Martes, Oktubre 20, 2020

October 20, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-29 Linggo sa Karaniwang Panahon
Martes

Sa ating pagtanggap ng biyaya ng pananampalataya, tinatawag tayo upang maging masunurin, magkaroon ng pag-asa, at maging handang salubungin si Kristo sa anumang oras. Ipanalangin natin ang ating mga kapwa nang may pananalig.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon.

Ang Santo Papa, mga obispo, at mga pari nawa’y tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya nang may kasipagan at dedikasyon, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong pusong paglilingkod sa araw-araw na buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Matuto nawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo at sumaksi sa pamumuhay nang may pag-asa, bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon.

Yaong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay nawa’y patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat na yumao nawa’y magdiwang sa sinag ng bukang-liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Walang hanggang Ama, hindi namin alam ang araw ni ang oras kung kailan magbabalik ang iyong Anak upang kami ay hatulan. Tingnan mo ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming pananampalataya sa kanyang pagdating. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 22, 2018 at 4:51 pm

Pagninilay: Ilang linggo na lang po at papasok po tayo sa bagong Taong Panliturhiya ng ating Simbahan. Tayo ay papasok sa Panahon ng Adbiyento, kung saan ito ang panahon ng paghahanda para sa Tatlong Pagdating ni Kristo: (1) Ang kanyang Pagkatawang-tao na ipinagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang, (2) Ang kanyang Muling Pagpaparito sa huling araw na hindi alam ng lahat kundi ng Amang Diyos, at (3) Ang araw-araw na pagdating ng Panginoon sa misteryo at mga Sakramento. Ang Ebanghelyo ay isang paanyaya ng paghahanda sa pagdating yaon ng Panginoon. Hinikayat ni Hesus ang kanyang mga alagad na ilawan ang kanilang lampara. Nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, niloob niyang magkaroon ng ilaw, at ito’y nangyari. Ang katuparan ng ilaw na iyon ay si Hesus, nang siya’y ipanganak sa Bethlehem bilang tanda na dumating na ang nakatakdang kaligtasan ng tao. Ito ay isang paanya na maghari ang liwanag sa buhay ng mga alagad, at itong ilaw na galing pa sa simulang nilikha ng mundo ay patuloy na sinisindi sa Simbahan hindi lang sa mga kandila ng altar, kundi sa bawat isa sa ating mananampalataya. Parang tayong mga bisitang naghihintay sa pagdating ng Ikakasal nang may sapat na paghahanda. Itong dakilang kasalan ay sumisimbolo sa buhay na walang hanggan dahil tayo ay makakasama ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Kaya habang tayo’y namumuhay, makita nawa natin ang Panginoon sa bawat senyales at misteryo ng ating buhay, lalung-lalo na sa Sakramento ng Eukaristiya na ito’y sakramental na pagtitipan natin sa kanya. At sinabi nga ni San Pablo sa Unang Pagbasa na tayo’y mga kababayan ng langit, hindi lang ng bansang ito at hindi lang mga dayuhan ng ibang bansa. Tayong lahat ay galing sa Panginoon na may isang misyon, at inaasahan tayo na ibalik natin sa kanya ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan. Nawa tayo’y maging tapat rin sa misyon sa pagbibigay-saksi sa kanya at sa pagkakaroon ng espirituwal na paghahanda sa pagpapanatagin at pagsasabuhay ang ating pananampalataya.

Reply

Melba G. De Asis October 23, 2018 at 8:11 am

Ang paghihintay ng hindi alam kung anong oras ang dating ng hininhintay ay isang sakripisyo at ang pagtitiyaga sa ano mang ginagawa ay may nakalaang pagpapala, lalu na pag ang ginagawa ay para sa Panginoon. God bless us all. Amen

Reply

Mark Jefferson Criste September 9, 2020 at 6:45 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Jhenny October 20, 2020 at 7:28 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Marilyn Esmana October 20, 2020 at 4:27 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Lee-Ghi October 20, 2020 at 11:50 pm

From Fr. Luciano Felloni
Almusalita Daily Gospel Meditation
Tuesday (October 20): “When the Master knocks – open at once”

Scripture: Luke 12:35-38
#Almusalita #KnockKnock

“Sabi ng Gospel,
‘Be ready, dress for service,
keep your lamps lit like people
waiting for their master to return
from the wedding. As soon as he comes
and knocks, they will open the door
to him. Happy are those servants
whom the master finds wide awake
when he comes.’

Alam mo iyong tipong
may hinihintay ka at dahil
doon, alerto ka. Kumbaga alerto
ka sa anomang sound na magsa-
sabing ang hinihintay mo ay
nandiyan na; dumating na.

That kind of attitude ang
hinihingi ng Panginoon sa’yo
at sa akin; na tayo ay maging
alerto sa paghihintay sa Kaniyang
pagdating.

Sa Kaniyang pagdating
araw-araw. Araw-araw ay
dumadalaw Siya sa atin. Araw-araw
ay dumadaan Siya sa ating harapan.
Araw-araw ay may biyaya Siyang
ibinibigay. But most of the time
ay unaware tayo dahil hindi natin
Siya hinihintay. Hindi natin pinapansin
iyong maliliit na detalye na araw-araw
na nandiyan Siya para sa atin.

Nandito Siya.
Buksan mo ang iyong puso.
Buksan mo ang iyong isip.
Buksan mo para papasok
ang Panginoon doon sa magulong
isip mo, magulong damdamin,
o magulong sitwasyon.

Buksan mo at papasok
ang Panginoon. He is knocking.
Open. Iyan siguro ang panawagan
ng Panginoong Hesus sa atin ngayon.

Maging alerto.
Maghintay ng maliliit
na palatandaan na nagsasabing
nandito na Siya — at your door,
in front of you, at ang hinihingi
Niya lang ay pagbuksan mo
Siya para magsimula kayo
ng isang parte ng mga blessings
na mayroon Siya para sa’yo.”

Pray: “Lord Jesus, you loved me first and you gave your life for me. Fill me with a joyful heart and a generous spirit that is ready to serve and to do whatever you command.”

Amen.

Read! Reflect! Pray!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral! God bless.

Reply

PATRICK CU October 25, 2020 at 4:03 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: