Martes, Enero 5, 2021

January 5, 2021

Martes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 7-10
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8

Poon, maglilingkod sa ‘yo tanang bansa nitong mundo.

Marcos 6, 34-44


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday after Epiphany (White)

UNANG PAGBASA
1 Juan 4, 7-10

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos, at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig: hindi sa inibig natin ang Diyos kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang Anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8

Poon, maglilingkod sa ’yo, tanang bansa nitong mundo.

Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran:
sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya’y bahaginan;
upang siya’y maging tapat mamahala sa ‘yong bayan,
at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay.

Poon, maglilingkod sa ’yo, tanang bansa nitong mundo.

Ang lupain nawa niya’y umunlad at managana;
maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa.
Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap
at ang mga taong wala’y pag-ukulan ng paglingap.

Poon, maglilingkod sa ’yo, tanang bansa nitong mundo.

Yaong buhay na mat’wid sa kanyang kapanahunan,
madama ng bansa niya at umunlad habang buhay.
Yaong kanyang kaharian ay palawak nang palawak,
mula sa ilog Eufrates, sa daigdig ay kakalat.

Poon, maglilingkod sa ’yo, tanang bansa nitong mundo.

ALELUYA
Lucas 4, 18

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Kristo ay sinugo
upang sa dukha’y magturo,
magpalaya sa bilanggo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 34-44

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nakita ni Hesus ang napakaraming tao; nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila’y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit-hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, “Ilang ang pook ng ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig-nayon at bayan upang makabili ng pagkain.” Ngunit sinabi niya, “Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain.” “Bibili po ba kami ng halagang dalawandaang denaryong tinapay upang ipakain sa kanila?” Tanong ng mga alagad. “Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo,” wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, “Lilima po, at dalawang isda.”

Iniutos ni Hesus na ang lahat ay maupo nang pulu-pulutong sa damuhan. Kaya’t naupo sila nang manda-mandaan at lima-limampu. Kinuha ni Hesus ang limang tinapay at dalawang isda, tumingala sa langit, at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang dalawang isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng labindalawang bakol. Sa mga nagsikain, limanlibo ang mga lalaki.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 2, 2021 at 1:28 pm

PAGNINILAY: Patuloy tayo sa pagninilay ngayong “Epiphany week” tungkol sa pagpapahayag ng Panginoon sa ating katauhan. At ngayong araw na ito, tinutunghayan natin ang ating Diyos na marunong magbahagi.

Kaya nga ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapakita sa ating Diyos bilang maawaain at mapagmalasakit. Pinapakain niya ang napakaraming tao ng kanyang mga salita at kababalaghan, at sa huli ng 5 tinapay at 2 isda na kanyang pinadami. Makikita dito sa salaysay na ito ang kapangyarihan ng Salita na magbigay-buhay tungo sa tamang pamumuhay ayon sa dakilang kalooban. At makikita din dito ang kapangyarihan ng Katawan na magbahagi sa mga nangangailangan.

Kaya ang “epipaniya”ay nakikita araw-araw sa Sakramento ng Eukaristiya dahil pinapabusog tayo ng maawaaing Panginoon ng kanyang Salitang buhay at Katawang banal. Ang Misa ay alaala ng kanyang paghahandog sa Krus upang tayo’y mailigtas at bigyan ng bagong buhay. Kung siya pa ay patuloy na nagbabahagi ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang presensiya sa atin, paano pa kaya kung mayroon din tayong mga biyaya at inaanyayahang ibahagi rin sa ibang tao ang mga natanggap na grasya?

Higit sa lahat, tayo ay inaanyayahan ni San Juan Apostol sa Unang Pagbasa na ibahagi natin ang ating pagmamahal sa kapwa, tulad ng ating Diyos na mapagmahal sa atin.

Reply

PATRICK CU January 6, 2021 at 3:31 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: