Lunes, Hunyo 22, 2020

June 22, 2020

Lunes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Hari 17, 5-8. 13-15a. 18
Salmo 59, 3. 4-5. 12-13

Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin.

Mateo 7, 1-5

Monday of the Twelfth Week in Ordinary Time (Year II)

UNANG PAGBASA
2 Hari 17, 5-8. 13-15a. 18

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, nilusob ni Haring Salmanasar ng Asiria ang Samaria at tatlong taon itong kinubkob. Nang ikasiyam na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ni Haring Salmanasar ng Asiria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita at ikinalat sa Hala ng Habor o Ilog ng Gozan, at sa mga lungsod ng Medos.

Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila sa Panginoon na nag-alis sa kanila sa Egipto sa pagpapahirap sa kanila ng Haring Faraon. Sila’y naglingkod sa ibang diyos at nakiayon sa kaugalian ng mga taong itinaboy ng Panginoon mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang itinatag ng mga hari ng Israel. Dahil sa kasamaan nilang ito, ang Israel at ang Juda ay binabalaan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Ganito ang ipinasabi niya: “Talikdan ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay ayon sa Kautusang ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta.” Ngunit hindi nila ito pinansin. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nanalig sa Panginoon nilang Diyos. Ipinagwalang-bahala nila ang Kautusan, ang pakikipagtipan sa Panginoon ng kanilang mga ninuno, at ang babala niya sa kanila. Kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang harapan, liban sa lipi ni Juda.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 59, 3. 4-5. 12-13

Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin.

Kami’y iyong itinakwil, O Diyos, kami ay nilupig,
kami sana’y balikan mo kung ikaw man ay nagalit.

Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin.

Yaong lupang sinaktan mo’y nanginginig na lupain,
bago lubos na mawasak, gamutin mo’t pagalingin.
Labis na ang paghihirap nitong iyong mga lingkod,
lasing kami’t langung-lango sa alak na iyong dulot.

Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin.

Itinakwil mo ba kami, kami ba ay iniwan na?
Paano ang hukbo namin, sino ngayon ang sasama?
O Diyos, kami’y tulungan mo, laban sa aming kaaway,
pagkat ang tulong ng tao ay wala nang kabuluhan.

Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin.

ALELUYA
Hebreo 4, 12

Aleluya! Aleluya!
Buhay ang salita ng Diyos
Ganap nitong natatalos
Tanang ating niloloob.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 7, 1-5

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, ‘Halika’t aalisin ko ang puwing mo,’ gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw! Alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayo’y makakikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 20, 2020 at 9:17 pm

Pagninilay: Matapos nating pagnilayan ang mga turo ni Hesus ukol sa kanya bilang katuparan ng Kautusan, nagbibigay ng mga turo ang Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga ito ay isang panibagong pamamalakad na hango mula sa pamumuhay noon ng mga Hudyo sa Lumang Tipan. Ang Ebanghelyo natin ngayon ay isa sa mga turo ng Panginoon na madalas ay binabaliktot ng iilang tao na mas malaya ang isip sa buhay: ang paghahatol. Sabi ni Hesus na huwag dapat tayo humatol sa ating kapwa, upang hindi tayo hatulan ng Diyos. Ang kabuuan nito ay ang paalala ni Hesus na tanggaling natin muna ang puwing sa ating mga mata bago nating alisin ang puwing sa mata ng ating kapwa. Ito’y nangangahulugang pagtingin sa ating sarili bago nating tignan ang buhay ng ibang tao. Subalit hindi ito dapat maging lusutan ng mga nagkasala upang hindi ituwid ang kanilang mga pagkakamali sa maayos na paraan. Sa totoo po, ang awa ayon sa ating Panginoong Hesus ay hindi dapat sumalungat sa katarungan. Kaya ang maaari nating matutunan mula sa Ebanghelyo ngayon ay ang pagiging mahabagin na hindi dapat natin hinahatulan agad ang dignidad ng isang indibidwal bilang tao. Subalit hindi natin dapat ipahintulot ang isang nagkasala na patuloy na gumawa ng pagkakamali. Kung hindi nga dapat nating hatulan ng masama ang mga taong iyon, bagkus ituro natin sa kanila ang tama at ikabubuti ng iba nating kapwa.

Reply

Jerry June 22, 2020 at 10:07 pm

Salamat sa Diyos .Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:42 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: