Huwebes, Disyembre 17, 2020

December 17, 2020

Ika-17 ng Disyembre sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Genesis 49, 2. 8-10
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8, 17

Mabubuhay s’yang marangal sa sasagana kailanman.

Mateo 1, 1-17


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

17th of December (Aguinaldo Mass) (White)

UNANG PAGBASA
Genesis 49, 2. 8-10

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi:

“Kayo mga anak, magsilapit sa akin,
akong inyong ama ay sumandaling dinggin.
Ikaw, Juda, ay papupurihan
niyong mga anak ng Ina mong mahal,
hawak mo sa leeg ang iyong kaaway,
lahat mong kapatid sa iyo’y gagalang.
Mabangis na leon, ang iyong larawan,
muling nagkukubli matapos pumatay;
ang tulad ni Juda’y leong nahihimlay,
walang mangangahas lumapit sinuman.
Hawak niya’y setrong tuon sa paanan,
sagisag ng lakas at kapangyarihan;
ito’y tataglayin hanggang sa dumatal
ang tunay na Haring dito’y magtatangan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8, 17

Mabubuhay s’yang marangal sa sasagana kailanman.

Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran:
sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya’y bahaginan;
upang siya’y maging tapat mamahala sa ‘yong bayan,
at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay.

Mabubuhay s’yang marangal sa sasagana kailanman.

Ang lupain nawa niya’y umunlad at managana;
maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa.
Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap
at ang mga taong wala’y pag-ukulan ng paglingap.

Mabubuhay s’yang marangal sa sasagana kailanman.

Yaong buhay na mat’wid sa kanyang kapanahunan,
madama ng bansa niya at umunlad habang buhay.
Yaong kanyang kaharian ay palawak nang palawak,
mula sa ilog Eufrates, sa daigdig ay kakalat.

Mabubuhay s’yang marangal sa sasagana kailanman.

Nawa yaong kanyang ngalan ay h’wag nang malimutan,
manatiling laging bantog na katulad nitong araw;
nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa,
at sa Diyos, silang lahat dumalanging:
“Harinawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala.”

Mabubuhay s’yang marangal sa sasagana kailanman.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Karunungan ng Maykapal,
tana’y ‘yong pangasiwaan,
halina’t kami’y turuan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 1, 1-17

Ang simula ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham.

Si Abraham ang ama ni Isaac; si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab; si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David.

Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josafat, at si Josafat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam na ama ni Acaz, at si Acaz ang ama ni Ezequias. Si Ezequias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia.

Matapos ang pagkakatapon sa Babilonia, naging anak ni Joconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliaquim, at si Eliaquim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadoc na ama ni Aquim; itong si Aquim ang ama ni Eliud. Si Eluid ang ama ni Eleazar; si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Hesus na tinatawag na Kristo.

Samaktwid, labing-apat ang salin-lahi mula kay Abraham hanggang kay David, labing-apat mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia, at labing-apat din mula sa pagkakatapon sa Babilonia hanggang kay Kristo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Reynald Perez December 13, 2020 at 5:52 pm

Pagninilay: Tayo ngayon ay nakapasok sa ikalawang bahagi ng Panahon ng Adbiyento mula ika-17 hanggang 24 ng Disyembre, kung saan pagninilayan natin ang mga pangyayari tungo sa katuparan ng ating kaligtasan sa Pagkatawang-tao ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang ipagdiwang natin ngayong Pasko.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang simula ng panunulat ng Ebanghelistang si San Mateo. Ang pokus ng manunulat ng Ebanghelyo ay ang pagkatao ng ating Panginoong Hesus bilang katuparan ng mga propesiya sa Lumang Tipan. At makikita natin sa pagbasang ito ang isang talaan ng mga lahing pinagmulan ni Hesus. Ito yung ang kanyang mga ninuno mula sa 42 henerasyon (Abraham-Jose at Maria). At makikita sa talaang ito ang napakadaming ninuno ng ating Panginoon, kahit sila’y kilala o ‘di kilala.

Subalit makikita rin natin na mayroon silang kahinahan nang sila’y namumuhay. Si Abraham dati ay tilang nagsinungaling sa faraon sa Egipto nang sabihin niya na si Sara ang kanyang kapatid, na sa totoo ay ang kanyang asawa. Sa Jacob naman ay tilang nanloko ng kanyang panganay na kapatid na si Esau dahil ipinagbigay sa kanya ang karapatang pagiging “mapagpala”. Si Haring David naman ay nagnais na mapasakanya si Batseba, kaya’t hinayaan niyang mapatay si Urias sa harap ng labanan upang angkinin ang asawa nito. At si Haring Solomon ay kilala sa pagkakaroon ng 300 asawa at 700 na babae, at sila pa’y mga pagano na hindi naniniwala sa Diyos ng Israel.

Marami pang ibang kahinaan ang mga ninuno ni Hesus. Subalit mayroon ngang kasabihan: “Gumuguhit ang Diyos ng mga matuwid na landas mula sa mga baluktot na daan.” Sa kabila ng naging kahinaan nila, pinili pa rin sila ng Ama upang paglingkuran siya at ipaalala sa kanyang sambayanan ang kanyang dakilang presensiya. At sa pagtupad ng kanyang planong pangkaligtasan, isinugo ng Ama ang kanyang Bugtong na Anak na si Hesukristo, bagamat Diyos ay naging Tao at ipinangnak ng Mahal na Birheng Maria lalang ng Espiritu Santo.

Ang maari nating kuning aral mula sa Ebanghelyo ay ang katuwiran ng Diyos sa gitna ng mga kahinaan sa buhay. Lalung-lalo na sa buhay-pamilya, maraming pagsubok ang dinadaan ng pamilya, maski sa bawat iisang miyembro. Aminin man natin, wala pong perkpektong pamilya. Ngunit kahit walang perpektong pamilya ay bawat isa sa atin at bawat indibidwal ng mga grupo ay ginagawa ng Diyos bilang ganap ng kanyang pagmamahal. At ito yung ating ipagdiriwang sa darating na Kapaskuhan kung paanong dumating ang ating Panginoong Hesukristo sa ating katauhan nang hindi kailanman siya’y nagkasala upang iako at iugnay ang ating mga sarili patungo sa Ama nating Diyos.

Kaya nawa atin pong kilalanin ang Diyos sa bawat pagkakataon at katulad ng sinasabi sa Salmo na bagamat tayo’y nagkakasala at nagkukulang, tayo’y patuloy pa rin na mabuhay nang marangal upang sumagana pa kailanmanang ating buhay.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: