Huwebes, Hulyo 9, 2020

July 9, 2020

Play

Huwebes na Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Oseas 11, 1-4. 8k-9
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16

Poon kami’y ‘yong iligtas at tanglawan ng ‘yong sinag.

Mateo 10, 7-15

Thursday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (II)


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

UNANG PAGBASA
Oseas 11, 1-4. 8k-9

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas

Ito ang sinasabi ng Panginoon
“Nang bata pa ang Israel, siya’y aking minahal na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Egipto.
Ngunit habang siya’y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo.
Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga diyus-diyusan.
At nagsusunog ng kamanyang sa kanilang mga diyus-diyusan
Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad, kinalong ko siya;
subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila.
Pinatnubayan ko sila nang buong pagmamalasakit at pagmamahal;
ang katulad ko’y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig,
at yumuko ako upang sila’y mapakain.
Nagtatalo ang loob ko at nanaig sa aking puso ang malasakit at awa.
Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking poot.
Hindi ko na muling sisirain ang Efraim,
sapagkat ako’y Diyos at hindi tao, ang Banal na nasa kalagitnaan ninyo,
at hindi ako naparito upang magwasak.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16

Poon kami’y ‘yong iligtas at tanglawan ng ‘yong sinag.

Pastol ng Israel, kami ay pakinggan;
mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan.
Sa taglay mong takas, kami ay iligtas, at tubusin sa hirap!

Poon kami’y ‘yong iligtas at tanglawan ng ‘yong sinag.

Ika’y manumbalik,
O Diyos na Dakila! Pagmasdan mo kami mula sa itaas,
at ang punong ito’y muling pagyamanin, at iyong iligtas.
Lumapit ka sana,
ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas,
yaong punong iyon na pinalago mo’t iyong pinalakas!

Poon kami’y ‘yong iligtas at tanglawan ng ‘yong sinag.

ALELUYA
Marcos 1, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos ay maghahari na,
talikdan ang tanang sala,
manalig sa balita n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 7-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga maysakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo nang walang bayad, magbigay naman kayo nang walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi maging ginto, pilak, o tanso – sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ang supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak, o tungkod; sapagkat ang manggagawa ay may karapatang sa kanyang ikabubuhay.

“At saanmang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan, at manatili kayo roon habang kayo’y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’ Kung karapat-dapat ang mga tao sa buhay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomorra.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 4, 2020 at 12:41 am

Pagninilay: Ang ating Unang Pagbasa ngayon ay isang paghahangad ng Diyos na magbalik-loob ang Israel na kinukumpara ni Propetang Oseas bilang isang anak na pangala’y Efraim. Kahit maraming beses nagalit ang Panginoon sa bayan ng Israel sa pagiging matigas ang ulo, minabuti pa rin niya na tawagin ito mula sa “pagkaalipin sa Egipto”. Ito yung pagkaalipin ng kasalanan na kung saan gumawa sila ng mga masasamang bagay, kaya’t nawalan sa kanila ang pagpapala ng Panginoon. Ngunit hangad niya na sila’y mailigtas mula sa kanilang mga pagkakasala, kaya’t sa itinakdang oras, isinugo ng Diyos Ama ang kanyang Bugtong na Anak na Hesukristo.

Ang ating Ebanghelyo ay ang mga utos na ibinilin ni Hesus sa kanyang Labindalawang Apostol upang ipahayag ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Sila’y inutusan na huwag magdala ng ibang bagay sa pagpaparangal, sapagkat lahat ng kanilang pangangailangan ay ibibigay sa kanila. Sila’y magpapahayag tungkol sa Kaharian ng Diyos na naparito at gagawa ng maraming kababalaghan. Sila’y tatanggapin ng iba’t ibang nayon/bayan at magbabati ng kapayapaan, ngunit ipapagpag nila ang alikabok sa kanilang bayan kung hindi sila’y tatanggapin.

Mahalaga itong pagsusugo ng Panginoon sa kanyang 12 Apostol sapagkat sila’y tinuturing na mga Bagong 12 Tribo (Apostol) ng Bagong Israel (Simbahan). Ipinatuloy nila itong gawain kahit si Hesus mismo ay umakyat na sa langit. Sila’y magiging pundasyon at batayan ng ating Simbahan sa pagpaparangal at pagbibigay-saksi sa Mabuting Balita ni Kristo. Itong misyon ng “Evangelization” ay ipinapatuloy hanggang ngayon hindi lang sa Hierarkiya ng Simbahan o kaya sa mga relihiyoso’t relihiyosa, kundi pati na rin sa mga Laiko, kung saan tayo ay nabibilang. Lahat tayo ay bahagi ng pagpapahayag ng mensahe pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating kasalukuyang pamumuhay/lifestyle upang maipakita natin ang tama, totoo, at mabuti ayon sa mga mata ng Panginoon.

Reply

Matthieu Reandro Jala July 10, 2020 at 10:28 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Diyos!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:36 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: