Lunes, Hunyo 28, 2021

June 28, 2021

Paggunita kay San Ireneo, obispo at martir

Genesis 18, 16-33
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 10-11

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Mateo 8, 18-22

o kaya Mga Pagbasa para sa
Pagmimisa sa Bisperas ng Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Irenaeus, Bishop and Martyr (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Lunes Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Genesis 18, 16-33

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Nang umalis ang tatlong lalaki, inihatid sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw ang Sodoma. Sinabi ng Panginoon, “Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos, sa pamamagitan ng paggawa nang matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayo’y matutupad ko ang aking pangako sa kanya.”

Kaya’t sinabi pa ng Panginoon, “Katakut-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomorra, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito’y totoo.”

Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, “Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may limampung matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa limampung iyon? Naniniwala akong hindi idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari! Makatarungan ang Hukom ng buong daigdig!”

At tumugon ang Panginoon, “Hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa limampung matuwid.”

“Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan,” wika ni Abraham, “wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong limampu, at apatnapu’t lima lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod?”

“Hindi, hindi ko wawasakin dahil sa apatnapu’t limang iyon,” tugon ng Panginoon.

Nagtanong na muli si Abraham, “Kung apatnapu lamang?”

“Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa apatnapung iyon,” tugon sa kanya.

“Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung tatlumpu lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin?”

Sinagot siya, “Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa tatlumpung iyon.”

Sinabi pa ni Abraham, “Mangangahas po uli ako. Kung dalawampu lamang ang matuwid na naroon?”

“Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa dalawampung iyon,” muling tugon sa kanya.

Sa katapusa’y sinabi ni Abraham, “Ito na po lamang ang itatanong ko: Kung sampu lamang ang matuwid na naroon?

“Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa sampung iyon,” tugon ng Panginoon. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 10-11

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Panginoo’y papurihan, purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Ang lahat kong kasalana’y siya ang nagpapatawad,
ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat.
Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,
at pinagpapala ako sa pag-ibig niya’t habag.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos,
kung magalit ay banayad, kung umibig nama’y lubos.
Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim;
yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway;
di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan.
Ang agwat ng lupa’t langit, sukatin ma’y hindi kaya,
gayun ang pag-ibig ng Diyos, sa may takot sa kanya.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 8, 18-22

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang makita ni Hesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, “Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon?” Sumagot si Hesus: “May mga lungga ang mga asong-gubat, at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang Anak ng Tao’y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan.” Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, “Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?” Ngunit sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin, at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 14, 2021 at 7:50 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Michaelromero June 27, 2021 at 6:48 pm

PAGNINILAY:
“Panginoon, susunod ako sa iyo saan ka man pumunta.” Ito ang mga salitang namutawi mismo sa labi ng isang guro ng Batas na handang matuto at sumunod sa Panginoon. Maliwanag naman ang sagot ni Jesus sa Kanya. Kailangan ang dalawang kondisyon sa sinumang gustong sumunod. Una, “wala man lang mapahiligan ng kanyang ulo ang Anak ng Tao.” Nangangahulugan ito ng pagiging Malaya mula sa mga bagay-bagay kahit na ito’y kailangan. Halimbawa ang kasiguruhan ng bahay na matutulugan o komportableng buhay. Pangalawa, “bayaang mong ilibing ng patay ang kanilang mga patay.” Nangangahulugan ito ng pagiging Malaya mula sa mga tao, lalo na sa pamilya upang makasunod sa kalooban ng Diyos. Mapapansing mayroong dalawang pagkilos/ sa pagsunod sa Panginoon: una, pagiging Malaya mula sa anumang nagiging sagabal sa pagsunod, maging tao man ito o bagay; pangalawa, pagiging Malaya para makasunod ng buong-buo sa Panginoon. Sa ating pang-araw-araw na buhay, suriin natin kung anu-ano ba ang nagiging sagabal sa pagsunod natin sa Panginoon? Ang atin bang sobrang pagkaabala sa trabaho? Ni wala man lang tayong panahong magdasal at magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang ating tinanggap at patuloy na tinatanggap? O, ang ating pagnanais na sundin ang ating gusto, kahit alam nating labag ito sa kalooban ng Diyos? O, ang atin bang mga bisyo o sobrang pagkahumaling sa paborito nating telenobela o kaya sa facebook pagsapit ng gabi? Kaya nawala na ang sama-samang pagdarasal ng mag-anak? malinaw ang paalala sa atin ng Ebanghelyo. Kung gusto talaga nating sumunod sa Panginoon, matuto tayong magsakripisyo, mamatay sa sariling bisyo at mga makamundong pinahahalagahan. Amen.

Reply

Reynald Perez June 27, 2021 at 9:23 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pagmamagitan ni Abraham sa Panginoong Diyos dahil sa balak na wasakin ang Sodoma at Gomorra, na labis na ang pagkakasala at pagmamatigas. Kaya’t nagbigay si Abraham ng mga sitwasyon kung saan may mga matutuwid at mabubuting tao sa mga makasalanang lungsod na iyon. At paulit na sinabi ng Diyos na hindi niya wawasakin ang lungsod, kahit paulit-ulit din naging makulit si Abraham. Subalit alam naman natin na dahil walang plano ang Sodoma at Gomorra na magsisi at magbalik-loob, tinuloy ng Diyos na iulan ng apoy ang dalawang lungsod. Pero sa kabila nito, may mga matutuwid na iniligtas, at tila katiting lang sila na naging kalugud-lugod sa Diyos. Dito natupad ang pangako ng Panginoon na ililigtas niya mula sa kapahamakan ang mga matutuwid, at dito nga nagkita muli sina Abraham at ang kanyang pamangkin na si Lot.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang mga dapat sumunod kay Hesus, subalit ‘di natuloy. Ang dahilan dito ay dahil sa mga makamundong bagay, gawain, at pagnanasa na ayaw bitawin at iwanan. Una, ang isang tao ay nagsabi kay Kristo na susunod siya kung saan man ito magpunta. Subalit tugon ng Panginoon ay parang kinakailangan nating hiwalayin ang mga bagay na parang nagiging ugat ng ating ‘sarap ng buhay’ dahil ganun din ang nangyari ang Panginoon nang wala siyang lugar upang pahingahin ang kanyang ulo.

Pangalawa, may isang tao naman na nagdahilan na kailangan niyang ilibing ang kanyang ama. Subalit tugon sa kanya ni Hesus na patuloy na sumunod sa kanya, at ang patay na raw ang bahala na maglibing sa mga patay. Ibig sabihin nito ay may mga tinatawag tayong ‘hindi natapos na negosyo’ — “unsettled business” sa Ingles — na parang mga ritwal, kinaugalian, o gawain na bahagi na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Subalit ang tunay na pagtugon sa tawag na magmisyon ay hindi palaging nakatuon sa mga okupadong kapakanan, na sa puntong wala na tayong oras para sa Panginoon. Huwag po sana nating idahilan sa kanya na masyado tayong okupado abala sa trabaho, dahil alam ni Hesus na kahit iilang katiting na sandali ay may panahon talaga tayo para sa kanya, lalung-lalo na sa pananalangin.

Mga kapatid, ang Diyos ay mabuti kung tayo ay magiging mabuti. At tayo rin nawa ay gawin nating prayoridad ang Diyos sa kabila ng ating mga inaasikasong obligasyon, sa trabaho man iyan o sa bahay lang. Ang lahat ng ating kinaabalahan at kinakapitan ay nawa’y ibigay natin sa Diyos upang panibaguhin niya ang ating puso at isip na ang ating ordinaryong buhay ngayon ay pagkakataong tayo’y tunay na magmisyon sa mga taong nakakasalamuhaan natin.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 28, 2021 at 6:26 am

Ini-alay mo na ba ang iyong sarili sa Diyos? Ang mga sumusunod sa Diyos ay 100% ang pagbibigay ng sarili. Handang ibuwis ang kanyang buhay, makasunod lamang. Kaya naman ang pinaka premyo ay ang pagdinig ng Diyos sa panalangin nito. Halimbawa nito ay ang kanyang hinirang na si Abraham. Buong pagpapakumbabang nakipag-usap si Abraham kay Yahweh at napaki-usapan naman niya si Yahweh. Wala kasi siyang pag-aalinlangang sumunod sa Diyos at iniwan niya ang lahat makasunod lang sa Diyos. Ikaw ba kapatid, makakasund ka ba?

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 28, 2021 at 9:35 am

“Wait lang” ang pinaka madalas sabihin ng taong maraming pinagkakaabalahan. Maging ito ay trabaho, negosyo, bisyo, netflix, facebook, online games, plantito/plantita, pagpapayaman at kung anu ano pa. Mga bagay o dahilan ng kawalan ng oras sa Diyos at mga balakid sa pagsunod sa kalooban mg Diyos. Ang busy mo kapatid, tumigil ka sandali, maupo, huminga ng malalim at makipag usap sa Panginoon. Magpasalamat dahil buhay ka pa at sa kung ano man ang meron ka ngayon.,, Humingi ng tawad dahil naaalala mo lang sya pag may hihilingin ka,.. Magsisi sa pagiging abala sa makamundong bagay..,, Pagkatapos ay sikaping maglaan ng oras para kausapin si Hesus, ano ba nman ang 30 minutes na ibibigay mo kay Hesus araw araw eh tumatagal nga tayo ng ilang oras sa Netflix, Facebook etc. Umpisahan mo sa pagising or bago matulog, or baka kaya mong isingit ang misa pag Linggo sa oras na maluwag ka, isang oras yun. Umpisahan mo na ngayon at wag mong sabihan si Hesus ng “Wait lang”

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: