Miyerkules, Hulyo 1, 2020

July 1, 2020

Play

Miyerkules ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Amos 5, 14-15. 21-24
Salmo 49, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16bk-17

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Mateo 8, 28-34

Wednesday of the Thirteenth Week in Ordinary Time (II)

UNANG PAGBASA
Amos 5, 14-15. 21-24

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos

“Gawin ninyo ang matuwid, huwag ang liko, upang kayo’y mabuhay. Sa gayun, sasainyo ang Panginoon, ang Diyos na Makapangyarihan, tulad ng sinasabi ninyo. Kamuhian ninyo ang masama, ibigin ang mabuti, at pairalin sa mga hukuman ang katarungan. Baka sakaling kahabagan ng Panginoon ang matitirang buhay sa bansang ito.

“Namumuhi ako sa inyong mga piging, hindi ako nalulugod sa inyong mga pagdiriwang. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog ng pasasalamat. Tigilan na ninyo ang magugulong awitan; ayokong marinig ang inyong mga tugtugan. Sa halip ay pairalin ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog na umaagos nang patuloy.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16bk-17

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin;
Ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko’y unawain;
Ako’y mayroong patotoo’t saksi laban sa Israel.

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog.
ni sa inyong mga haing sa dambana’y sumusunog,
bagaman ang mga toro’y hindi ko na kailangan,
maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan.

Tugon: Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan,
maging bakang naglipana sa maraming kaburulan.
Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas,
at ang lahat na may buhay sa parang ay aking lahat.

Tugon: Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Kung ako ma’y nagugutom, hindi ko na sasabihin,
yamang lahat sa daigdig na narito’y pawang akin.
Ang karne ng mga toro, iyon ba’y aking pagkain?
At iyon bang inumin ko ay dugo ng mga kambing?

Tugon: Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos?
At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod?
Pag kayo ay tinutuwid agad kayong napopoot,
at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos.

Tugon: Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

ALELUYA
Santiago 1, 18

Aleluya! Aleluya!
Magulang nati’y Diyos Ama,
anak ng salita niya
tayong mga aning una.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 8, 28-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang dumating si Hesus sa ibayo, sa lupain ng mga Gadenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila’y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis kaya’t walang mangahas dumaan doon. Pagdaka’y sumigaw sila: “Ano ang pakialam mo sa amin, Anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon?” Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain. At namanhik sa kanya ang mga demonyo, “Kung kami’y palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon.” Sinabi ni Hesus, “Humayo kayo.” Kaya’t lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa, at nalunod.

Patakbong umuwi ng bawa ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya’t lumabas ang buong bayan upang salubungin si Hesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya’y umalis sa kanilang lupain.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 30, 2020 at 9:29 pm

Pagninilay: Sa buong Bagong Tipan, ipinapakilala sa atin si Hesus bilang Mesiyas at Anak ng Diyos. Sa kanya ipinabigay ng awtoridad upang ipakilala sa atin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangangaral ng Mabuting Balita at paggawa ng mga kababalaghan. At nakita natin sa Ebanghelyo kung paanong pinalayas ni Hesus ang mga demonyo mula sa inaalihan nilang mga 2 lalaki. Makikita natin dito kung paanong nakilala ng mga demonyo si Hesus sapagkat totoo naman tinatatakutan ng bawat demonyo ang Panginoon. Alam din ni Hesus na maraming demonyo ang sumasapi sa 2 lalaki, at humiling sila na ipahintulot nilang sumapi sila sa mga baboy. Kaya nang pumasok ang maraming demonyo sa mga baboy, agad tumakbo ang buong kawan hanggang sa bangin, na kung saan sila’y nahulog sa lawa at nalunod. Kaya maraming tao ang namangha sa ginawa ni Hesus sa pagpapalayas niya ng mga demonyo. Dito makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos laban sa kasamaan. Hindi niya hahayaang manaig ang mga masasamang bagay. Kaya ang Panginoon ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, kagandahang-loob, at kabutihan. Ang kababalaghan ng pagpapalayas ng demonyo ay tumutungo sa pinadakilang gawain ni Kristo, nang ialay niya ang kanyang buhay sa Krus at nabuhay na mag-uli mula sa kamatayan bilang tagumpay ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya sa ating buhay-pananampalataya, hayaan natin ang Diyos na ipamalas niya sa atin ang kanyang sarili upang mas kilalanin natin siya at dalhin siya sa ating pamayanan at pagtatagpo ng ibang tao.

Reply

Romel U. Briones July 1, 2020 at 9:03 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo. Salamat po and God bless us all!

Reply

Jerry July 1, 2020 at 10:17 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen.

Reply

Dong July 1, 2020 at 10:18 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukridto nazsreno

Reply

Celine July 1, 2020 at 10:59 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:39 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: