Sabado, Oktubre 2, 2021

October 2, 2021

Play

Paggunita sa mga Anghel na Tagatanod

Baruc 4, 5-12. 27-29
Salmo 68, 33-35. 36-37

Dinirinig ng Maykapal
ang mga may kailangan.

Lucas 10, 17-24
o kaya Mateo 18, 1-5. 10


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of the Holy Guardian Angels (White)

Mga Pagbasa mula sa
Sabado ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Baruc 4, 5-12. 27-29

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Baruc

Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan. Dahil sa inyo, buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo sa halip na sa kanya, nilait ninyo ang sa inyo’y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo’y nag-alaga sa pasimula, at dinulutan ng pighati ang Jerusalem na sa inyo’y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at kanyang sinabi, “Mga kalapit-bayan ko, ako’y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko’y ipinabihag ng Walang Hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki ngunit nanangis ako sa dalamhati nang sila’y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ninuman ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalikdan nila ang Kautusan ng Diyos at ako’y naging isang bayang wasak at tiwangwang.

“Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan nga niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon, kayo ay lumayo sa kanya. Ngayon nama’y manumbalik kayo at maglingkod sa kanya nang buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito ang siya ring magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo’y iniligtas na niya.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 68, 33-35. 36-37

Dinirinig ng Maykapal
ang mga may kailangan.

Kung makita ito niyong mga dukha,
sila ay sasamba sa laki ng tuwa.
Dinirinig ng Diyos ang may kailangan,
lingkod na bilanggo’y di nalilimutan.
Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa,
maging karagata’t naroong nilikha.

Dinirinig ng Maykapal
ang mga may kailangan.

Ang Lungsod ng Sion, kanyang ililigtas,
bayang nasa Juda’y muling itatatag:
doon mananahan ang mga hinirang,
ang lupain doo’y aariing tunay.
Magmamana nito’y yaong lahi nila
may pag-ibig sa Diyos ang doo’y titira.

Dinirinig ng Maykapal
ang mga may kailangan.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 10, 17-24

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang pitumpu’t dalawa. “Panginoon,” sabi nila, “kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin, sa ngalan ninyo.” Sumagot si Hesus, “Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit – parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan, at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo.”

Nang oras ding iyon, si Hesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kalooba’y tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayun ang ikinalulugod mo.”

“Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.”

Humarap si Hesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba: “Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon! Sinasabi ko sa inyo maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig ngunit hindi nila napakinggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya:

ALELUYA
Salmo 102, 21

Aleluya! Aleluya!
Ang Panginoo’y purihin
ng lahat n’yang mga anghel
na tapat at masunurin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 18, 1-5. 10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong sandaling iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad at nagtanong, “Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?” Tinawag ni Hesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, “Tandaan ninyo ito: kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap.

“Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo: sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 3:54 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez September 24, 2021 at 3:25 pm

PAGNINILAY: Noong nakaraang ika-29 ng Setyembre, ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ng 3 Arkanghel na sina Miguel, Gabriel, at Rafael. Ngayong Ika-2 Araw ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang Paggunita sa mga Anghel na Tagatanod, o mas kilala bilang mga “Guardian Angels”.

Makikita sa Ebanghelyo kung paanong ikinalulugod ni Hesus ang mga bata na sila’y tinuturing niyang pinakadakila sa Kaharian ng Langit. Ito’y taliwas sa mababang pagtingin ng lipunan noon sa mga kabataan na sila’y walang kwenta at hindi mapagtulungan daw. Hinikayat ni Hesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad na huwag hamakin lang nang basta-basta ang mga bata, sapagkat may mga anghel na gumagabay sa kanila dahil sila’y ikinatutuwa ng Diyos. Ito’y hindi ibig sabihin na kinukunsinti ng Panginoon ang pagiging “childish” ng iilang tao, pati na rin ang iilan sa mga bata. Ang pinapahalagahan niya ang ay pagiging “childlike” na may prioridad sa kababang-loob at pagiging masunurin sa dakilang kalooban.

Kaya’t mayroon tayong mga Guardian Angels o mga Anghel na tumatanod sa atin na ginagabayan tayo laban sa mga kapahamakan. Alam po nating ang dasal “Anghel ng Diyos” na tuwing matatapos na ang klase at tuwing hihimbing po tayo sa ating mga kama. Siguro pahalagahan pa po natin ang dasal na ito sa pagkilala sa mga anghel na nagsasabi sa atin na sundin ang iniuutos ng Panginoon. Bagamat hindi natin sila nakikita sa pisikal na kaanyuhan, ngunit ang mga konsensiya natin ay katulad ng mga Anghel na Tagatanod upang gawin ang tama at talikdan ang mali.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 2, 2021 at 8:09 am

May isang awitin ang grupong Asin “Masdan mo ang mga bata, ang sagot ay iyong makikita”..
Ang sagot sa tanong na, sino ang mga dakila sa kaharian ng Diyos? Ay Masdan mo ang mga bata at tularan sila sa pagpapakababa.
Kapatid, minsan ay hindi natin napapansin na ang mga binibigyan nating halaga ay ang mga nakakataas sa lipunan, ang inaasikaso natin ay ang mga mayayaman, ang binibigyan natin importansya ay ang mga sikat at kilala sa kanilang larangan. Kung pansinin man natin ang mga maliliit ay hindi pantay na pagtingin ang ibinibigay natin sa kanila. Ang inihahanda natin sa mas mataas ay iba sa maliliit. Sinabi ni Hesus na kung sino man ang tumatanggap sa maliliit na ito ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa kanya ay tumatanggap sa Ama.
Tularan din natin ang mga bata sa ugaling mabilis magpatawad. Ang mga bata na nag away ay maya maya lamang ay bati na at naglalaro na ulit. Hindi sila nagtatanim ng sama ng loob, hindi nila sinusumpa at ipinapanalangin na may mangyaring masama sa kanilang kalaro.
Isa pang ibalik natin ay ang panananlangin natin na gabayan tayo mg mga anghel ng Diyos.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: