Miyerkules, Disyembre 16, 2020

December 16, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Ikatlong Linggo ng Adbiyento
Miyerkules

Ihandog natin nang may isang puso at diwa ang ating mga panalangin sa Ama na hindi lamang nagpapatawad ng ating mga kasalanan bagkus nagpapagaling ng mga sugat na sanhi ng kasalanan.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, basbasan mo kami.

Ang Simbahan nawa’y maging isang tanda ng awa at pagpapatawad ng Diyos sa buong mundo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga lumayo sa Simbahan dahil sa kasalanan nawa’y matuklasan ang pagpapatawad ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pamilyang watak-watak at nagkakalayo nawa’y muling pagsamahin ng nagpapagaling na pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makadama ng ginhawa at pag-asa sa pamamagitan ng ating mga panalangin at mabubuting gawa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapa nawa’y maranasan ang liwanag ng walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos na aming Ama, tulungan mo kaming ihatid ang iyong pagpapatawad at kapayapaan sa mga taong aming nakakadaupang-palad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

PANALANGIN NG BAYAN
Archdiocesan Liturgical Commission-Manila
Disyembre 16

Manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Hesus, ang tunay na ilaw ng mundo na ipinakilala ni Juan Bautista sa madla. Buong tiwala tayong manalangin:

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.

Manatili nawang tapat ang Santo Papa Francisco, mga obispo, at mga pari sa sinumpaan nilang tungkulin na kilalanin, isabuhay, at ibahagi si Hesukristo sa sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon.

Matularan nawa namin ang dakilang pag-ibig ni Hesus at ang malinis na kalooban ni Maria na kapwa hangad ang kapakanan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon.

Magnilay nawa kami sa buhay ng aming Inang Maria na nanatiling nakatutok sa kalooban ng Diyos
sa halip na magambala ng ibang mga alalahanin. Manalangin tayo sa Panginoon.

Nawa gamitin ng mga pinuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan para bigyang katuparan ang mga pangarap ng mga kapus-palad na mga mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon.

Nawa ang mga sakripisyo namin sa siyam na madaling-araw ay magbunga ng isang kaloobang may malinis na hangaring magbalik-loob sa Diyos at lumingap sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon.

Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingin. (Sandaling katahimikan) Manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, puspusin mo kami sa pag-ibig. Sa paghahanda namin sa pagdating ng iyong Anak bilang tao, nawa’y pag-alabin mo ang pag-asa sa aming mga puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan
ni Kristong aming Panginoon. Amen.

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa
SIMBANG GABI
Unang Araw

Hangad nating lumakas ang ating pananampalatayang Kristiyano sa pagsisiyam na ito para sa Pasko. Puno ng pananabik ating sambitin:

Diyos na nagsugo ng Manunubos, dinggin Mo ang aming panalangin!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang makapagpatotoo sila sa pananampalatayang Kristiyanong ating minana sa ating mga ninuno at mapalawig pa ito sa lahat ng sulok ng ating kapuluan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa lahat ng mga Kristiyano sa Pilipinas, upang sa kanilang paghahanda para sa paggunita ng ika-500 taong pagdating ng Pananampalatayang Kristiyano sa ating bayan, ay mahanap nila sa pagpapatotoo sa kanilang pa- nanampalataya ang daan tungo sa pagbangon sa mga hirap na dinala ng COVID-19 pandemic, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang makatulong sila sa pagkakaisa nating mga mamamayan at sa pagdadamayan ng tanan sa harap ng mga pagsubok na dinala ng salot na COVID-19, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga taong naguguluhan dahil sa hirap na kanilang dinaranas sa COVID-19 pandemic, upang hindi sila manghina sa kanilang pananalig kay Kristong siyang Manunubos ng tanan at nagdadala ng lunas sa lahat ng suliranin, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagsisiyam na ito para sa Pasko, upang makabangon tayo nang maayos sa mga kaguluhang dinala ng COVID-19 pandemic sa ating mga buhay at makapagdiwang ng isang makabuluhang Pasko, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating mga kabataan, upang hindi sila maakit ng mga bagay na makamundo, at sa halip ay pagsikapan nilang hanapin ang Diyos ng buong puso upang sa bawat gawain sila ay gabayan ng katanungang: “Kung si Hesus ang nasa kalagayan ko, ano ang kanyang gagawin?” Manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating pamayanan, upang ang Nobenang ito’y maging isang pagkakataong lalong mapalapit sa Diyos at muling magpahalaga sa ating pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil sandali.) Manalangin tayo!

Ama naming puspos ng karunungan at kabutihan, binalak Mo ang aming kaligtasan sa pamamagitan ng pagsusugo sa amin ng Manunubos. Ibuhos Mo sa amin ang handog ng Iyong Espiritu Santo upang maging masigasig kami sa aming pagtutulungan para makabangon sa mga pahirap na idinulot ng salot na COVID-19. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon.

Amen!

Pages: 1 2 3

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 13, 2020 at 6:10 pm

PAGNINILAY: Ang ika-16 ng Disyembre ay ang pasimula ng isang mahahalagang tradisyon bilang mga Pilipino kapag malapit nang sumapit ang Kapaskuhan. Ito yung tinatawag na Ordo bilang “Aguinaldo Masses” o mga Misang Pasiyam na Araw na Nobena patungo sa pagdiriwang ng Pagsilang ng Panginoon. Mas popular ang tawag nitong mga Misa bilang “Misa de Gallo” at “Simbang Gabi”. Kadalasan ang Simbang Gabi ay ginaganap mula ika-15 hanggang 23 ng Disyembre na kadalasa’y magdamagang din ang liturhiya sa pagsapit ng alas ocho ng gabi. Samantala ang Misa de Gallo naman ay ginaganap mula ika-16 hanggang 24 ng Diysmbre sa pagsapit ng alas quatro o alas cinco ng umaga. Ang “Gallo” ay isang salitang Kastila na nangangahulugang “tandang”.

Anupamang tawaging natin itong tradisyon, ang mga Misang ito ay isang nobena na ginaganap siyam na araw bago ang pagdiriwang ng Pagsilang ni Hesus sa araw ng Pasko. Katulad ng Mahal na Birheng Maria na naghintay sa loob ng siyam na buwan bago ipanganak si Kristo, tayo rin ay nanabik sa loob ng siyam na araw para sa masayang pagdiriwang ng Kapaskuhan bilang pag-aalala sa Diyos na naging Tao.

At Unang Araw ng ating Nobena para sa Pasko, narinig natin ang patotoo ni Hesus sa mga Hudyo tungkol sa kanyang sarili. Bilang Anak ng Diyos, nababatid niya ang dakilang kalooban ng kanyang Ama. Kaya ito yung kanyang pakay kung bakit siya’y dumating sa daigdig. At bilang tanda ng kanyang pagdating, itinukoy ni Hesus ang kanyang pinsan na si San Juan Bautista bilang isang maningas na ilaw na nagningning sa kadiliman ng kasalanan. Sapagkat alam natin na si San Juan Bautista ay nagpahayag ng isang binayag ng pagsisisi at pagbabalik-loob bilang paghahanda sa daraanan ng Panginoon.

Kaya ang mensahe ngayong pasimula ng ating “Christmas novena” ay ang pagiging mabuting saksi para kay Kristo. Alam po natin ang kwento ng Unang Pasko na narinig natin at palagi nating maririnig nitong mga darating na banal na araw ng Kapaskuhan. Subalit patuloy na umiiral ang pag-ibig ng Diyos kahit sa mga taong hindi pa siyang lubos na nakikilala at pinapaniwalaan.

Nawa’y maging katulad tayo ni San Juan Bautista na hayaang magningning ang ilaw ng liwanag ng Diyos sa ating buhay upang ipasa natin ang ilaw na iyan sa ibang tao.

Reply

Reynald Perez December 16, 2020 at 11:40 am

Pagninilay: Ngayong papalapit na tayo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, ang ating gawain ngayong Adbiyento ay isang pananabik sa pagdating ng ating Panginoon.

Ang Unang Pagbasa ngayon ay ang paanyaya ng Diyos na patuloy na magtiwala sa kanya, at lumapit sa kanya upang sila’y mas pagpapalain. Ang pananampalataya at pagkilala sa kanya ay nangangahulugugang na maging tapat sa kanyang mga utos at ang tipan na mas kilalanin natin siya bilang Panginoon ng ating buhay.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagbabalita ng mga alagad ni San Juan Bautistang nakabilanggo tungkol sa kanyang pinsang si Hesukristo. Nabilanggo si Juan alang-alang sa paninindigan sa pagtutuwid ng kamalian nina Herodes at Herodias ukol sa kanilang pakikiapid. Kaya nagpadala siya ng mga mensahero kay Hesus upang malaman kung sino talaga nitong ipinahayag niya sa Ilog Jordan bilang Panginoong ipaghanda ng daan. At ang tugon ni Kristo ay ang kanyang mga magagandang gawain sa mga mahihirap, inaapi, mga maysakit, at iba pang nangangailangan ng tulong ng Diyos. At sinasabi rin ni Hesus na mapalad ang sumasampalataya sa kanya at sa kanyang ministeryo.

Ang Adbiyento ay isang panahon ng pagbabalik-loob at pamumuhay sa katuwiran at pamumuhay na ayon sa pamantayan ng Diyos. Si San Juan Bautista ang ating gabay upang tayo ay maghanda ng isang diretsong daan para patuloy na dumating ang Panginoon sa ating buhay. At higit dito ay si Hesus ay maging ehemplo natin upang ipagdala natin ang kagandahang-loob ng Diyos, lalung-lalo na sa mga nangangailangan nito.

Reply

PATRICK CU December 16, 2020 at 1:28 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: