sa mga Israelita na dinggin siya sapagkat dala niya ang ang isang mahalagang mensahe mula sa Panginoon. Una niyang sinabi na matakot sila sa Panginoon sa pagsunod sa mga dakilang utos at kalooban. At dito sinabi naman ni Moises na mahalin nila ang Diyos nang buong puso, isip, kaluluwa, at lakas. Kaya ito’y paulit na ipinahayag ni Hesus sa Ebanghelyo nang tanungin siya ng isang eskriba kung ano ang pinakamahalagang utos sa lahat. Sa dami ng mga batas ng Hudyo, na ang eksaktong bilang ay 613, tila nga ba’y nakalimutan na nila ang pinakaimportante sa mga utos na ibinigay sa kanila. Dito sinipi ni Hesus ang “Shema” sa Unang Pagbasa tungkol sa pagmamahal sa Diyos, at ang Levitico 19:18 naman tungkol sa pagmamahal sa kapwa. At sinigurado niya na wala pang utos na higit sa dalawang ito. Kaya nga ang pagmamahal sa Diyos at kapwa ay ang pinakabuod ng Sampung Utos/Dekalogo, na para kay Hesus, kung bawal sa atin ang paglabag sa mga utos na iyon, ang kabutihan at kagandang-loob ay siyang dapat maging inspirasyon natin ng pagmamahal sa Panginoon at sa ating kapwa-tao.

Ang pagmamahal sa Diyos ay ang pagkilala sa kanya bilang pinakasanggalang ng ating buhay na sa kabila ng mga napupunong bagay ng mundo, siya pa rin ang tunay na nagbibiyaya at naggabay sa ating buhay. Kaya nga tayo’y nagtitipon sa simbahan tuwing Linggo at minsan bumibisita upang manalangin kahit 5 minuto upang makipag-usap tayo sa kanya at mabatid ang kanyang dakilang kalooban. Minsan binabasa natin ang Bibliya lalung-lalo ang Ebanghelyo sa bawat araw upang makilala ang mensahe niya para matuon ang ating buhay-pananampalataya sa kanya. At ang pagmamahal sa kapwa ay tinawag sa Ingles na “humanitarian”. Makikita dito ang ating pag-iintindi sa bawat pangangailangan ng isa. Kaya ginagawa natin ang tama hindi lang para tulungan sila, kundi pati na rin makita nila ang kahalagahan ng paggawa ng tama. Ganun rin ang paggawa ng kabutihan sa kanila upang tayo’y maging mabuting huwaran sa kanila na palaging maging matulungin sa ibang tao.

Kaya nga ang ating pagkakilanlan bilang mga Kristiyano ay nakasentro sa pag-ibig. At nawa ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos na para sa lahat sa pamamagitan ng pag-ibig sa kanya at sa ating kapwa-tao upang maghari ang kabutihan at kagandang-loob sa buong mundo.

Reply

Jane Mendoza October 31, 2021 at 9:24 am

Kapuri puri ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Maraming Salamat Amang Diyos. Kapayaan at kagalingan ng mga karamdaman ang sumaatin lahat. Amen

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 31, 2021 at 10:05 am

Kay Hesus na mismo na nanggaling…. Ang dalawang pinakamahalagang kautusan na magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan, kapanatagan ng kalooban, pamumuhay sa lupa ng mapayapa, pagkakaroon ng relasyon sa Diyos at higit sa lahat ay ang makasama sa Paraiso kapag tayo ay pumanaw. Ito ay ang pagmamahal sa kapwa katulad ng pagmamahal sa ating sarili at higit sa lahat ay pagmamahal sa Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa.
Hindi pa huli ang lahat, kinalulugdan ng Diyos ang taong nagsisisi at humihingi ng kapatawaran, mga taong nagsisikap na talikdan ng kasamaan. Samantalahin natin ang parating na Adviento, ihanda natin ang ating mga sarili, umpisahan linisin at ipagpatuloy kahit hindi na adviento at semana santa.

Reply

MARIBEL REYES October 31, 2021 at 9:07 pm

Ang dakilang utos “MAGMAHAL” kahit na minsan mahirap silang mahalin dahil sa ating limitasyon o kakayanan na mahalin ang iba.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: