Lunes, Enero 4, 2021

January 4, 2021

Lunes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 3, 22 – 4, 6
Salmo 2, 7-8. 10-11

Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa ‘yo.

Mateo 4, 12-17. 23-25


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday after Epiphany (White)

UNANG PAGBASA
1 Juan 3, 22 – 4, 6

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Ito ang kanyang utos: manalig tayo sa kanyang Anak na si Hesukristo, at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa tin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritung ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman nating nananatilo siya sa atin.

Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasakanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritung sumasakanila, sapagkat marami nang bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos: ang nagpapahayag na si Hesukristo ay naging tao ay siyang kinaroroonan ng Espiritung mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayun tungkol kay Hesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritung mula Diyos. Ang espiritu ng anti-Kristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito’y darating at ngayon nga’y nasa sanlibutan na.

Mga anak, kayo’y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang espiritung nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan. Sila’y sa sanlibutan kaya’t mula sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo’y sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 2, 7-8. 10-11

Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa ‘yo.

Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na hari sa Sion:
“Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon,
‘Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon,
Ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon.
Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa, at ibibigay ko,
anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo.’”

Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa ‘yo.

Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa,
mangag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala;
ang Panginoong Diyos inyong paglingkura’t katakutang lubha.

Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa ‘yo.

ALELUYA
Mateo 4, 23

Aleluya! Aleluya!
Ipinangaral ni Hesus
ang paghahari ng Diyos
Sakit ay kanyang ginamot.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 4, 12-17. 23-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nabalitaan ni Hesus na ibinilanggo si Juan, kaya’t bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan kundi sa Capernaum. Ang bayang ito’y nasa baybayin ng Lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayo’y natupad ang sinabi ni propeta Isaias:

“Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali –
daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil!
Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman
sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw!
Liwanag na taglay nito’y siya ngayong tumalanglaw
sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan!”

Magmula noon ay nangaral na si Hesus. Ang sabi niya, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos.”

Nilibot ni Hesus ang buong Galilea. Nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya’y nabantog sa buong Siria kaya’t dinadala sa kanya ang lahat ng maysakit at mga pinahihirapan ng iba’t ibang karamdaman: mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 2, 2021 at 1:27 pm

PAGNINILAY: Tayo ngayon ay nasa “linggo ng Epipanya” o tinatawag na “Epiphany weeks”. Patuloy nating ipinagdiriwang ang kadakilaan ng Diyos ngayong Kapaskuhan sa pagkatawang-tao ng kanyang Anak na si Hesukristo hanggang sa pagtatapos nito sa Kapistahan ng Pagbibinyag (Enero 10, 2021). Ngunit kung titignan natin ang mga Ebanghelyo, hindi na ito tungkol sa pagsilang o kaya sa pagiging bata ng Sanggol, kundi ito ay ang Pampublikong Ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit may kaugnayan ito sa Pasko at Epipanya sapagkat ipinapakita dito ang katuparan ng plano ng Diyos nang mangaral si Kristo at gumawa ng iba’t ibang kababalaghan.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagsisimula ng ministeryo ni Hesus sa Galilea. Una niyang ipinahayag ang pagbabalik-loob sapagkat narito na ang Kaharian ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos sa ating buhay, na dapat ang maghari sa atin ay kapayapaan, katarungan, at pag-ibig. Kaya si Hesus ay ang Liwanag ng mundo na nagpapalibot sa bayang naninirahan sa kadiliman.

Ang ilaw ng Pagsilang ni Kristo ay siyang naging ilaw ng kanyang pakikimayan sa buhay ng tao upang turuan ito tungkol sa Paghahari ng Diyos Ama. Kaya si Hesus ay nangaral tungkol sa kanyang Ama at gumawa ng mga kababalaghan ng pagpapagaling sa mga maysakit. Kaya ito ang kaharian nais ipakita ng Panginoon na kung saan naroroon ang pagmamahalan, pagiging mapayapa, at matuwid na pamumuhay.

Kaya si San Juan Apostol sa Unang Pagbasa ay naghihikayat sa atin na magmahalan at manalig kay Kristo upang hindi tayo kailanma’y maligaw ng landas. Kung gagawa natin ang tama at mabuti, hindi mananaig ang kasamaan sa ating mga buhay. Tayo ngayon ay bumabalik na sa kanya-kanyang trabaho at ordinaryong gawain matapos ang mahabang bakasyon noong Pasko at Bagong Taon. Ngunit patuloy nating isinasariwa ang diwa ng Kapaskuhan sa pagdaan sa liwanag ng Panginoon at pamumuhay ayon sa turo at aral niya.

Reply

Lorna Carreos January 4, 2021 at 4:48 am

Amen salamat sa repleksion

Reply

minnie January 4, 2021 at 6:41 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Edward G Ramirez January 4, 2021 at 7:26 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Marilyn Esmaña January 4, 2021 at 1:47 pm

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Angela January 4, 2021 at 5:50 pm

Piniupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

PATRICK CU January 6, 2021 at 3:27 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: