Miyerkules, Disyembre 23, 2020

December 23, 2020

Play

Ika-23 ng Disyembre sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Malakias 3, 1-4. 23-24
Salmo 24, 4bk-5ab. 8-9. 10 at 14

Itaas n’yo ang paningin, kaligtasa’y dumarating.

Lucas 1, 57-66

23rd of December (Aguinaldo Mass) (White)

UNANG PAGBASA
Malakias 3, 1-4. 23-24

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias

Narito ang pahayag ng Makapangyarihang Panginoon, “Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan.”

Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya’y napakita na? Siya’y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng dalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugud-lugod sa kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama’t mga anak. Kung hindi’y mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 24, 4bk-5ab. 8-9. 10 at 14

Itaas n’yo ang paningin, kaligtasa’y dumarating.

Ang kalooban mo’y ituro, O Diyos,
ituro mo sana sa aba mong lingkod;
ayon sa matuwid, ako ay turuan,
ituro mo, Poon, ang katotohanan.

Itaas n’yo ang paningin, kaligtasa’y dumarating.

Mabuti ang Poon at makatarungan,
sa mga sarili’y guro at patnubay;
sa mababang-loob siya yaong gabay,
at nagtuturo ng kanyang kalooban.

Itaas n’yo ang paningin, kaligtasa’y dumarating.

Tapat ang pag-ibig, siya’ng umaakay
sa tumatalima sa utos at tipan.
Sa tumatalima, siya’y kaibigan,
at tagapagturo ng banal na tipan.

Itaas n’yo ang paningin, kaligtasa’y dumarating.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Hari’t batong panulukang
Saligan ng Sambahayanan,
Halina’t kami’y idangal.

MABUTING BALITA
Lucas 1, 57-66

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Dumating ang oras ng panganganak ni Elisabet, at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya’y pinagpala ng Panginoon, at nakigalak sila sa kanya.

Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya – gaya ng kanyang ama – ngunit sinabi ng kanyang ina, “Hindi! Juan ang ipangangalan sa kanya.” “Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan,” wika nila. Kaya’t hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito: “Juan ang kanyang pangalan.” At namangha silang lahat. Pagdaka’y nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapit-bahay, anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong: “Magiging ano nga kaya ang batang ito?” Sapagkat maliwanag na sumasakanya ang Panginoon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 22, 2020 at 4:11 pm

Pagninilay: Tayo ngayon ay palapit na sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon. Ito ay isang tanda na matutupad na ang pangako ng Diyos sa pagdiriwang ng pagdating ng kanyang presensiya sa atin bilang tao, kahit hindi siya kailanma’y nagkasala. Binigay ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang Anak na si Hesus upang ipamalas sa atin ang daan tungo sa tunay kaligayahan at tamang pamamaraan ng ating buhay.

Ayon kay Propeta Malakias sa Unang Pagbasa, na ikalawa sa mga pinakahuling propeta sa Lumang Tipan, isisugo ng Panginoong Diyos ang kanyang mensahero upang ibalita sa mga tao ang kanyang pagdating sa pamamagitan ng isang tipan na muli’t muling iuukit. Ang pagdating ng Panginoon ay inilalarawan ni Malakias na parang isang taong dumadalisay ng ginto at apoy, at sinasabing dadalisayin niya ang mga punong saserdote at taumbayan ng Israel. At sa huling bahagi ng propesiya, ipinahayag ng Diyos na darating si Elias upang ituwid ang puso ng mga anak ng Diyos patungo sa katapatan na ipinamalas ng kanilang mga ninunong sina Abraham, Isaac, at Israel (Jacob). Itong nakikilabot na propesiya ni Malakias ay patungo sa pagdating ng Panginoong Hesus, ang Anak ng Diyos Ama, upang ituro niya sa atin kung paano dapat mamuhay ayon sa dakilang kalooban. At ang mensahero niya ay ang Tagapanguna niya, ang kanyang pinsan na si San Juan Bautista.

Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang pagsilang ni San Juan Bautista, na siyang ginugunita ng Simbahan tuwing ika-24 ng Hunyo (6 na buwan bago ang Disyembre 25, Pasko ng Pagsilang ng Panginoon). Matatandaan natin na ang paglilihi kay Juan ay ibinilita ni San Gabriel Arkanghel kay Zacarias siyam na buwan bagong mangyari nito, ngunit hindi siya naniwala dahil nakatuon lamang sa kanyang katandaan at ganun din ang katandaan ni Elisabet, kaya’t ginawa siyang pipi at bingi. Ngayong naganap na ang pangyayaring ito, isang kultura sa kanilang kamag-anak na ipangalan ang bagong sanggol walong araw pagkatapos ang pagsilang nito ayon sa nakagawiang pangalan ng kanilang angkan. Nais nilang tawagin “Zacarias” ang sanggol na katulad ng pangalan ng ama nito. Subalit sinabi ni Elisabet na ang pangalan ng bata ay Juan. Dahil hindi sila naniwala, nagdemanda sila ng mga tanda kay Zacarias kung ano ang ipapangalan nito sa bata. At isinulat niya sa isang tableta “Juan ang kanyang pangalan” dahil ito ang pangalang ibinigay ng Diyos sa kanilang sanggol, kaya ang kanyang tainga ay nakarinig at ang labi’y biglang nagsalita muli ng pagpupuri sa Panginoon. Kaya namangha ang mga kasamahan nina Zacarias at Elisabet sa isang napakagandang pangyayari sa dalawang magulang, kahit sila’y matanda na. At sinabi nila na ang Panginoong Diyos ay nasa piling ng sanggol na si San Juan Bautista.

Ang pangalang “Juan” ay galing sa wikang Hebreo ‘Yohanan,’ na may kahulugang “Ang Diyos ay mapagpala”. At sinasabi nga ng marami “Ang iyong pangalan ay ang iyong pagkakakilanlan”. Kaya nga si San Juan Bautista ay tanda ng pagpapala ng Diyos sa mga magulang nitong si San Zacarias at Sta. Isabel matapos ang habangpanahon na paghihintay at minsan na nga’y kawalang pag-asa. Si Juan rin ay tanda ng pagpapala ng Diyos bilang isang nakatakdang mangaral sa disyerto sa Ilog Jordan ukol sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibinyag at pangangaral ukol sa pagsisisi, pagbabalik-loob, at paggawa ng kabutihan.

Ganun din ang pangalang “Hesus” na nangangahulugang “Ang Diyos ay nagliligtas” sapagkat si Hesus ay ang biyaya ng Ama para sa kaligtasan ng sangkatauhan mula sa pagkakasala. Ngayong Pasko, habang kinikilala natin si Kristo at ipinaghahandaan natin ang ating puso para sa kanyang pagsilang, magpasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ng buhay na ibinigay niya sa atin. Nawa katulad ni Hesus at ni Juan, tayo rin ay maging biyaya sa ibang tao.

Reply

PATRICK CU December 23, 2020 at 9:24 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: