Martes, Disyembre 22, 2020

December 22, 2020

Ika-22 ng Disyembre sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

1 Samuel 1, 24-28
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.

Lucas 1, 46-56

22nd of December (Aguinaldo Mass) (White)

UNANG PAGBASA
1 Samuel 1, 24-28

Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa Templo sa silo. Nagdala pa siya ng isang torong tatlong taon, tatlumpu’t anim na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, “Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaing tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako’y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay.” Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.

Pinupuri ko kayo, Poon,
dahil sa kaloob ninyo sa akin.
Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway,
sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan.

Diyos kong Tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.

Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan,
at pinalalakas ninyo ang mahihina.
Kaya, ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay.
Masagana ngayon ang dating maralita.
Ang dating baog, nagsilang ng mga anak,
at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak.

Diyos kong Tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.

Kayo, Poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay.
Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin.
Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapan,
maaari ring ibaba o itaas.

Diyos kong Tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.

Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba,
mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha.
Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika,
mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta.

Diyos kong Tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Hari’t batong panulukang
Saligan ng Sambayanan,
halina’t kami’y idangal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 46-56

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito:
“Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.
Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin!
At mula ngayon, ako’y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi,
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan
Banal ang kanyang pangalan!
Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng sali’t saling lahi.
Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig,
pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono,
at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom,
at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel,
bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang,
kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman!”
Nanatili si Maria kina Elisabet nang may tatlong buwan, at saka umuwi.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 19, 2020 at 12:43 pm

Pagninilay: Habang tayo ay papalapit sa pagdiriwang ng Pagsilang ng ating Panginoon, lubos tayong nagagalak at nagpapasalamat sa handog ng kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos kahit tayo ay nagkasala at nagkulang. Ang dalawang pagbasa ay naghahayag ng 2 magkasingkatulad na awit ng 2 tauhan, sina Ana na ina ni propetang Samuel at Birheng Maria na Ina ni Hesukristo.

Ang awit ng papuri ni Ana ay pagpupugay sa kadakilaan ng Diyos sapagkat siya’y pinagpala ng anak matapos ang ilang taon na baog siya. Akala dati ni Eli na siya’y lasing, ngunit ang punong pari ay namangha nang siya’y nagkaanak sa isang batang lalaki na balang araw itatalaga bilang propeta ng Diyos. Kaya iniwan ni Ana si Samuel sa Templo sa mabuting pangangalaga ni Eli. At umawit siya ng panalanging ito bilang pagkalugod ng Diyos sa katulad niya sa abang antas sa buhay.

Ang Ebanghelyo ay ang kasunod na pangyayari matapos dalawin ng Mahal na Birheng Maria ang kanyang pinsan na si Elisabet. Katulad ng Ana, nagbigkas din si Maria ng isang tanyag ng awit na kinakanta ng Simbahan tuwing paglubog ng araw, at iyan ay ang Magnificat. Ang Magnificat ay isang awit ng papuri at pasasalamat sa kadakilaan at kabutihang-loob ng Panginoong Diyos lalung-lalo na sa mga kinikilala bilang mga “abang tao”. Ito yung nakita ng ating Mahal na Ina nang kailan lamang ay malaman niya mula kay San Gabriel na siya’y pinili ng Diyos upang maging Ina ng ating Tagapagligtas. Ang Magnificat ay hindi ibig sabihin na ang mga matataas at mayayaman ay walang kahalagahan, sapagkat alam ng Panginoon na sila rin ay nagsimula sa mga simpleng pamumuhay bago pa man nila nagkamit ang kanilang mga tagumpay.

Ang nais lang ipunto dito sa awit ay sa kabila ng mga pangarap at tagumpay ng tao, hindi dapat kailanma’y mawala sa atin ang pagpapakumbaba mula sa ating mga puso. At ang mga bagay na mayroon tayo ngayon ay nagsisilbi sa atin na mayroon tayong Diyos na nagkaloob sa atin, kaya’t dapat magkaroon po tayo ng mga pusong nagpapasalamat sa kanyang mga biyaya. Kahit may mga bagay na hindi natin nagkamit ayon sa ating kagustuhan, ang mas mahalaga ay may dakilang plano ang Panginoon para sa ating lahat. Katulad nina Ana at Maria, natunghayan nila ang plano ng Diyos hindi lang para sa kanila, kundi para matupad ang planong pangkaligtasan ng sangkatauhan. Si Samuel na anak ni Ana ay kilala bilang isa sa mga matapat na propeta at ang pinakahuling hukom ng Israel na humirang kina Saul at David bilang mga hari. Ang mahalaga sa kanya ay ang pagsunod sa Diyos na higit pa sa mga handog na sinusunog. At si Hesus naman na anak ni Maria, na Bugtong na Anak ng Diyos, ay palaging pinupunto sa kanyang misyon ang pagsunod sa utos at kalooban ng kanyang Ama. Kaya iyan ang ipinakita niya sa atin hanggang sa kanyang Pagkamatay sa Krus upang tayo’y iligtas at bigyan ng bagong buhay para maging mga anak ng Ama.

Kaya ngayong papalapit na ang Pasko, nawa’y magkaroon tayo ng kababaang-loob sa pagtanggap sa Panginoon sa ating mga buhay, at katulad nina Ana at Maria ay magpasalamat palagi sa nakapagandang plano ng Diyos hindi lang para sa atin, kundi para na rin sa ikabubuti ng lahat.

Reply

PATRICK CU December 23, 2020 at 9:11 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: