Sabado, Hulyo 11, 2020

July 11, 2020

Paggunita kay San Benito, abad
Sabado ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Isaias 6, 1-8
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Mateo 10, 24-33

Memorial of Saint Benedict, Abbot
Saturday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (II)

UNANG PAGBASA
Isaias 6, 1-8

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa’y may anim na pakpak. Dalawa ang nakatakip sa mukha, dalawa sa buong katawan, at dalawa ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil nang kasasabi sa isa’t isa ng ganito:

“Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan;
Ang kanyang kaningninga’y laganap sa sanlibutan.”

Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito’y napuno ng usok. Sinabi ko, “Kawawa ako. Marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako’y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang Makapangyarihang Hari.”

Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana, at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi, at sinabi, “Wala ka nang sala. Napawi na ang mga kasalanan mo.” Narinig ko ang tinig ng Panginoon, “Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin?” Sumagot ako, “Narito po ako. Ako ang isugo n’yo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Panginoo’y naghahari, na ang suot sa katawan
ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan.

Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan
kahit ano ang gawin pa’y hindi ito magagalaw.
Ang trono mo ay matatag simula pa noong una.
Bago pa ang ano pa man, likas ika’y naroon na.

Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo,
sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo.

Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

ALELUYA
1 Pedro 4, 14

Aleluya! Aleluya!
Hirap kaisa ni Kristo
ay kapalarang totoo,
kaloob ng Espiritu.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 24-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay!

“Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag; at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo’y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impiyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya nang dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila’y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo’y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya.

“Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa kain sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 7, 2020 at 9:21 pm

Pagninilay: Tatlong beses sinabi ni Hesus sa Ebanghelyo na “Huwag kayong matakot.” Ito’y hindi lang pagdidiin, kundi isang paninigurado na hindi dapat sila matakot. Ang konteksto ng Ebanghelyo ngayon ay ang pagususgo ng Panginoon sa kanyang 12 Apostol sa mga nayon at bayan ng Israel upang ipangaral ang Mabuting Balita ng Paghahari ng Diyos at gumawa ng mga kababalaghan. At alam ni Hesus na may mga taong hindi tatanggap sa kanyang mga alagad. Kaya una niyang binilin sa kanila na ipagpag nila ang alikabok sa kanilang mga paa bilang patotoo para sa kanya. Ngayon ay nagbigay ng babala si Kristo tungkol sa banta ng tao laban sa mga saksi ng Mabuting Balita ng Diyos. Alam din niya na sa hantungan ng kanyang buhay, mararansan niya ang mga pang-uusig, pag-aalipusta, paguyuyurakan, at pag-iinsulto nang haharapin niya ang kanyang Pagpapakasakit. At batid rin ni Hesus na bagamat siya ay babalik sa Ama nating Diyos sa langit at isusugo niya ang kanyang mga Apostol at alagad upang ipagpatuloy ang misyon, sila rin ay hindi tatanggapin ng ibang tao at minsan nga ay kukutyain sila. Subalit pinapatibay ni Kristo ang kanilang katauhan sa pamamagitan ng pananamapalataya. Kaya hindi sila dapat matakot o mangamba, sapagkat kapiling nila ang Panginoon. Kaya pala sa buong Kasulatan, ang katagang “Huwag kayong matakot” ay inuulit ng 365 beses. At dahil alam natin na mayroong 365 araw sa 1 taon, parang araw-araw sinasabi sa atin ng Panginoon na huwag tayong mangamba. Pagkagising natin sa umaga, iyan ay isang pang-araw-araw na biyaya mula sa kanya, na binibigyan tayo ng panibagong simula upang sa lahat ng ating gawain, mapaginhawa man o mapahirap, kapiling natin siya. At ang mahalaga ay patuloy tayo sa pagiging saksi niya sa pagpapalaganap ng pagmamahal at kabutihan sa bawat isa.

Reply

Michael July 11, 2020 at 2:51 pm

Sa aking paglalakbay Panginoon ako’y iyong patnubayan. Dala ng maraming alalahanin sa buhay na nangyayari ngayon sa buong mundo. Di malalayo sinuman na mangamba sa ganitong sitwasyon. Ang ebanghelyo’y nagsasaad ng kasiguraduhan na wag mangamba sa ganitong mga pagsubok. Ang kulang lang sa amin Panginoon ay ang pananalig na kami ay di mo pababayaan kailan man. “Dalangin namin bigyan kami ng matatag na pananampalataya na di matitinag Amen”.
“Pinupuri’t sinamsamba ka namin Panginoong Hesuskristo!”

Reply

Bobby Javier July 11, 2020 at 4:36 am

Pinupuri at pinasasalamatan kanamin panginoon

Reply

gloria diaz bernardo July 11, 2020 at 6:34 pm

panginoon lagi mo kaming tanglawan ng iyong liwanag,amen pinupuri at sinasamba ka namin panginoong jesukristo

Reply

ANGELA CATINDIG July 11, 2020 at 6:50 pm

Pinupuri ka Namin Pangiiong Hesukristo

Reply

Regina Coeli July 11, 2020 at 11:42 pm

“Fear Him Who Can Destroy Soul and Body in Hell”

Scripture: Matthew 10:24-33

“Sabi ni Hesus,
‘A student is not above his teacher.’
Napakaganda ng aral na iyan.

Baka kasi iyong mga estudyante
ay gustong mas maging marunong
kaysa sa guro; mas mahusay kaysa sa guro.
Kaya naman mas magiging mabuti ang
treatment sa kanila kaysa sa kanilang guro.

Ang aral ay malinaw no,
you will always be a student.
Ang pinakapangarap mo ay sumunod
nang mabuti sa iyong guro at hindi Siya lagpasan.
Kaya bilang mga disipulo, hindi dapat mawala
iyong ugali ng pagiging alagad.

Ibig sabihin ng alagad,
tayo ay may sinusundan.
Hindi sinusundan iyong sarili.
Iyong mga alagad ay mga alaga
na talagang sumusunod sa kanilang guro.
Iyon ang idea ng pagiging alagad
o pagiging disipulo – walking in the
footsteps of the Master. Not walking
in the footsteps ng gusto mong gawin.

Hindi ikaw ang magdidikta ng sarili mong buhay.
Hindi iyong gusto mo ang sinusundan
kun’di ang gusto ng iyong guro.

Iyong pinakalayunin natin sa buhay natin
is not just to be ourselves. Parang usong-uso
ngayon iyong mga ganun e – ‘I want to be myself.’
Ang layunin natin ngayon bilang alagad
ng Panginoon ay to be like Him.

Siya modelo.
Siya ang role model.
Siya ang dapat sundan.
Siya ang nauuna.
Tayo ay mga alagad o students Niya o disipulo Niya.

Minsan hindi maayos ang trato sa Kaniya
na possible ring mangyari sa atin.
We just need to follow His footsteps.

Pati sa panahon ng bashing,
sa panahon na maraming kontrabida,
sa panahon ng pag-uusig,
tulad din doon, sumusunod tayo
sa mga yapak ng Panginoon.”

Pray: Lord Jesus, it is my joy and privilege to be your disciple. Give me strength and courage to bear any hardship and suffering which may come my way in serving you and obeying your will. May I witness to others the joy of the Gospel – the good news of your kingdom of peace, joy, and righteousness.
Amen!

God bless everyone.
Ctto:

Reply

Matthieu Reandro Jala July 12, 2020 at 10:10 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:36 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: