Martes, Hunyo 30, 2020

June 30, 2020

in Tagalog Mass Readings

PANALANGIN NG BAYAN
Martes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon

Sumusunod sa Anak ng Diyos maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanang ito, manalangin tayo nang may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan.

Ang Simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro, nawa’y maging malakas sa pananampalataya higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay nawa’y makadama ng kasiguruhan at kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman nawa’y makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama sa Langit, patatagin nawa kami ng mga pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos, at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Ibahagi ang inyong mga pagninilay sa baba. Makatutulong ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno May 23, 2020 at 4:28 pm

Ngayon ay Martes sa ika–13 linggo sa karaniwang panahon.
Salamat sa Diyos at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.

Reply

Reynald Perez June 29, 2020 at 10:07 pm

Pagninilay: Ang Panginoon ay kapiling natin habambuhay. Hindi niya tayo pinababayaan kahit sa mga oras ng kapighatian at lunos. Ang Ebanghelyo ngayong araw na ito ay isang dakilang kababalaghan ni Hesus habang kasama niya ang 12 Apostol. Sumakay sila sa bangka papunta sa ibayo ng Lawa ng Galilea. At biglang nilibot sila ng isang malalakas na bagyo, habang gumigiwang ang bangka sa galaw ng hangin at dagat. Natatakot ang mga alagad, kaya ginising nila si Hesus. Sa isang idlip hindi sila makapaniwala na agad na pinatahimik ng Panginoon ang bagyo. Kaya tinanong ni Kristo kung bakit napakaliit ang pananalig nila. Makikita dito sa kababalaghan nito ang imahe ng pag-aakay ng Diyos sa kanyang Simbahan. Ang Simbahan ay sumasagisag sa bangka, habang ang 12 Apostol ay sumasagisag sa Santo Papa, mga Obispo, at tanang Kaparian. Sa buhay natin sa daigdig, ang mga kumakatawan ng Hierarkiya ay mayroong kani-kanilang kahinaan sa buhay. Sila ay dumadaan sa napakaraming pagsubok sa kanilang tungkulin bilang mga pastol ng Sambayanan ng Diyos. Subalit makikita natin ang buhay ng isang Pari, Obispo, at Santo Papa ay nakatalaga sa Diyos, na kung saan ang kanilang buhay ay inilatag upang paglingkuran siya at ang buong sambayanan nang may katapatan. Marami ring pagsubok na pinagdaanan ng mga Apostol noong kasama nila ang Panginoon, ang isa ay ang pag-iwan nila sa kanya habang siya’y nagdurusa patungo sa kanyang kamatayan sa Krus. Subalit nang siya’y muling mabuhay, ang biyaya niya sa kanila ay kapayapaan na sinasabing kinalimutan na niya ang kanilang pag-iwan sa kanya. Kaya sa araw ng Pentekostes, sila’y pinuspos ng Espiritu Santo upang maging mga tagapagdala ng Mabuting Balita sa Simbahan. At ganun rin ang buhay ng mga pastol ng ating Simbahan na sa kabila ng kanilang kahinaan at kapabayaan ay patuloy natin silang ipinagdarasal na mas maging matapat sa kanilang tungkulin. Ganun rin tayo sa buhay ay mayroong mga bagyong pinagdadaanan tayo. Ito ang mga pagsubok na minsan tayo ay pinagbibigatan at pinaghihirapan. Subalit sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon, malalampas natin ang bawat problemang iyan upang mas maging matapat sa kanya sa patuloy na paggawa ng katuwiran at kabutihan. Kaya ang una nating kailangang gawin ay huminahon at ramdamin ang kanyang dakilang presensiya.

Reply

Liberty C.Baligod June 30, 2020 at 4:21 am

Salamat sa Diyos!

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Edward Ramirez June 30, 2020 at 5:49 am

Salamat sa diyos

Reply

Francisco Azupardo June 30, 2020 at 8:10 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Dong June 30, 2020 at 10:28 pm

Pinupuri ka namin panginoong nuestro padre Jesus nazareno AMEN

Reply

Celine loveko July 1, 2020 at 3:43 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: