Lunes, Enero 11, 2021

January 11, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
UNANG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON
LUNES

Bilang bayan na hinirang ng Diyos, iluhog natin sa ating Ama ang pangangailangan ng lahat ng tao:

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Amang humirang sa amin, pagpalain Mo ang aming buhay.

Ang mga pastol ng Simbahan na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao nawa’y makaharap sa mga hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga misyonero nawa’y maging mga mabisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga hinirang ng Panginoon sa paglilingkod sa kanya nawa’y bukas-loob na makatugon sa kanyang tawag, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit, mga nalulumbay, mga nababagabag, at yaong mga naghihirap sa isip at kalooban nawa’y hipuin at pagalingin ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga mahal na yumao nawa’y mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoong Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat na isakatuparan ang alinmang gawaing nais mong gawin namin sa pamamagitan ng lakas ng aming Panginoong Jesu-Kristo. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 10, 2019 at 5:02 pm

Nagtungo si Hesus sa Galilea upang ipaalam ang Mabuting Balita ng Diyos. Ang takdang panahon ay dumating at muling pagharian ang Diyos. Pinagsisihan at talikdan ang mga kasalanang ginawa upang paniwalaan ang Mabuting Balita ng Panginoon. Naglakad siya sa tabi ng Lawa ng Galilea upang makita ang magkapatid na sina Simon at Andres. Iniwan nila ang lambat at sumunod kay Hesus. Nagpatuloy silang lumakad at sa isang minsan ay nakita rin ang magkapatid na anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Silang lahat ay nasa bangka at nagpahayuma ng lambat. Tinawag din si Hesus at sinundan ang ibang magkapatid. Naiwan sa bangka ang kanilang ama kasama ang umuupa ng mga tao.

Reply

Reynald Perez January 13, 2019 at 1:59 pm

Pagninilay: Matapos ang masayang pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang, tayo ngayon ay nakapasok na sa Karaniwang Panahon, ang pinakamahaba sa lahat ng mga panahon sa Liturhikong Kalendaryo ng Simbahan. Dito wala tayong inaalala na espesyal na pagdiriwang ukol sa talambuhay ni Kristo, kundi ang kanyang ordinaryong pamumuhay, subalit ito’y ekstraordinaryo sapagkat ito ay ang kanyang Pampublikong Ministeryo. Sa bawat pangangaral at kababalaghan ng ating Panginoon, mayroong grasyang binibigay ang Diyos sa atin upang tayo ay mas maengayong sumunod sa kanya. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapahiwatig ng unang ministeryo ni Hesus sa Galilea. Dito ipinahayag niya na ang Paghahari ng Diyos ay pumarito na, at ang paanyaya ay pagbabalik-loob mula sa mga kasalanan at pagsasampalataya sa Mabuting Balita. Makikita natin ang Paghahari ng Diyos na kapiling natin kapag lumalago ito sa pamamagitan ng pag-ibig, katarungan, at kapayapaan. At upang ipahayag ang mga values na ito, tayo’y tinatawag ni Hesus katulad ng mga unang 4 na alagad na maging mga “mamalakaya ng tao”. Madalas ito ay ginagawa ng SImbahan sa pamumuhay ng mga pastol at pastor sa pagpaparangal ng Mabuting Balita at pakikiisa sa mga pangangailangan ng mga tao sa bawat komunidad/parokya. Tayo rin ay inaanyayahang tumugon sa tawag ni Kristo na ipahayag ang Mabuting Balita sa ibang tao at maging mga saksi para sa kanya sa paggawa ng katuwiran at kabutihan sa ibang tao. Ngayong nasa makabagong panahon tayo, may mga epektibong paraan upang ipalaganap ang Kaharian ng Diyos sa lahat. Kahit ang plataporma ng social media ay maaring gamitin upang ipalaganap ang mga tamang impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa paligid natin, at hindi ipagkalat ang mga pekeng balita upang makapagpanakit at makapanira ng ibang tao. Nawa’y alalahanin natin na ang Paghahari ng Panginoon ay patuloy na lalaganap kung tayo’y tutugon sa misyon ng “Evangelization” upang dumaloy ang pagmamahal, kapayapaan, at katarungan sa isa’t isa.

Reply

Bobet Quiambao January 11, 2021 at 5:22 am

“Sumama kayo sa akin”. Ito ang paanyaya ng Panginoon ayon sa pagbasa natin ngayong araw ( Mk 1:14-20). Ito rin ang paanyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Isang paanyaya ng buhay na panatag at payapa, isang buhay na puno ng pag-asa sa kabila ng maraming pagsubok na dumadatal sa ating mundo at sa ating buhay. Paano mananalig ang isang nagugutom na tiyan o ang isang taong pinagdahupan na ng pagkakataon? Marahil ay sasabihin natin ba mahirap gawin. Pero alalahanin natin na tayo ay may isang Diyos na higit na napakalaki kaysa sa lahat ng problema natin dito sa mundo. Manalig ka at magtiwala. Laganap ang biyaya ng Diyos. Atin lang imulat ang ating mga mata upang makita at maipagpasalamat ang lahat ng biyayang ito. Sumama tayo sa Kanyang paanyaya. Naghihintay Siya ng ating sagot.

Reply

Marilyn EE January 11, 2021 at 1:16 pm

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

PATRICK CU January 12, 2021 at 8:18 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: