Martes, Enero 5, 2021

January 5, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
MARTES KASUNOD NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

Ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at kaluluwa kaya’t idulog natin sa kanya ang ating mga pangangailangan.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Banal na Pastol, pakanin Mo ang Iyong bayan./strong>

Ang Simbahan nawa’y maimulat sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa Tinapay ng Buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang maunawaan na ang mga hinahanap ng puso ay hindi matutugunan ng paghahangad sa makamundong tagumpay o mga materyal na bagay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa walang silbing paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan nawa’y matagpuan ang tamang landas at layunin nila sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga may karamdaman at kapansanan nawa’y itaguyod at aluin ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapa na ay makasalo nawa sa walang hanggang piging sa Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa Langit bilang pagkain sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang sa daan ng katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 2, 2021 at 1:28 pm

PAGNINILAY: Patuloy tayo sa pagninilay ngayong “Epiphany week” tungkol sa pagpapahayag ng Panginoon sa ating katauhan. At ngayong araw na ito, tinutunghayan natin ang ating Diyos na marunong magbahagi.

Kaya nga ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapakita sa ating Diyos bilang maawaain at mapagmalasakit. Pinapakain niya ang napakaraming tao ng kanyang mga salita at kababalaghan, at sa huli ng 5 tinapay at 2 isda na kanyang pinadami. Makikita dito sa salaysay na ito ang kapangyarihan ng Salita na magbigay-buhay tungo sa tamang pamumuhay ayon sa dakilang kalooban. At makikita din dito ang kapangyarihan ng Katawan na magbahagi sa mga nangangailangan.

Kaya ang “epipaniya”ay nakikita araw-araw sa Sakramento ng Eukaristiya dahil pinapabusog tayo ng maawaaing Panginoon ng kanyang Salitang buhay at Katawang banal. Ang Misa ay alaala ng kanyang paghahandog sa Krus upang tayo’y mailigtas at bigyan ng bagong buhay. Kung siya pa ay patuloy na nagbabahagi ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang presensiya sa atin, paano pa kaya kung mayroon din tayong mga biyaya at inaanyayahang ibahagi rin sa ibang tao ang mga natanggap na grasya?

Higit sa lahat, tayo ay inaanyayahan ni San Juan Apostol sa Unang Pagbasa na ibahagi natin ang ating pagmamahal sa kapwa, tulad ng ating Diyos na mapagmahal sa atin.

Reply

PATRICK CU January 6, 2021 at 3:31 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: