Biyernes, Marso 22, 2024

March 22, 2024

Biyernes sa Ika-5 Linggo
ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Jeremias 20, 10-13
Salmo 17, 2-3a. 3bk-4. 5-6. 7

Sa kahirapa’y humibik,
at ako’y iyong dininig.

Juan 10, 31-42


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Fifth Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Jeremias 20, 10-13

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan.
Tinagurian nila akong “Kilabot saanman.”
Sinasabi nila, “Isuplong natin! Isuplong natin!”
Pati matatalik kong kaibiga’y naghahangad ng aking kapahamakan.
Wika pa nila, “Marahil ay malilinlang natin siya;
pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan.”
Subalit ikaw’y nasa panig ko, Panginoon, malakas ka’t makapangyarihan;
Madarapa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman.
Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi.
Mapapahiya sila habang panahon, at ito’y hindi na makakalimutan.
Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao,
Panginoon, Diyos na Makapangyarihan,
alam mo ang laman ng kanilang mga puso’t isip.
Kaya’t ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko, ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan.
Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon
sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 17, 2-3a. 3bk-4. 5-6. 7

Sa kahirapa’y humibik,
at ako’y iyong dininig.

O Panginoon kong aking kalakasan,
minamahal kita nang tunay na tunay.
Panginoo’y batong hindi matitibag,
matibay kong muog at Tagapagligtas.

Sa kahirapa’y humibik,
at ako’y iyong dininig.

D’yos ko ang sa akin ay s’yang nag-iingat,
Tagapagtanggol ko at aking kalasag.
Sa ‘yo, Panginoon, ako’y tumatawag,
sa mga kaaway ako’y ‘yong iligtas.

Sa kahirapa’y humibik,
at ako’y iyong dininig.

Gapos ako ng tali ng kamatayan;
siniklot ng alon ng kapahamakan.
Nabibingit ako sa kamatayan,
nakaumang na sa labi ng libingan.

Sa kahirapa’y humibik,
at ako’y iyong dininig.

Kaya’t ang Poon ay tinawag ko;
sa aking kahirapan, humingi ng saklolo.
Mula sa templo n’ya, tinig ko’y narinig,
umabot sa kanya ang aking paghibik.

Sa kahirapa’y humibik,
at ako’y iyong dininig.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Juan 6, 63k. 68k

Salita mo, Kristong mahal,
Espiritung bumubuhay,
nagtuturo’t umaakay
sa nagnanais makamtan
ang langit na walang hanggan.

MABUTING BALITA
Juan 10, 31-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, ang mga Judio’y kumuha ng bato upang batuhin si Hesus. Kaya’t sinabi sa kanila ni Hesus:

“Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin ba sa mga ito ang dahilan at ako’y inyong babatuhin?” Sinagot siya ng mga Judio, “Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos! Sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang.” Tumugon si Hesus, “Hindi ba nasusulat sa inyong Kautusan, ‘Sinabi ko, Mga diyos kayo?’ Mga diyos ang tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng Kasulatan. Ako’y hinirang at sinugo ng Ama; paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang Anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayun, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako’y nasa kanya.”

Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya’y nakatalilis. Muling pumunta si Hesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong una’y pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon, at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, “Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito.” At doo’y maraming sumampalataya kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 8 comments… read them below or add one }

maria April 12, 2019 at 10:22 pm

Panginoon, pinupuri po kita at sinasamba, maraming salamat po sa patuloy mong pag dinig sa aming munting tinig, ilayo mo po kami sa ano mang uri ng panganib, ikaw ang aming sandata at lakas, at kasama nmin sa bawat sigundo ng aming buhay, igawad at basbasan mo po kami ng iyong mapagpalang mga kamay o butihing ama, maraming salamat po, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni hesus. amen!

Reply

Reynald Perez April 8, 2022 at 5:13 am

PAGNINILAY: Tayo ngayon ay nalalapit na sa pagpasok sa Semana Santa. Ngayong araw na ito ay ginugunita natin ang mga hapis ng ating Mahal na Ina. Kaya nga ang tawag sa Biyernes bago ang Linggo ng Palaspas ay “Viernes de Dolores”. Nararapat lang na sa nalalapit na paggunita sa Pagpapakasakit at Pagkamatay ng ating Panginoon, inaalala natin din ang mga dinaanang dusa ni Birheng Maria dahil sa dinanas na paghihirap ng kanyang Anak.

Narinig natin sa Ebanghelyo kung paano nagiging mainit ang tensyon sa pamamagitan ni Hesus at ng mga Hudyo. Nais nilang batuhin siya dahil sa pahayag na siya ang “Anak ng Diyos”. Ang pagiging Anak ng Diyos ay nauukol sa sinabi ng Salmo 110, na ang Panginoon Diyos ay nagpapahayag sa Panginoon na umupo sa kanan ng Diyos hanggang mapasuko ang kaawa ng kapwang Panginoon. Kaya inaakusahan nila si Hesus ng paglalapastangan sa Diyos. Subalit ilang beses nang pinahayag ni Hesus tungkol sa kanyang sarili. Bilang Anak ng Diyos, siya ay tunay na Diyos na naging Tao upang iakay ang mga tao patungo sa Ama. Subalit hindi kailanman itinanggi ni Kristo na siya’y Diyos na totoo dahil siya’y nagmula sa Ama upang tuparin ang misyon na sundin ang kalooban ng kanyang Ama. At marami nang beses tinangka siyang batuhin ng mga tao, subalit siya’y lumihis sa gitna nila.

Hindi ito dahil natatakot siya, kundi alam niya na hindi ba dumating ang oras niya na mamatay. Isasalaysay ni San Juan sa Biyernes Santo na ang Pagpapakasakit at Pagkamatay ni Hesukristo ay bahagi ng pagluluwalhati sa Diyos Ama at sa planong pangkaligtasan, upang ang lahat ng sumasampalataya at nananalig sa ginawang sakripisyo ni Kristo ay maligtas, magkaroon ng makabuluhang pamumuhay sa daigdig, at makamtan balang araw ang buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Kaya habang tayo’y nalalapit sa mga Mahal na Araw, ito ang ating pagkakataon na baguhin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagsisisi, buong pusong paghihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, panunumbalik-loob, at pagsisikap na gawin ang tama ang mabuti ayon sa pamantayan ng ating Poong Maykapal. Nawa ang ating pananamapalataya sa Diyos Ama at sa kanyang Anak ay magdulot nawa ng makabuluhang aksyon na magmalasakit sa ating kapwa at sa ibang tao.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 8, 2022 at 9:56 am

Ang kwento ni Jeremias sa Unang Pagbasa ay nararanasan din natin sa ating buhay ngayon. Kapag tayo ay nasa panig ng Diyos ay marami ang babayo sa atin. Maging ang malalapit nating kaibigan ay hahanapan tayo ng butas o pagkakamali. Lalo na sa Pilipinas na may ugaling itak talangka. Minsan maging sarili mong kapatid ay hihilahin ka pababa at tila ayw na makita kang umuunlad at nagpapakabanal. Kaya’t anuman ang pagbayo na gawin sa atin ng kapwa natin ay manatili lamang tayong tapat sa Panginoon at sya na ang bahala sa ating mga kaaway.

Ang ebanghelyo ay kahalintulad din ng nakaraang ebanghelyo. Ang pagsasabi ni Hesus na sya ay Diyos na hindi kayang tanggapin ng mga hudyo. Na umabot sa puntong nais na nman nilang batuhin sya. Nakatalilis lamang si Hesus kaya hindi nangyari pero ang tunay na dahilan ay sapagkat hindi pa iyon ang tamang panahon ng pagpapahirap sa kanya.

Minsan tayo ay may matagal na at paulit ulit na pinagdarasal pero hindi dumarating. Pero kung tayo magdarasal ng taimtim at ibibigay natin ang buong tiwala sa Diyos at tatanggalin na ang pangamba ay sigurado itong darating. Hindi man sa oras na gusto natin pero siguradong darating.. in HIS time…. in HIS sweet time. If only you believe.

Reply

Jess C. Gregorio March 21, 2024 at 9:08 pm

PAGNINILAY SA MABUTING BALITA ni Jess C. Gregorio:

Ang isang maunlad na pamayanan ay karaniwang mayaman, maraming bagay na nagpapadali ng pang araw-araw na buhay, maraming pinagkaka abalahan, maingay, magulo, matatalino mga nakatira dito, mapulitika, puno ng ambisyon, paligsahan, kabuhayan, at marami pang iba na umiikot sa isip at gunita. Kailangang umayon ang bawat isa sa pangkahalatang ugali at nakasanayan na. Anumang kakaiba ay pinupuna. Kahit na ang nakasulat ay tila walang silbi idagdag pa ang mga naririnig at nakikita, dahil ang kaalaman ay sa mundong gumagalaw ang gusto lang paniwalaan, hindi na matanggap ang sinasabing katotohanan. Ang sinumang hindi maintindihan ay babatuhin at pipigilan. Kahit na ang Diyos ay di makapasok sa puso ng mga mapupusok. Sarado ang isip sa ingay ng paligid, wala nang mainam pa kundi ang nasumpungang buhay na tagilid. Wala ng Diyos at puno ng pagdududa, wala ng katotohanang tinatanggap kahit ipaliwanag pa. May gawin mang kabutihan ang pakay ay sisirain, pagkataong kaiba sa atin. Bingi na nga ang taong bilib sa sarili, kinain na ng mundong ginawa niya at sinang ayunan ng marami. Ang lahat ay dapat lumuhod sa mundo kung hindi ay agagawan ka ng kuwento. Kaya wala ng nagawa si Kristo. Tumakas at nilisan ang pook patungong ibayo. Nailarawan ni Hesus ang pagkakaiba ng ibayo, sa tahimik at matiwasay na paligid, kung saan mga nilalang ay kalmado, may pangangailangan ng prubisyon at umaasa sa sa kaitaasan para sa grasyang kailangan. Dito ang tao ay may pananampalataya. May pananalig dahil naniniwala na ang lakas ng Diyos ay sapat na. Ang panahon ay hindi mabilis, may mga oras upang makinig, ito lang naman ang hiling ni Hesus para mabuksan mga pusong umaasa sa kalinga at lakas ng Diyos na Maykatha. Kaya kung tayo ay parati nang balisa, mga Salita ng Diyos ay tila wala nang bisa, pumili ng lugar na malayo sa kaguluhan, walang ingay, at walang taong madaldal. Duon sa “ibayo” na mayroon tayo Siya ay matatagpuan. Pupunuin tayo ng lahat ng gusto nating malaman at kahilingan, siksik liglig at umaapaw, huwag lang natin siyang batuhin, dakpin, at patayin muli tulad ng mga Hudyo na minsan nang nagkamali. Ang “ibayo” na sinasabi niya ay sa kumpisalang ating pupuntahan, sa pangungumunyon at pagtanggap sa kanya sa mga Banal na Misa, at ang makinig at makasalamuha Siya sa Adoration Chapel na kanyang totoong Presensiya. Ito ang lugar ng bagong Jordan. Kung saan tayo ay bininyagan ng tubig nuon sa simbahang kinamulatan natin. At tulad ng dati, naghihintay duon si Hesus sa atin.

Reply

Malou Castaneda March 21, 2024 at 10:50 pm

PAGNINILAY
Ang pag-ibig ay ipinapakita hindi sa salita kundi sa gawa.
Si Hesus mismo ang nagsabi na makikilala nila tayo sa pamamagitan ng mga bunga na ating ibinibigay, dahil ang mabuting puno ay hindi mamumunga ng masama, ni ang masamang puno ay mamumunga ng mabuti. Marami tayong pinag-uusapan tungkol sa pagbibigay ng patotoo at mahirap paniwalaan ang isang taong hindi naipapakita sa kaniyang mga gawa kung ano ang kaniyang sinasabi o ipinangangaral ng kaniyang bibig. Tayo ay binobomba ng mga salita, ng mga nag-aanunsiyo, pulitiko, media at lahat ng uri ng mangangaral. Sa kanila, tulad ng sa ating sarili, sinasabi natin: Kung ang iyong mga gawa ay hindi katumbas ng iyong mga salita, sa gayon ay hindi kami maniniwala sa iyo. Hilingin natin sa Panginoon na ipakita sa atin kung saan nagkukulang ang ating buhay sa ating ipinahahayag. Upang maisabuhay natin ang ating ipinapahayag at maipahayag ang ating pamumuhay.

Panginoong Hesus, gawin Mo kaming mga tagatupad ng salita, at hindi mga tagapakinig na nakakalimot. Amen.
***

Reply

Joshua S. Valdoz March 22, 2024 at 1:18 pm

REFLECTION:
Ang pag-ibig ay ipinapakita hindi sa salita kundi sa gawa.
Si Hesus mismo ang nagsabi na makikilala nila tayo sa pamamagitan ng mga bunga na ating ibinibigay, dahil ang mabuting puno ay hindi mamumunga ng masama, ni ang masamang puno ay mamumunga ng mabuti. Marami tayong pinag-uusapan tungkol sa pagbibigay ng patotoo at mahirap paniwalaan ang isang taong hindi naipapakita sa kaniyang mga gawa kung ano ang kaniyang sinasabi o ipinangangaral ng kaniyang bibig. Tayo ay binobomba ng mga salita, ng mga nag-aanunsiyo, pulitiko, media at lahat ng uri ng mangangaral. Sa kanila, tulad ng sa ating sarili, sinasabi natin: Kung ang iyong mga gawa ay hindi katumbas ng iyong mga salita, sa gayon ay hindi kami maniniwala sa iyo. Hilingin natin sa Panginoon na ipakita sa atin kung saan nagkukulang ang ating buhay sa ating ipinahahayag. Upang maisabuhay natin ang ating ipinapahayag at maipahayag ang ating pamumuhay.

PRAYER: Panginoong Hesus, gawin Mo kaming mga tagatupad ng salita, at hindi mga tagapakinig na nakakalimot. Amen.

Reply

Joshua S. Valdoz March 22, 2024 at 4:42 pm

PAGNINILAY
Ang pag-ibig ay ipinapakita hindi sa salita kundi sa gawa.
Si Hesus mismo ang nagsabi na makikilala nila tayo sa pamamagitan ng mga bunga na ating ibinibigay, dahil ang mabuting puno ay hindi mamumunga ng masama, ni ang masamang puno ay mamumunga ng mabuti. Marami tayong pinag-uusapan tungkol sa pagbibigay ng patotoo at mahirap paniwalaan ang isang taong hindi naipapakita sa kaniyang mga gawa kung ano ang kaniyang sinasabi o ipinangangaral ng kaniyang bibig. Tayo ay binobomba ng mga salita, ng mga nag-aanunsiyo, pulitiko, media at lahat ng uri ng mangangaral. Sa kanila, tulad ng sa ating sarili, sinasabi natin: Kung ang iyong mga gawa ay hindi katumbas ng iyong mga salita, sa gayon ay hindi kami maniniwala sa iyo. Hilingin natin sa Panginoon na ipakita sa atin kung saan nagkukulang ang ating buhay sa ating ipinahahayag. Upang maisabuhay natin ang ating ipinapahayag at maipahayag ang ating pamumuhay.

PRAYER: Mahal na Poong Hesus Nazareno, linisin mo ang iyong bayan upang magdiwang ng iyong muling pagkabuhay. Panginoong Hesus, gawin Mo kaming mga tagatupad ng salita, at hindi mga tagapakinig na nakakalimot. Amen.

Reply

HOD March 22, 2024 at 5:17 pm

Pagninilay
Sa gospel po natin ngayon ay pinukol ng bato si Hesus ng isa sa mga hudyong nakapaligid sa Kanya. At ng tanungin ni Hesus kung ito ba ay dahil sa mga nagawa niyang mabuti. Subalit hindi daw ito dahil sa mga nagawa niyang mabuti kundi dahil sa sinabi niyang siya ang Diyos subalit siya ay tao lamang.

Hindi na po ito bago sa mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Madalas ay nakakakuha ito ng panghuhusga mula sa mga taong hindi matanggap na may isang taong katulad niya ang nakagagawa ng mga ganitong bagay. Samakatuwid, insecure!

Sa buhay po natin ngayon, kapag po tayo ay nakakgawa ng kabutihan, hindi po lahat natutuwa. Hindi po lahat tanggap na gumagawa ng kabutihan ang isang tao.

Hindi po natin masisisi ang iba dahil sa panahon po ng social media ngayon ay madami na ang nagpapakita ng pag gawa ng kabutihan sa social media hindi dahil sa may malinis na intensyon na makatulong, kundi para nalang din sa mga kikitain kapag maraming engagements ang kanilang video. Dito ay makakakuha sila ng bashers at sasabihan na for the content.

Mayroon din naman na gumagawa ng kabutihan at pinapakita sa social media hindi upang kumita o hangaan subalit upang mamulat ang iba na may magagawa kung ang bawat isa ay gagawa ng munting kabutihan sa kapwa sa bawat araw. At may roon din silang mga bashers.

Pero ano po ang pinagkaiba? Yung mga hindi malinis ang intensyon ay magrereact sa mga bashers, hanggat maraming engagement ang video jila mas maraming kita. Kung kaya naman masisipag din sumagot at mang asar pa sa mga bashers.

Subalit ang iba na malinis ang intensyon ay hindi pumapatol sa mga tumutuligsa sa kanila at patuloy sa kanilang gawain. Katulad nang siya ay pukulin ng bato, inalam nya lang kung bakit at nilisan na ang lugar na iyon at pumunta sa ibang lugar kung saan siya tanggap.

Kung ano man po ang ibinabato ng mundo sa atin ngayon – pangamba, pagsasalat, karamdaman, kahihiyan at iba pa… Palampasin lang po natin at itaas ito sa Panginoon. Isuko po natin ang lahat nang mga ito at pagsumikapan na sumunod sa Kanya. Do your best and God will do the rest.

Huwag po natin pahirapan ang sarili natin na saluhin lahat ng mga ipinupukol sa atin at isipin kung bakit? Tulad ni Hesus, move on… move forward. Trust in the Lord.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: