Miyerkules, Disyembre 16, 2020

December 16, 2020

Miyerkules ng Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 45, 6b-8. 18. 21b-25
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Lupang tiga’y ‘yong diligin, Poon, sa ‘yong pagdating.

Lucas 7, 19-23

Mga Pagbasa Para sa Aguinaldo Mass (Simbang Gabi)
Ika-16 ng Disyembre sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 56, 1-3a. 6-8
Salmo 66, 2-3. 5. 7-8.

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Juan 5, 33-36

Wednesday of the Third Week of Advent (Violet)
National Youth Day

UNANG PAGBASA
Isaias 45, 6b-8. 18. 21b-25

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

“Ako ang Panginoon,
Ako lamang ang Diyos at walang nang iba.
Ako ang lumikha ng dilim at liwanag,
Ako ang nagpapadala
ng kaginhawahan at kapahamakan.
Akong Panginoon ang gumagawa ng lahat ng ito.
Padadalhan kita ng sunud-sunod na tagumpay
parang masinsing patak ng ulan;
dahil dito maghahari sa daigdig
ang kalayaan at katarungan.
Akong Panginoon
ang magsasagawa nito.”

Ang Panginoon, ang Diyos, ang lumikha ng kalangitan,
Siya rin ang lumikha ng daigdig,
Ginawa niya itong matatag at ito’y mananatili,
ginawa niya itong isang mainam na tirahan.

Siya ang may sabing, “Akong Panginoon lamang
ang Diyos at wala nang iba pa.
Magsanggunian kayo.
Sino ang makahuhula ng mga bagay na magaganap?
Hindi ba akong Panginoon
ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan?
Walang ibang Diyos maliban sa akin.

Lumapit kayo sa akin
at kayo ay maliligtas,
Kayong mga tao sa buong daigdig.
Walang ibang Diyos maliban sa akin.
Ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago,
at tutuparin ko ang aking mga pangako:

‘Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan,
at mangangakong sila’y magtatapat sa akin!’
“Sasabihin nila,
tanging nasa Panginoon
ang kapangyarihan at pagtatagumpay,
at mapapahiya sinumang sa kanya’y lalaban.
Ngunit ang lahi
ng bansang Israel ay magtatagumpay,
matatamo nila ang kadakilaan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Lupang tiga’y ‘yong diligin, Poon, sa ‘yong pagdating.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niya’y kanyang ililigtas,
sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

Lupang tiga’y ‘yong diligin, Poon, sa ‘yong pagdating.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas.

Lupang tiga’y ‘yong diligin, Poon, sa ‘yong pagdating.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahari’y pawang katarungan,
magiging payapa’t susunod ang madla sa kanyang daan.

Lupang tiga’y ‘yong diligin, Poon, sa ‘yong pagdating.

ALELUYA
Isaias 40, 9-10

Aleluya! Aleluya!
Ito’y balitang masaya,
ihayag mo sa balana:
Panginoo’y narito na!”
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 7, 19-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang mga alagad at pinapunta sa Panginoon upang itanong, “Kayo po ba ang paririto, o maghihintay pa kami ng iba?” Pagdating nila kay Hesus ay kanilang sinabi, “Pinaparito po kami ni Juan Bautista at ipinatatanong kung kayo ang paririto o maghihintay pa kami ng iba.” Nang mga sandaling yaon ay maraming pinagaling si Hesus: mga pinahihirapan ng karamdaman, at mga inaalihan ng masasamang espiritu. Ipinagkaloob niyang makakita ang mga bulag. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, “Bumalik kayo kay Juan at sabihin ang inyong nakita at narinig: nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Mga Pagbasa Para sa Aguinaldo Mass (Simbang Gabi)

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2 3

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 13, 2020 at 6:10 pm

PAGNINILAY: Ang ika-16 ng Disyembre ay ang pasimula ng isang mahahalagang tradisyon bilang mga Pilipino kapag malapit nang sumapit ang Kapaskuhan. Ito yung tinatawag na Ordo bilang “Aguinaldo Masses” o mga Misang Pasiyam na Araw na Nobena patungo sa pagdiriwang ng Pagsilang ng Panginoon. Mas popular ang tawag nitong mga Misa bilang “Misa de Gallo” at “Simbang Gabi”. Kadalasan ang Simbang Gabi ay ginaganap mula ika-15 hanggang 23 ng Disyembre na kadalasa’y magdamagang din ang liturhiya sa pagsapit ng alas ocho ng gabi. Samantala ang Misa de Gallo naman ay ginaganap mula ika-16 hanggang 24 ng Diysmbre sa pagsapit ng alas quatro o alas cinco ng umaga. Ang “Gallo” ay isang salitang Kastila na nangangahulugang “tandang”.

Anupamang tawaging natin itong tradisyon, ang mga Misang ito ay isang nobena na ginaganap siyam na araw bago ang pagdiriwang ng Pagsilang ni Hesus sa araw ng Pasko. Katulad ng Mahal na Birheng Maria na naghintay sa loob ng siyam na buwan bago ipanganak si Kristo, tayo rin ay nanabik sa loob ng siyam na araw para sa masayang pagdiriwang ng Kapaskuhan bilang pag-aalala sa Diyos na naging Tao.

At Unang Araw ng ating Nobena para sa Pasko, narinig natin ang patotoo ni Hesus sa mga Hudyo tungkol sa kanyang sarili. Bilang Anak ng Diyos, nababatid niya ang dakilang kalooban ng kanyang Ama. Kaya ito yung kanyang pakay kung bakit siya’y dumating sa daigdig. At bilang tanda ng kanyang pagdating, itinukoy ni Hesus ang kanyang pinsan na si San Juan Bautista bilang isang maningas na ilaw na nagningning sa kadiliman ng kasalanan. Sapagkat alam natin na si San Juan Bautista ay nagpahayag ng isang binayag ng pagsisisi at pagbabalik-loob bilang paghahanda sa daraanan ng Panginoon.

Kaya ang mensahe ngayong pasimula ng ating “Christmas novena” ay ang pagiging mabuting saksi para kay Kristo. Alam po natin ang kwento ng Unang Pasko na narinig natin at palagi nating maririnig nitong mga darating na banal na araw ng Kapaskuhan. Subalit patuloy na umiiral ang pag-ibig ng Diyos kahit sa mga taong hindi pa siyang lubos na nakikilala at pinapaniwalaan.

Nawa’y maging katulad tayo ni San Juan Bautista na hayaang magningning ang ilaw ng liwanag ng Diyos sa ating buhay upang ipasa natin ang ilaw na iyan sa ibang tao.

Reply

Reynald Perez December 16, 2020 at 11:40 am

Pagninilay: Ngayong papalapit na tayo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, ang ating gawain ngayong Adbiyento ay isang pananabik sa pagdating ng ating Panginoon.

Ang Unang Pagbasa ngayon ay ang paanyaya ng Diyos na patuloy na magtiwala sa kanya, at lumapit sa kanya upang sila’y mas pagpapalain. Ang pananampalataya at pagkilala sa kanya ay nangangahulugugang na maging tapat sa kanyang mga utos at ang tipan na mas kilalanin natin siya bilang Panginoon ng ating buhay.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagbabalita ng mga alagad ni San Juan Bautistang nakabilanggo tungkol sa kanyang pinsang si Hesukristo. Nabilanggo si Juan alang-alang sa paninindigan sa pagtutuwid ng kamalian nina Herodes at Herodias ukol sa kanilang pakikiapid. Kaya nagpadala siya ng mga mensahero kay Hesus upang malaman kung sino talaga nitong ipinahayag niya sa Ilog Jordan bilang Panginoong ipaghanda ng daan. At ang tugon ni Kristo ay ang kanyang mga magagandang gawain sa mga mahihirap, inaapi, mga maysakit, at iba pang nangangailangan ng tulong ng Diyos. At sinasabi rin ni Hesus na mapalad ang sumasampalataya sa kanya at sa kanyang ministeryo.

Ang Adbiyento ay isang panahon ng pagbabalik-loob at pamumuhay sa katuwiran at pamumuhay na ayon sa pamantayan ng Diyos. Si San Juan Bautista ang ating gabay upang tayo ay maghanda ng isang diretsong daan para patuloy na dumating ang Panginoon sa ating buhay. At higit dito ay si Hesus ay maging ehemplo natin upang ipagdala natin ang kagandahang-loob ng Diyos, lalung-lalo na sa mga nangangailangan nito.

Reply

PATRICK CU December 16, 2020 at 1:28 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: