Lunes, Enero 4, 2021

January 4, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
LUNES KASUNOD NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

Lumapit tayo ngayon sa Ama na tumupad sa kanyang pangako nang isugo niya sa ating ang kanyang Anak upang ihatid ang Kaharian ng Diyos dito sa lupa.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama ng Liwanag, sumikat Ka nawa sa amin./strong>

Ang Santo Papa, ang mga obispo, at ang kaparian nawa’y maipahayag sa kanilang salita at gawa ang presensya ng Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng pamahalaan nawa’y magbigay ng liwanag sa mga “taong nabubuhay sa dilim” sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa mga ito, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang tanggapin ang presensya ng Diyos sa ating piling sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagpapatawad sa isa’t isa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos nawa’y patuloy na maramdaman sa buhay ng mga dukha at maysakit sa kabila ng mga paghihirap na kanilang dinaranas, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat sa Panginoon na yumao na ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos na aming Ama, ang pagdating ng iyong Anak ay nagbigay sa amin ng liwanag at pag-asa. Gawin mo kaming mga kasangkapan upang ang liwanag na iyon ay sumikat din sa iba sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 2, 2021 at 1:27 pm

PAGNINILAY: Tayo ngayon ay nasa “linggo ng Epipanya” o tinatawag na “Epiphany weeks”. Patuloy nating ipinagdiriwang ang kadakilaan ng Diyos ngayong Kapaskuhan sa pagkatawang-tao ng kanyang Anak na si Hesukristo hanggang sa pagtatapos nito sa Kapistahan ng Pagbibinyag (Enero 10, 2021). Ngunit kung titignan natin ang mga Ebanghelyo, hindi na ito tungkol sa pagsilang o kaya sa pagiging bata ng Sanggol, kundi ito ay ang Pampublikong Ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit may kaugnayan ito sa Pasko at Epipanya sapagkat ipinapakita dito ang katuparan ng plano ng Diyos nang mangaral si Kristo at gumawa ng iba’t ibang kababalaghan.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagsisimula ng ministeryo ni Hesus sa Galilea. Una niyang ipinahayag ang pagbabalik-loob sapagkat narito na ang Kaharian ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos sa ating buhay, na dapat ang maghari sa atin ay kapayapaan, katarungan, at pag-ibig. Kaya si Hesus ay ang Liwanag ng mundo na nagpapalibot sa bayang naninirahan sa kadiliman.

Ang ilaw ng Pagsilang ni Kristo ay siyang naging ilaw ng kanyang pakikimayan sa buhay ng tao upang turuan ito tungkol sa Paghahari ng Diyos Ama. Kaya si Hesus ay nangaral tungkol sa kanyang Ama at gumawa ng mga kababalaghan ng pagpapagaling sa mga maysakit. Kaya ito ang kaharian nais ipakita ng Panginoon na kung saan naroroon ang pagmamahalan, pagiging mapayapa, at matuwid na pamumuhay.

Kaya si San Juan Apostol sa Unang Pagbasa ay naghihikayat sa atin na magmahalan at manalig kay Kristo upang hindi tayo kailanma’y maligaw ng landas. Kung gagawa natin ang tama at mabuti, hindi mananaig ang kasamaan sa ating mga buhay. Tayo ngayon ay bumabalik na sa kanya-kanyang trabaho at ordinaryong gawain matapos ang mahabang bakasyon noong Pasko at Bagong Taon. Ngunit patuloy nating isinasariwa ang diwa ng Kapaskuhan sa pagdaan sa liwanag ng Panginoon at pamumuhay ayon sa turo at aral niya.

Reply

Lorna Carreos January 4, 2021 at 4:48 am

Amen salamat sa repleksion

Reply

minnie January 4, 2021 at 6:41 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Edward G Ramirez January 4, 2021 at 7:26 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Marilyn Esmaña January 4, 2021 at 1:47 pm

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Angela January 4, 2021 at 5:50 pm

Piniupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

PATRICK CU January 6, 2021 at 3:27 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: