Martes, Mayo 18, 2021

May 18, 2021

Martes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 20, 17-27
Salmo 67, 10-11. 20-21

Tanang mga kaharian,
ang Poong D’yos ay awitan.

Juan 17, 1-11a


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Seventh Week of Easter (White)
or mass of St. John I, Pope and Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 20, 17-27

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo’y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi:

“Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo, mula nang unang araw na ako’y tumuntong sa Asia. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Judio. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Judio at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos, at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon sa utos ng Espiritu, ako’y pupunta sa Jerusalem, at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam: sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doo’y pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus — ang pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos.”

“Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya’t sa araw na ito’y sinasabi ko: hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo. Sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayon ng Diyos para sa inyo; wala akong inilingid na anuman.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 67, 10-11. 20-21

Tanang mga kaharian,
ang Poong D’yos ay awitan.

o kaya: Aleluya!

Dahil sa ’yo, yaong ulang masagana ay pumatak,
lupain mong natuyo na’y nanariwa at umunlad.
At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod,
ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos.

Tanang mga kaharian,
ang Poong D’yos ay awitan.

Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas
at may dala araw-araw, ng pasanin nating hawak.
Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas,
ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat!
Sa bingit ng kamataya’y hinahango tayo agad.

Tanang mga kaharian,
ang Poong D’yos ay awitan.

ALELUYA
Juan 14, 16

Aleluya! Aleluya!
Hihilingin ko sa Ama
Espiritu’y isugo n’ya
upang sumainyo t’wina.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 17, 1-11a

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, tumingala si Hesus sa langit at ang wika, “Ama, dumating na ang oras: parangalan mo ang iyong Anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan, upang magbigay ng buhay na walang hanggang sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan: ang kilalanin ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Hesukristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan; natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan.”

“Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila’y iyo; ibinigay mo sila sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayo’y alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin; sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako’y galing sa iyo, at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin.”

“Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila’y iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin; at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako’y pupunta na sa iyo; aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 15, 2021 at 2:21 pm

PAGNINILAY: Malapit na tayo sa wakas ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Matapos ang Dakilang Kapistahan ng kanyang Pag-akyat, ipagdiwang naman natin nitong darating na Linggo ang Dakilang Kapistahan ng Linggo ng Pentekostes.

Makikita natin sa Ebanghelyo ang wakas ng mga diskurso ni Hesus sa Huling Hapunan nang ipanalangin niya ang kanyang mga alagad. Alam ni Hesus ang mangyayari sa kanya bago pa man siya’y bumalik patungo sa Ama. Kaya ang panalangin niya ay ingatan nawa ng Diyos ang kanyang mga hinirang na hindi sila’y maligaw sa ibang landas. Hindi ipinalangin ni Hesus ang “mundo” na ang kahulugan nito ay ang mga makamundong bagay na nakakaabala sa ating pagtuon sa mga bagay na makalangit. Kaya sa pagsapit ng kanyang Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus, nais na mapangaralan ang kanyang Pangalan sa hantungan ng kanyang Muling Pagkabuhay.

Kaya makikita natin sa panalangin ni Kristo ang katatagan ng mga alagad na ituloy ang misyon na sinimulan niya kahit siya’y nasa langit niya. Ito ang ipinakita ni San Pablo sa Unang Pagbasa nang sabihin niya sa mga taga-Efeso na pumuspos sa kanila ang Espiritu Santo. Handa na si San Pablo na harapin ang kanyang mga kaaway sa Jerusalem na may maitim na balak laban sa kanya, sapagkat siya’y patuloy na tatayo bilang isang mabuting saksi para kay Kristo. Nawa tayo rin ay maging mga mabuting saksi ng Panginoon sa oras ng kagipitan at pagsubok sa buhay.

Reply

Raffy Patrocinio May 17, 2021 at 10:18 pm

Sino dito sa atin ang nagwiwish? Yung humihiling sa mga bagay-bagay? Alam ko marami na sa atin ang nakapag wish na. Naalala ko yung isa kong kaibigan na kapag nakakakita ng balon ay kumukuha ito ng barya at pagkatapos ay ihuhulog ito kasabay ng kanyang mga wish. At pamilyar din kayo sa shooting stars, ang sabi ng ilan ay kapag nakakita o di kaya naman ay nasaksihan mo ito ay magwish ka lang at matutupad ito.
Well, marami sa atin ay may kanya-kanyang paraan kung paano nagwiwish.
Naisip ko ito, because on Gospel today, Jesus is wishing to our Father. Humihiling ang ating Panginoon sa Ama. He wished for His beloved here on Earth. Kung titignan nating mabuti, halos parehas ang scenario na ito noon sa halamanan ng Getsemani. At the time before He was betrayed by Judas Iscareot, nanalangin muna ang Panginoon. He already wish. At ngayon, John was telling how Jesus gave farewell before he ascend onto heaven. Bago sya iakyat at maluklok sa kanan ng Ama, bago nya marating ang ganap na kaluwalhatian, he prayed. Nagdasal ang Panginoon. Humiling ang ating Mesiyas.
So, these two situations shown us that praying is the best suit in order to have a successful journey. Ang panalangin ang pinakamakabuluhang baon natin patungong tagumpay.
Sa hirap at ginhawa, sa dusa at saya, ang tanging ginawa ng ating Panginoon ay ang pananalangin. Bago sya ipagkanulo, hanggang sa krus, panalangin ang baon ni Hesus. At hanggang dito sa pag-akyat, panalangin pa rin ang dala nya.
Magandang pagnilayan, hanggang saan tayo handang manalangin? Are we still praying even in joyful moments of our life? Hence, are we still praying when hard times come? You know my dear friends, prayer is the most powerful weapon in any battle.

Kung mayroon kang bigat sa iyong puso, pray. Kung nababagabag ka, pray. If worst things come, just pray. Pray without ceasing. Wish without doubting. Ang sabi nga sa isang kanta, “Kung ikaw ay masaya pumalakpak.”

Ganto rin ang iniiwan sa atin ng Ebanghelyo.

-Kung ikaw ay masaya, magdasal ka.
-Kung ikaw ay malungkot, magdasal ka.
At siguradong buhay mo ay sisigla.

Reply

Sherwin D. Yanoria May 18, 2021 at 7:07 am

Ano ba ang gusto mong gantimpala matapos ang isang matagumpay na gawain? Ang lahat ng paghihirap ay mayroong hangganan. Ang ating Panginoong Hesus ay naghirap ng lubos at ngayo’y tatanggap na ng kaluwalhatian mula sa Ama. Ang ating Diyos ay hindi bulag, pipi o bingi. Alam niya ang ating paghihirap. Gagantimpalaan niya ang bawat isa sa kanyang kabutihang ginawa. Kaya nga tayo ay magsumikap sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi masusukat ang biyayang ipagkakaloob niya sa atin. Kaya nga ano pa ang inaantay, magbalik loob na.

Reply

Ferdy Baetiong Parino May 18, 2021 at 9:22 am

Nuonh umpisa pa lamang ay alam na ni Hesus ang mangyayari sa Kanya. Malugod nya itong tinupad at tinanggap dahil ito ang kagustuhan ng Ama. Ang lahat ng mangyayari ay alam ng Diyos, maging ang pandemyang ito. Hindi nakakatuwa ang nangyari sa mundo ngayon.. Pero marami ang nagising. Nagkapantay pantay ang mahirap at mayaman. Parehas oarehas ng dalangin na sana’y wag dapuan ng sakit na nakamamatay na ito.. Lahat ay hindi nakakaalis maging ang mga mayayaman hindi magamit ang mamahaling sasakyan, bags, sapatos, nawalan ng halaga ang pera at iba pang makamundong bagay. Mga negosyanteng namamayagpag ay bumagsak ang negosyo at marami pang iba. Kapatid, pagnilayan natin ito, marahil tinatapik tayo ng Diyos, na para bang sinasabing…. Wag mong pagtuunan ang sanlibutan o makamundong materyal, yan lahat ay panandalian lamang, ang pagyamanin mo ay ang iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos.. Paano? Ihingi mo ng kapatawaran lahat ng iyong mga sala, sikaping hindi na muli makagawa ng masama.. ipamahagi ang iyong biyaya sa nangangailangan, at magkaroon ng mainit na relasyon kay Hesus.. Duto mo madarama ang tunay na kaligayahan at peace if mind na hindi mabibili ng pera mo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: