Miyerkules, Setyembre 15, 2021

September 15, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati

Kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin:

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon.

Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok nawa’y makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo nawa’y maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay-Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman nawa’y makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasam ang iyon balak para sa mundo. Panatilihin mo kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapanligtas na pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamgagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 2, 2021 at 9:05 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 27, 2021 at 10:27 pm

PAGNINILAY: Matapos ang Kapistahan ng Pagtatampok sa Banal na Krus (Setyembre 14), ipinagdiriwang natin ngayon ang Paggunita sa Mahal na Birhen na Nagdadalamhati. Ang Kapistahan ay unang itinatag ng Orden ng Servants of Mary noong taong 1238 at pinalaganap sa buong Simbahan ni Papa Pio VIII noong taong 1814. Ang debosyon sa Mahal na Birhen ng mga Hapis ay isang imahen ng Mahal na Ina na nagdadalamhati. Makikita natin na may pitong hapis na ating inaalala sa debosyong ito. Kaya siya’y “pito” sapagkat ang bilang na ito ay sumisimbolo sa pagkaperpekto. Bagamat nagdurusa si Maria sa mga pangyayayring hindi kanais-nais sa kanyang buhay, nakita niya ang ganap na katuparan ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan.

Kaya nga habang siya’y nakatayo sa paanan ng Krus kasama si San Juan Apostol, ipinagbilin ni Hesus na ituring niya si Juan ang kanyang anak, at ang anak ay ituring niya si Maria bilang kanyang ina. Subalit higit pa sa mga taong malapit sa Panginoon ay ang pagbigay niya sa Mahal na Birhen bilang ating Ina. Si Maria bagamat nagdurusa ay naging matapat sa plano ng Panginoong Diyos nang may pananampalataya, kababang-loob, at pagtalima.

Unang nagpropesiya si Simeon na ang kanyang puso ay tatagusan ng patalim upang ang kaisipan ng maraming tao ay mabunyag. Dito’y makikita ang pagtanggap ng Mahal na Ina sa plano ng Panginoon sa kanyang puso bagamat may mga pagkakataong hindi niya naunawaan ang ilang pangyayari. Nang matagpuan nina Maria at Jose si Hesus sa Templo, hindi nila maunawaan na sinabi niyang kinakailangan niyang manahan sa bahay ng kanyang Ama. Ngunit pinahalagahan ni Maria ang bagay na iyon at pinagnilayan sa kanyang puso. At mismong sa Pasyon nang makita niyang binubuhat ng kanyang Anak ang mabigat na Krus, siya’y lumapit at minasdan siya nang may pagdadalamhati. Sa paanan mismo ng Krus ay diyan inihabilin siya sa atin bilang ating Ina, at tayo’y mga anak niya.

Kaya nga ang paalala sa atin na sa kabila ng mga paghihirap at pagdurusa natin, patuloy na gumagabay sa atin ang Panginoon hindi dahil makakatakas tayo sa mga ganitong problema, kundi upang patatagin pa ang ating pananampalataya sa kanya. At katulad ng ating Mahal na Inang si Maria, nawa’y buksan natin ang ating mga puso sa kalooban ng Diyos Ama at tumalima rito.

Reply

Chester September 15, 2021 at 9:35 am

Salamat po sa araw-araw na reflection! God bless!

Reply

Romina September 15, 2021 at 9:32 am

Maraming salamat sa mga nagbahagi ng pagninilay.

Reply

Fernando Vasquez September 15, 2021 at 9:44 am

Ask ko lang po bakit wala po laging wala ang reading para sa araw na iyon. Ex today Sept 15. Hindi ko po mahanap ang reding para sa Sept 15.

Salamat po

Reply

Editor, Awit at Papuri Communications September 15, 2021 at 9:59 am

Kung podcast o audio recording po ang hanap ninyo, sa ngayon po, may mga ilang araw na wala po talagang recording o podcast dahil nahinto po ang aming production. Lagi naman pong available ang full text ng readings dito sa aming website.

Kung nais mapakinggan ang mga pagbasa, maaari pong manood ng TV Maria. May palabas po silang “Salita ng Diyos, Salita ng Buhay.”

Salamat po at God bless!

Reply

Roxanne September 15, 2021 at 9:46 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Celine loveko September 15, 2021 at 11:02 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo September 15, 2021 at 7:31 pm

Salamat sa Diyos. Amen. Alelluya

Reply

Guendolyn Chiong September 15, 2021 at 10:29 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: