Biyernes, Hulyo 10, 2020

July 10, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

May tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos, halina at lumapit tayo sa kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, ipadala mo sa amin ang iyong espiritu.

Ang mga pinuno ng Simbahan nawa’y maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga bansa at ang sangkatauhan nawa’y mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo, manalangin tayo sa Panginoon.

Yaongmga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay may-asawa nawa’y makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako, manalangin tayo sa Panginoon.

Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligalig nawa’y makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad, manalangin tayo sa Panginoon.

Yaong mga namayapa nawa’y umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, ikaw ang pinagmumulan ng buhay. Lupigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 7, 2020 at 9:20 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ngayon ay ang pangako ng Diyos na ipag-adya ang bayang Israel mula sa mga taga-Asyria. Kahit nagkasala ang mga taga-Israel at sumuway sa Diyos, niloob ng Diyos na ito na mapagmahal at mahabagin na ipanumbalik ang kanyang sambayanan patungo sa kanyang pag-aaruga. Siya ay patuloy na nagmamahal nang buong buo kahit ang tao ay labis nang nagkakasala.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang patuloy na pagsusugo ni Hesus sa kanyang 12 Apostol upang ipahayag ang Mabuting Balita ukol sa Paghahari ng Diyos. Nagbigay ng paalala si Kristo sa kanyang alagad na sila’y isusugo bilang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya narinig natin ang mga posibleng banta sa buhay ng mga Apostol habang sila’y nangangaral. Subalit pinapatatag ni Hesus ang kanilang misyon at pananampalataya sa iba’t ibang sambahayan sa mga nayon at bayan ng Israel. Kaya itong pahayag ng Panginoon ay dapat magsilbing kalakasan natin upang maging matatag ang ating misyon bilang kanyang mga saksi. Alam natin na darating ang mga banta, lalung-lalo na ang mga taong pagtatawanan tayo dahil tayo ay may mabuting relasyon sa Panginoon. Kaya nawa’y patuloy tayong sumasampalataya at magtiwala sa Diyos sa pagtupad ng ating misyon.

Reply

Romel U. Briones July 10, 2020 at 8:47 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo. Salamat sa Diyos at salamat po sa pag

Love is also a decision, a decision to Love God requires complete surrendering and trusting to Him. No matter what it will cost us. 🙂

Reply

Jerry July 10, 2020 at 10:26 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Matthieu Reandro Jala July 12, 2020 at 10:06 pm

We as a family often do bible study at night. I love you Lord Jesus Christ!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:36 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: