Biyernes, Enero 8, 2021

January 8, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
BIYERNES KASUNOD NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

Katulad ng ketongin sa Ebanghelyo, na humingi ng tulong upang siya ay gumaling, lumapit rin tayo ngayon nang buong pagtitiwala sa ating Amang nasa Langit upang tugunin niya ang ating mga panalangin.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, gawin Mo kaming buo.

Ang Simbahan nawa’y hindi tumalikod sa kanyang tungkuling kumalinga sa mga itinakwil sa lipunan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga siyentipiko at mga mananaliksik ng medisina nawa’y makatuklas ng lunas para sa mga di-pangkaraniwang karamdaman, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang aming pamayanan nawa’y dumamay nang may pagmamahal at pagkalinga sa mga iniiwasan at pinandidirihang kasapi ng ating sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pamilya, kamag-anak, at kaibigan nawa’y tumugon sa pangangailangan ng mga maysakit, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namatay kay Kristo nawa’y tanggapin nang may pag-ibig at habag sa Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming makpangyarihan, tulungan mo kaming tularan ang iyong halimbawa sa pamamagitan ng pagdamay sa mga taong hindi namin pinapansin. Dagdagan mo ang aming pananampalataya at tanggapin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 6, 2021 at 5:14 pm

Pagninilay: Patuloy nating pinagninilayan ang mga pagpapahayag ng Diyos (epipanya) habang tayo’y papalapit sa katapusan ng Pasko ng Pagsilang. Mula sa isang batang sanggol na isinilang sa sabsaban sa Bethlehem, at gayun din ay pagpapakita ng Diyos ng katuparan ng kaligtasan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng Talang gumabay sa mga Pantas patungo sa lugar na pinaroroonan ng Mesiyas, lumaki itong sanggol na lalaki at gumawa ng mga iba’t ibang kababalaghan. Kaya ang Pasko ay paalala kung paano ang Diyos ay nagkatawang-tao upang magkaisa sa ating katauhan nang hindi kailanma’y nagkakasala, upang iangat niya ang ating abang kalagayan patungo sa kanyang pagka-Diyos, na siya namang magaganap sa kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Ang Unang Pagbasa ngayon ay isang patotoo ni San Juan tungkol sa pag-aalay ng Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangakatauhan. Matatandaan sinabi ng kanyang Ebanghelyo na may naging saksi sa pagsibat sa tagiliran ni Kristo & ng pag-apaw ng dugo at tubig, upang ang mga mambabasa ay sumampalataya ukol sa katotohanang ito. Sinasabi ni San Juan na si Kristo ay bininyagan ng tubig at nagbubo ng kanyang dugo bilang patotoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos ukol sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya ang tugon ng Misteryong Paskwal ni Kristo ay ang mas matatag na pananampalataya upang makamit natin ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. At nangyari ito dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan, na bagamat ang tao ay nagkasala ay hindi niya pa rin nito pinabayaan.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtatagpo ni Hesus sa isang ketongin. Sa panahong iyon, ang ketong ay itinuturing na mahahawang sakit. Kaya ang utos sa mga taong may ketong ay dapat magsenyales sa iba na huwag silang lumapit sa kanila. Subalit makikita natin itong ketongin ay imbis na lumayo ay lumapit kay Hesus. Parang nakikita niya kay Hesus ang kagandahang-loob ng Diyos, kaya’t humiling siya sa Panginoon na nawa’y maging malinis siya. At buong habag at malasakit ang tugon ni Hesus na gumaling ang lalaking ito mula sa ketong. Makikita natin na kahit pinagbilinan ang lalaki ni Hesus na huwag ipakalat itong balita—sa halip ay gawin ang nakasaad sa kautusan ni Moises—ipinagbalita niya ang magandang nangyari sa kanya. Parang ang nag-iisang hiling niyang maging malaya mula sa pagka-ketong ay sapat na upang maging buo muli ang kanyang buhay.

Mga kapatid, malapit nang matapos ang Pasko ng Pagsilang. Ito’y magtatapos ngayong Linggo sa pagdiriwang ng Pagbibinyag ng Panginoon. Ang Kapaskuhan ay panahon upang makilala natin ang pag-ibig at katapatan ng Diyos na nagkatawang-tao. Sa kanyang pakikiisa sa ating katauhan nang hindi’y nagkakasala, ginawa ni Hesus ang mga mabubuting bagay upang mas kilalanin pa natin ang kagahandang-loob ng ating Diyos Ama. At kahit nga matapos ang Kapaskuhan, patuloy dapat nating isabuhay ang diwa ng Pasko alinsunod sa halimbawa at ulirang pagsunod sa ating Panginoong Heuskristo, lalung-lalo na sa pagmamalas ng habag at malasakit sa ibang tao.

Reply

Jhenny January 8, 2021 at 7:47 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Pedro January 8, 2021 at 9:33 pm

Papuri sa Diyos!

Reply

PATRICK CU January 9, 2021 at 2:27 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: