Lunes, Disyembre 14, 2020

December 14, 2020

Play

Paggunita kay San Juan de la Cruz, Pari at Pantas ng Simbahan
Lunes sa Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Mga Bilang 24, 2-7. 15-17a
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, ako’y gabayan mo sa landas patungo sa ‘yo.

Mateo 21, 23-27

Memorial of Saint John of the Cross, priest and doctor of the Church (White)

UNANG PAGBASA
Mga Bilang 24, 2-7. 15-17a

Pagbasa mula sa aklat ng Mga Bilang

Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel, sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya’y nagpahayag:

“Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor
ang pahayag ng taong may malinaw na paningin.
Ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos,
ng nakakikita sa pangitain buhat sa Makapangyarihan,
ng nabulagta sa lupa gayunma’y nanatiling malinaw ang paningin:
Anong ganda, O Jacob, ng iyong mga tolda
kay inam, O Israel, ng iyong tirahan.
Wari’y kapatagang napakalawak,
parang hardin sa baybay ng batis.
Wari’y punongkahoy na mabango, itinanim ng Panginoon,
matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal.
Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan,
kapangyarihan niya’y madarama sa lahat ng lugar.
Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag,
at ang kaharian niya ay napakalawak.”
Muling nagpahayag si Balaam:
“Ang orakulo ng taong may malinaw na paningin.
Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos
at nakababatid sa kalooban ng Kataas-taasan.
Nakikita sa pangitain ng Makapang-yarihan
maaaring mabuwal ako
gayunma’y malinaw ang aking paningin.
Nakikita ko ngunit hindi ngayon,
siya’y aking namamalas ngunit hindi sa malapit.
Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob,
lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, ako’y gabayan mo sa landas patungo sa ‘yo.

Ang kalooban mo’y ituri, O Diyos,
ituro mo sana sa aba mong lingkod;
ayon sa matuwid, ako ay turuan
ituro mo, Poon, ang katotohanan;
Tagapagligtas ko na inaasahan.

Poon, ako’y gabayan mo sa landas patungo sa ‘yo.

Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas,
at ang kabutihang noon pa’y nahayag.
Pagkat pag-ibig mo’y hindi nagmamaliw,
ako sana, Poon, ay alalahanin!

Poon, ako’y gabayan mo sa landas patungo sa ‘yo.

Mabuti ang Poon at makatarungan,
sa mga salari’y guro at patnubay;
sa mababang-loob siya yaong gabay,
at nagtuturo ng kanyang kalooban.

Poon, ako’y gabayan mo sa landas patungo sa ‘yo.

ALELUYA
Salmo 84, 8

Aleluya! Aleluya!
Pag-ibig mo’y ipakita,
lingapin kami tuwina,
iligtas kami sa dusa!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 21, 23-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan at siya’y tinanong, “Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?” Sumagot si Hesus, “Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag – sa Diyos ba o sa tao?” At sila’y nagusap-usap: “Kung sabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, ‘Bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan?’ Ngunit kung sabihin nating mula sa tao baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta.” Kaya’t sumagot sila kay Hesus, “Hindi namin alam!” Sinabi niya, “Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

PATRICK CU January 27, 2020 at 6:43 am

Salamat sa Diyos!! AMEN!!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:47 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez December 14, 2020 at 4:52 am

Pagninilay: Tayo ay palapit na sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Adbiyento ay nagbibigay dahilan upang mas mapanabikan natin ang kanyang pagdating sa ating mga buhay. Malugod natin siyang tinatanggap upang maghari ang kanyang pagpapala at pagmamahal sa atin para ipadama natin sa iba.

Ang Unang Pagbasa ngayon ay hango sa Aklat ng mga Bilang, na kung saan mayroon isang sugo ni Balak na nangangalang Baalam, na ipinadala sa campo ng Israel upang sumpain ang bayan ng Diyos. Subalit dahil sa panibagong puso ni Baalam ay sa halip na sumpa ang sabihin niya laban sa Israel, isang propesiya ang kanyang ipinahayag tungkol sa pangako ng Diyos. At narinig natin itong pahayag na kung saan mayroong hari na lilitaw sa Israel, at ang tanda nito ay ang Bituin ni Jacob. At alam natin na ang bituing ito ay susundan ng mga Pantas mula pa sa Silangan patungong Judea habang hinahanap nila ang isinilang na Hari ng sanlibutan, ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat ng taong tumatanggap sa kanya at tumatalima sa kanyang mga utos, maging sila man ay Hudyo o Hentil.

Ang ating Ebanghelyo ngayon ay ang muling pagtatagpo ni Hesus sa mga pinuno ng mga Hudyo na masyadong kritikal sa kanyang pagpaparangal at paggawa ng kababalaghan. Tinanong siya ng mga punong saserdote at matatanda ng bayan kung anong awtoridad ang nagbigay sa kanya upang gawin ang mga bagay na ito. Ngunit tugon ni Hesus ay isang hamon pabalik sa kanila: kung ang binyag ni San Juan Bautista ay mula sa langit o sa tao. At nag-isip-isip sila sapagkat alam nila na mas nanaig si Hesus. At kung sasabhin nila ang binyag ni Juan ay galing sa tao ay magagalit ang kanilang kapwang Hudyo, samantala kung sasabihin ay ito ay galing sa langit ay bakit hindi sila naniwala kay Juan Bautista at nagbalik-loob. Kaya ang tugon nila kay Hesus ay hindi rin nila alam kung saan ito nagmumula. At ganun rin ang tugon ng Panginoon na hindi niya masasabi sa kanila kung anong awtoridad ang nagbigay sa kanya, kahit alam niya na ang Diyos Ama ang nagbigay nito subalit may katigasan talaga ang mga pinunong ito na makinig sa kanyang mga pangangaral.

Ang Adbiyento ay panahon ng pagbubukas ng ating mga puso’t isip para sa Panginoong darating. Ngayong malapit na ang pagdiriwang ng kanyang pagkakatawang-tao sa Kapaskuhan, tayo ay inaanyayahang gumawa ng tahanan sa ating kalooban para isilang siya sa ating mga buhay. Sa patuloy na pagtalima sa kalooban na Diyos sa pamamagitan ng kabutihan, tayo nawa ay maging daan ng pagbabagong-loob ng lahat ng tao upang makamtan ng lahat ang pagpapala ng ating Diyos Ama.

Reply

Lee-Ghi December 15, 2020 at 11:27 pm

From: Fr. Luciano Felloni

Almusalita Daily Gospel and Meditation
Monday (December 14, 2020): “All Hold That John Was a Prophet”

Scripture: Matthew 21:23-27
#Almusalita #BakitTinatanong

“Sabi sa Ebanghelyo,
dumating iyong authority, mga chief priest
at teachers of the law, the Jew authorities,
and they asked Jesus, ‘What authority have you
to act like this?’ Jesus answered, ‘I will also
ask you one question. If you answer me,
then I will also tell you by what authority
I do these things. Where did John’s baptism
come from?’

And so, nag-usap sila.
‘If we say ‘from heaven,’ he will say to us,
‘Why then did you not believe him?’
Kung sabihin naman daw na imbento
ni Juan, magagalit ang mga tao sa kanila.
So they answered Jesus, ‘We don’t know.’
And Jesus said to them, ‘Neither will I tell you
by what authority do I do these things.’

I think ang magandang aral ng Ebanghelyo
ngayon is huwag mong patulan ang mga
naghahanap lang ng awa.

Kung iyong nagtatanong sa’yo
ay naghahanap ng kaalaman,
naghahanap ng tugon sa kanilang
mga duda, and then sagutin mo.
Mag-usap kayo. Magbahagi ka
ng iyong mga pananaw, paniniwala,
paninindigan, at kaalaman. Ibahagi mo
naman sa taong nagtatanong kasi mahalaga
na bilang tao na may pananampalataya,
marunong kang magbigay ng dahilan
kung bakit ikaw ay sumasampalataya.
Iyong tipong marunong kang
magtanggol sa iyong
pananampalataya.

Pero kung iyong nagtatanong
sa’yo ay naghahanap ng away,
naghahanap ng dahilan upang
ikaw ay awayin o di kaya i-trap,
kung ang hinahanap niya ay debate
for the sake of makipag-debate lang,
huwag mong patulan.

Tulad ni Hesus, alamin mo muna
kung ano ang hinahanap at doon nahahalata
ng Panginoon ang hinahanap nila. Kumbaga hindi
dalisay ang katanungan nila. Ang gusto nalang
malaman ay . . . wala. Ang gusto nila ay bitagin
si Hesus. Noong nalaman ni Hesus na ang
gusto nila ay hindi dalisay, hindi honest
ang conversation, hindi Siya sumagot.
Hindi Niya pinatulan ang away
na hinahanap nila.

Sana matuto tayo mula
sa ating Panginoon.
Suriin nating mabuti kung
ano ang hanap ng ating kausap.

Kung ang hanap ay kaalaman,
mag-engage po tayo. Kung ang hanap
ay away, beg off. Layuan mo.”

Pray: “Lord Jesus Christ, you are the Way, the Truth, and the Life. Let your light shine in my heart and in my mind that I may grow in understanding the truth of your word and find joy and freedom in living according to it.”

Read! Reflect! Pray! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral! God bless.

Reply

PATRICK CU December 16, 2020 at 1:17 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: