Biyernes, Hulyo 10, 2020

July 10, 2020

Biyernes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Oseas 14, 2-10
Salmo 50, 3-4. 8-9. 12-13. 14 at 17

Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan.

Mateo 10, 16-23

Friday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (II)


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

UNANG PAGBASA
Oseas 14, 2-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas

Ito ang sinasabi ng Panginoon: Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, “Patawarin mo na kami. Kami’y iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ang pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Asiria, hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila.”

Sabi ng Panginoon,
“Patatawarin ko na ang aking bayan.
Mamahalin ko sila nang walang katapusan,
sapagkat mapapawi na ang aking galit.
Ako’y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel,
at mamumulaklak siyang gaya ng liryo,
mag-uugat na tulad ng matibay na punongkahoy;
dadami ang kanyang mga sanga,
gaganda siyang tulad ng puno ng olibo,
at hahalimuyak gaya ng Libano.
Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga.
Sila’y yayabong na gaya ng isang halamanan,
mamumulaklak na parang punong ubas,
at ang bango’y katulad ng alak mula sa Libano.
Efraim, lumayo ka na sa mga diyus-diyosan!
Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo.
Ako’y katulad ng sipres na laging luntian,
at mula sa akin ang iyong bunga.”

Ang mga bagay na ito’y dapat unawain ng matalino, at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon, at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 8-9. 12-13. 14 at 17

Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan.

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumhan
at ipatawad mo yaring kasalanan!

Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan.

Nais mo sa aki’y isang pusong tapat;
puspusin mo ako ng dunong mong wagas.
Ako ay linisin, sala ko’y hugasan
at ako’y puputi nang walang kapantay.

Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan.

Isang pusong tapat sa aki’y likhain,
bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.

Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan.

Ang galak na dulot ng ‘yong pagliligtas,
ibalik at ako ay gawin mong tapat.
Turuan mo akong makapagsalita,
at pupurihin ka sa gitna ng madla.

Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan.

ALELUYA
Juan 16, 13a; 14, 26d

Aleluya! Aleluya!
Pagdating ng Espiritu,
itataguyod n’ya kayo
sa tanang itinuro ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 16-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman; at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga Hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito’y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.

“Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay; gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang, at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin; ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo: hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang Anak ng Tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 7, 2020 at 9:20 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ngayon ay ang pangako ng Diyos na ipag-adya ang bayang Israel mula sa mga taga-Asyria. Kahit nagkasala ang mga taga-Israel at sumuway sa Diyos, niloob ng Diyos na ito na mapagmahal at mahabagin na ipanumbalik ang kanyang sambayanan patungo sa kanyang pag-aaruga. Siya ay patuloy na nagmamahal nang buong buo kahit ang tao ay labis nang nagkakasala.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang patuloy na pagsusugo ni Hesus sa kanyang 12 Apostol upang ipahayag ang Mabuting Balita ukol sa Paghahari ng Diyos. Nagbigay ng paalala si Kristo sa kanyang alagad na sila’y isusugo bilang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya narinig natin ang mga posibleng banta sa buhay ng mga Apostol habang sila’y nangangaral. Subalit pinapatatag ni Hesus ang kanilang misyon at pananampalataya sa iba’t ibang sambahayan sa mga nayon at bayan ng Israel. Kaya itong pahayag ng Panginoon ay dapat magsilbing kalakasan natin upang maging matatag ang ating misyon bilang kanyang mga saksi. Alam natin na darating ang mga banta, lalung-lalo na ang mga taong pagtatawanan tayo dahil tayo ay may mabuting relasyon sa Panginoon. Kaya nawa’y patuloy tayong sumasampalataya at magtiwala sa Diyos sa pagtupad ng ating misyon.

Reply

Romel U. Briones July 10, 2020 at 8:47 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo. Salamat sa Diyos at salamat po sa pag

Love is also a decision, a decision to Love God requires complete surrendering and trusting to Him. No matter what it will cost us. 🙂

Reply

Jerry July 10, 2020 at 10:26 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Matthieu Reandro Jala July 12, 2020 at 10:06 pm

We as a family often do bible study at night. I love you Lord Jesus Christ!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:36 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: