Lunes, Enero 11, 2021

January 11, 2021

Lunes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 1, 1-6
Salmo 96, 1 at 2b, 6 at 7k. 9

Ang Panginoo’y sambahin
ng lahat n’yang mga anghel.

Marcos 1, 14-20


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the First Week in Ordinary Time (I) (Green)

UNANG PAGBASA
Hebreo 1, 1-6

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya’y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang Anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayun din ang Anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya’y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat.

At kung paanong higit na di-hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa Anak, gayun din, siya’y higit na di-hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel,

“Ikaw ang aking Anak!
Ako ang iyong Ama.”
Ni hindi rin niya sinabi sa kaninuman sa mga anghel,
“Ako’y magiging kanyang Ama,
at siya’y magiging Anak ko.”

At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na Anak sa sanlibutan ay sinabi niya,
“Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 96, 1 at 2b, 6 at 7k. 9

Ang Panginoo’y sambahin ng lahat n’yang mga anghel.

Ang Poon ay maghahari, magalak ang kalupaan!
Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang!
Kaharian niya’y tapat at salig sa katarungan.

Ang Panginoo’y sambahin ng lahat n’yang mga anghel.

Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran,
sa tupa ay makikita ang kanyang kadakilaan.
Mga diyus-diyusan nila’y yuyuko sa Maykapal.

Ang Panginoo’y sambahin ng lahat n’yang mga anghel.

Ikaw, Poon, ay Dakila at hari ng buong lupa,
Dakila ka sa alinmang mga diyos na ginawa.

Ang Panginoo’y sambahin ng lahat n’yang mga anghel.

ALELUYA
Marcos 1, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos ay maghahari na,
talikdan ang tangang sala,
manalig sa balita n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 1, 14-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Pagkatapos dakpin si Juan, si Hesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang Mabuting Balitang mula sa Diyos: “Dumating na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balitang ito.”

Samantalang naglalakad si Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat, “Sumama kayo sa akin at kayo’y gagawin kong mamamalakaya ng tao.” Pagdaka’y iniwan nila ang kanilang lambat, at sumunod sa kanya.

Nagpatuloy siya ng paglakad, at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid sa Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila’y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Hesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama, kasama ng mga taong upahan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 10, 2019 at 5:02 pm

Nagtungo si Hesus sa Galilea upang ipaalam ang Mabuting Balita ng Diyos. Ang takdang panahon ay dumating at muling pagharian ang Diyos. Pinagsisihan at talikdan ang mga kasalanang ginawa upang paniwalaan ang Mabuting Balita ng Panginoon. Naglakad siya sa tabi ng Lawa ng Galilea upang makita ang magkapatid na sina Simon at Andres. Iniwan nila ang lambat at sumunod kay Hesus. Nagpatuloy silang lumakad at sa isang minsan ay nakita rin ang magkapatid na anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Silang lahat ay nasa bangka at nagpahayuma ng lambat. Tinawag din si Hesus at sinundan ang ibang magkapatid. Naiwan sa bangka ang kanilang ama kasama ang umuupa ng mga tao.

Reply

Reynald Perez January 13, 2019 at 1:59 pm

Pagninilay: Matapos ang masayang pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang, tayo ngayon ay nakapasok na sa Karaniwang Panahon, ang pinakamahaba sa lahat ng mga panahon sa Liturhikong Kalendaryo ng Simbahan. Dito wala tayong inaalala na espesyal na pagdiriwang ukol sa talambuhay ni Kristo, kundi ang kanyang ordinaryong pamumuhay, subalit ito’y ekstraordinaryo sapagkat ito ay ang kanyang Pampublikong Ministeryo. Sa bawat pangangaral at kababalaghan ng ating Panginoon, mayroong grasyang binibigay ang Diyos sa atin upang tayo ay mas maengayong sumunod sa kanya. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapahiwatig ng unang ministeryo ni Hesus sa Galilea. Dito ipinahayag niya na ang Paghahari ng Diyos ay pumarito na, at ang paanyaya ay pagbabalik-loob mula sa mga kasalanan at pagsasampalataya sa Mabuting Balita. Makikita natin ang Paghahari ng Diyos na kapiling natin kapag lumalago ito sa pamamagitan ng pag-ibig, katarungan, at kapayapaan. At upang ipahayag ang mga values na ito, tayo’y tinatawag ni Hesus katulad ng mga unang 4 na alagad na maging mga “mamalakaya ng tao”. Madalas ito ay ginagawa ng SImbahan sa pamumuhay ng mga pastol at pastor sa pagpaparangal ng Mabuting Balita at pakikiisa sa mga pangangailangan ng mga tao sa bawat komunidad/parokya. Tayo rin ay inaanyayahang tumugon sa tawag ni Kristo na ipahayag ang Mabuting Balita sa ibang tao at maging mga saksi para sa kanya sa paggawa ng katuwiran at kabutihan sa ibang tao. Ngayong nasa makabagong panahon tayo, may mga epektibong paraan upang ipalaganap ang Kaharian ng Diyos sa lahat. Kahit ang plataporma ng social media ay maaring gamitin upang ipalaganap ang mga tamang impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa paligid natin, at hindi ipagkalat ang mga pekeng balita upang makapagpanakit at makapanira ng ibang tao. Nawa’y alalahanin natin na ang Paghahari ng Panginoon ay patuloy na lalaganap kung tayo’y tutugon sa misyon ng “Evangelization” upang dumaloy ang pagmamahal, kapayapaan, at katarungan sa isa’t isa.

Reply

Bobet Quiambao January 11, 2021 at 5:22 am

“Sumama kayo sa akin”. Ito ang paanyaya ng Panginoon ayon sa pagbasa natin ngayong araw ( Mk 1:14-20). Ito rin ang paanyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Isang paanyaya ng buhay na panatag at payapa, isang buhay na puno ng pag-asa sa kabila ng maraming pagsubok na dumadatal sa ating mundo at sa ating buhay. Paano mananalig ang isang nagugutom na tiyan o ang isang taong pinagdahupan na ng pagkakataon? Marahil ay sasabihin natin ba mahirap gawin. Pero alalahanin natin na tayo ay may isang Diyos na higit na napakalaki kaysa sa lahat ng problema natin dito sa mundo. Manalig ka at magtiwala. Laganap ang biyaya ng Diyos. Atin lang imulat ang ating mga mata upang makita at maipagpasalamat ang lahat ng biyayang ito. Sumama tayo sa Kanyang paanyaya. Naghihintay Siya ng ating sagot.

Reply

Marilyn EE January 11, 2021 at 1:16 pm

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

PATRICK CU January 12, 2021 at 8:18 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: