Miyerkules, Mayo 5, 2021

May 5, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ikalimang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Miyerkules

Habang nagkakatipon tayo bilang isang bayang sumasamba sa Panginoon, ilapit natin sa Diyos na ating Ama ang ating mga pangangailangan nang may pagtitiwala.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga.

Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, nawa’y makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang Simbahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pari, relihiyoso, at mga misyonero nawa’y maging tapat sa kanilang bokasyon sa Simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay nawa’y manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y tingnan si Kristo bilang bukal ng lakas at kagalingan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa nawa’y manatili kay Kristo magpasawalang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoon, wala kaming magagawang anuman kung wala ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 1, 2021 at 6:21 am

Salamat sa Diyos.

Reply

Reynald Perez April 30, 2021 at 9:12 pm

PAGNINILAY: Mahalaga sa bawat komunidad ang pagkakaisa. Sa kabila ng mga pagkakaiba sa paniniwala, relihiyon, lahi, kasarian, kulay, at mga saloobin tungkol sa kalagayan ng isang bansa, dapat naroon pa rin ang pagkakaunawa sa mga miyembro ng isang grupo, komunidad, o lipunan.

Sa ating Unang Pagbasa (Gawa 15:1-6), humarap ang Simbahan sa isang kontrobersiyal na isyu, ang di umano’y pagsasailalim ng mga Hentil na magpatuli bago maging isang Kristiyano. Kaya nagkaroon ng mainit na debate sa kampo nina San Pablo at Bernabe laban sa kampo ng mga Pariseo at iilang mga Hudyong Kristiyanong naniniwala sa grupo ng mga Hudyo. Kahit panalo na si San Pablo sa pagdedebate, hindi pa rin nawala ang isyu, sapagkat marami ang naniniwala na dapat daw pagtuliin ang mga Hentil ayon sa Kautusan ni Moises upang sila’y mailigtas ng Diyos. Subalit makikita natin ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pagpupulong ng mga Apostol upang magkaroon ng malawak na usapin tungkol sa bagay na ito.

Sa ating Ebanghelyo (Juan 15:1-8), na inulit muli ngayong taong ito ang Ebanghelyo noong nakaraang Linggo, ito ang pinakahuling “Ako ang” na pahayag ng Panginoon ayon kay San Juan, na kung saan ipinapakilala sa atin ng Ebanghelista si Hesus bilang Tao, ngunit kailanma’y tinanggi ang kanyang pagka-Diyos. Sinasabi ni Hesus na siya ang puno ng ubas, at tayo ang kanyang mga sanga. Upang tayo ay magkaroon ng buhay, kailangan natin maging mabubuting sanga sa pamamagitan ng pagpapantili sa puno. Ang bawat sangang nabubulok ay pinuputol ng tagapag-alaga upang magkaroon pa nang mas magandang sanga na magbubunga ng higit pa sa luma. Ibig palang iparating sa atin ni Hesus ang kahalagahan ng ating kaligtasan upang tayo ay maging mas matapat sa Diyos. At ito’y mangyayari kung hahayaan natin ang magkaroon ng isang wagas na ugnayan sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinasabi ni Hesus na dapat tayo’y manatili sa kanya, upang siya rin ay manatili sa ating mga puso’t isipan.

Aminin natin o hindi, mahalaga pa rin ang Diyos sa buhay ng tao sa kabila ng mga masasamang nangyayari sa ating paligid. Kung tayo ay patuloy na nananalig, malalampasan natin ang bawat pagsubok. At sa bawat pananampalataya sa Panginoon ay ang pananatili at pagkakaroon ng ugnayan sa kanya, upang mabunga sa atin ang pagmamahal at kabutihan na dapat nating ipadama sa kapwa. Ganito ang inilalarawan sa Simbahan, na nagpapatuloy sa pananatili kay Kristong tumatag nito.

Sa kabila ng mga masasamang pangyayari sa nakaraan, siya ay patuloy na nanawagan sa atin, kahit tayo’y bahagi ng kaparian o laiko, na ipagpahayag natin na si Kristo ay namatay, ngunit buhay na buhay sa ating piling. At kahit tayo ay Kristiyanong Katoliko, nawa’y patuloy natin ipadama sa lahat ang pag-ibig ng Diyos Ama, kahit magkaiba ang kanilang mga paniniwala at relihiyon sa buhay.

Reply

Sherwin D. Yanoria May 5, 2021 at 5:27 am

Kayo ba ay mga plantito at plantita? Kung oo, mahilig kayo sa halaman. Alam ninyo ang kailangan nila upang mabuhay. Gayun din naman, ibang uri ng puno ang ating Diyos.Siya ang puno ng pag-ibig. Kaya madalas ay may mga sanga na natatanggal, ang mga hindi marunong magmahal. Kaya dapat ang mga sanga na nakakabit ay marunong umunawa at magpatawad upang manatili sa puno. Kahit anong bagyo ng buhay basta’t nakakabit sa puno ng pag-ibig ay hindi matatanggal bagkus ito ay titibay pa. Kaya nga nawa’y malagpasan natin ang unos na bumabalot sa daigdig. May pag-asa, Siya ang ating Diyos.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 5, 2021 at 9:30 am

Makakapag facebook ka ba or makaknuod ng youtube kung ikaw ay disconnected sa iyong data or wifi? Hindi di ba at wala kang magagawa sa mga apps mo dahil internet ang buhay nito.
Ang mga sangang hindi namumunga ay pinuputol ng taga pag alaga, matutuyo at susunugin. Kapag tayo ay walang malalim na relasyon sa Diyos ibig sabihin ay tayo ay diskonektado. Ang taong walang nagagawang mabuti sa kapwa at hindi nagmamahal sa Diyos ay hindi namumunga at impyerno ang kahahantungan. Pero napakganda ng sinabi ni Hesus sa ebanghelyo, “Malinis ka na ngayon dahil sa salitang sinabi ko sa inyo. .. Manatili kayo sakin at mananatili ako sa inyo”. Samantalahin natin ito mga kapatid, wag tayong bibitaw sa kanya at siguradong tayo mamumunga.

Reply

aileen marcelo May 5, 2021 at 11:32 am

salamat at papuri sa Panginoon…

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: