Sabado, Marso 23, 2024

March 23, 2024

Sabado sa Ika-5 Linggo
ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Ezekiel 37, 21-28
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos
ay Pastol na kumukupkop.

Juan 11, 45-56


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Fifth Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Ezekiel 37, 21-28

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Ito ang ipinasasabi ng Panginoon: “Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila’y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila; hindi na sila mahahati, sila’y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa diyus-diyusan ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila’y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila, at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking Templo. Ako’y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila, sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking Templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos
ay Pastol na kumukupkop.

Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon,
at ipahayag ninyo sa malalayong lupain:
“Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila’y muli kong
titipunin at aalagaan,
gaya ng pagbabantay ng isang pastol
sa kanyang mga tupa.”

Pumapatnubay na Diyos
ay Pastol na kumukupkop.

Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob,
at pinalaya sa kapangyarihan ng
kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas.
Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa
patungo sa Bundok ng Sion,
tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Poon.

Pumapatnubay na Diyos
ay Pastol na kumukupkop.

Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga,
makikigalak pati mga binata’t matatanda;
ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa,
papalitan ko ng kagalakan
ang kanilang kalungkutan.

Pumapatnubay na Diyos
ay Pastol na kumukupkop.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Ezekiel 18, 31

Sinabi ng Poong mahal:
“Kasamaan ay layuan,
kasalana’y pagsisihan;
kayo ay magbagong-buhay,
magbalik-loob na tunay.”

MABUTING BALITA
Juan 11, 45-56

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, marami sa mga Judiong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Hesus, at nanalig sa kaniya. Ngunit ang ilan sa kanila’y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Hesus. Kaya’t tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanedrin.

“Ano ang gagawin natin?” wika nila. “Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya’y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang Templo at ang ating bansa.” Ngunit isa sa kanila, si Caifas, ang pinakapunong saserdote noon ay nagsabi ng ganito: “Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?” Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Hesus dahil sa bansa – at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Hesus, kaya’t hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya’y nagpunta sa Efraim, isang bayang malapit sa ilang. At doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad.

Nalalapit na ang Pista ng Paskuwa. Maraming taga-lalawigang pumunta sa Jerusalem bago mag-Paskuwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa Kautusan. Hindi nila nakita si Hesus sa templo, kaya’t nagtanungan sila, “Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?” Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sinumang nakaaalam kung nasaan si Hesus upang siya’y maipadakip nila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Melba G. De Asis April 13, 2019 at 6:31 am

Dahil sa mga ginagawa ni Hesus, siya ay ipagkakalulo at ipapapatay ayon sa paniniwala ng mataas na saserdoteng si Caipas para mailigtas ang buong bansa hindi lamang ang isang tao. Dahil sa mga itinuturo at ipinangangaral ni Hesus sa mga tao ang mga nakatataas ay may pangamba kaya madalas kung may itinatanong sila kay Hesus palagi nilang binabantayan ang Kanyang mga isinasagot para hanapan ng butas at maging dahilan ito na Siya ay ipahuli. Dahil batid ni Hesus ang ksnilang saloobin madalas Siya ay tumatalilis at pumupunta sa ibang lugar. Napakahiwaga ng mga pahiwatig ng Panginoon at mababatid lamang ang tunay na kahulugan ng mga ito pagkatapos ng Kanyang pagpasan ng krus, pagkamatay at muling pagkabuhay, na Siya ang isinugo ng Diyos Ama at ginagawa lamang Niya ang kalooban ng Kanyang Ama.

Reply

Reynald Perez April 8, 2022 at 2:17 pm

PAGNINILAY: Malapit na tayong pumasok sa pinakabanal na panahon, ang Semana Santa (Mahal na Araw). Ito yung ating paggunita sa pinakadakilang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng Pagpapaksakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay ng kanyang Anak na si Hesukristo.

Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon kung ano ang balak ng mga punong saserdote, matatanda ng bayan, Pariseo, Saduseo, at eskriba laban kay Hesus. Marami na silang naririnig na mga ginagawa at ipinapangaral ni Hesus sa mga bayan ng Judea. Kamakailan may mga Hudyong nagbalita sa kanila na binuhay niya si Lazaro, ang kapatid nina Marta at Maria. Kaya nais ng ilang mga pinuno na siya’y ipadakip at ipagpatay. Subalit sabi naman ng iba na huwag lang kumilos ng ganyan sapagkat aalsa ang taongbayan laban sa kanila. At kapag nangyari iyan, kukunin ng mga Romano ang mayroon sila. Kaya ang hiling ni Caifas na mas mabuti na ang isang tao ay ipagpatay nila kaysa sa buong bayan ng Judea ang magdusa. Sinasabi ni Caifas na dapat mamatay si Hesus upang pagtipunin ang mga nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos.

At ito nga ang mangyayari, subalit hindi ayon sa kagustuhan ng mga pinuno, kundi ayon sa dakilang plano ng Ama. Kahit anong balak na ipatong nila laban sa kanya, ang totoo pa rin diyan ay si Kristo ay nagpakasakit at namatay sa Krus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ito yung pagwawasto ng relasyon ng tao sa Diyos na winasak noon ng kasamaang mana. Kaya nga ito yung ating gugunitain sa susunod na linggo habang tayo’y nagninilay sa banal na panahong ito.

Kaya sa ating buhay, magandang pag-isipin po natin ang mga panahong hindi natin lubos na nakilala ang Ama at ang kanyang kalooban para sa ating ikabubuti. At nawa’y sa pagdiriwang natin ng kanyang dakilang pag-ibig na ipinamalas ni Hesus na kanyang Anak sa Krus, nawa’y mas maging matatag pa ang ating pananampalataya sa kanya at ang paggawa ng kabutihan at katuwiran sa ibang tao.

Reply

Malou Castaneda March 22, 2024 at 9:52 pm

PAGNINILAY
Mayroon tayong pagpipilian: lumakad kasama ni Hesus sa linggong ito o magpatuloy sa ating buhay na parang normal ang lahat. Ibinigay ni Hesus ang Kanyang buhay para sa atin! Maglalaan ba tayo ng oras at lalakad kasama si Hesus sa pinakabanal na linggong ito? O gagamitin ba natin ang halos lahat ng ating oras sa pagbili ng mga pasalubong sa Pasko ng Pagkabuhay, pagkukulay ng mga itlog, o paglalakbay, at hindi papansinin ang Taong sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan ay nagbigay sa atin ng pangako ng buhay na walang hanggan?

Nawa’y pumasok tayo sa pinakabanal na linggong ito: pagnilayan ang mga araw-araw na pagbabasa, pagnilayan ang kuwento, pagnilayan ang pagmamahal ni Hesus para sa atin. Maglakad kasama ni Hesus. Dalhin ang ating sariling karanasan sa “paghihirap” ni Hesus. Kung gagawin natin ito, maaari rin tayong magkaroon ng karanasan sa ‘pagkabuhay na muli’! Si Hesus ay naghihintay sa atin. Siya ay lalakad kasama natin sa ating pinakamadilim na oras. Maglakad nawa tayo kasama Niya.

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming ipagkatiwala ang aming buhay sa plano ng Diyos. Amen.
***

Reply

Jess C. Gregorio March 23, 2024 at 12:50 am

PAGNINILAY SA MABUTING BALITA ni Jess C. Gregorio:

Self preservation. Likas sa tao ang unahin ang sarili sa lahat ng bagay lalong lalo na kung ang kapalit ay kamatayan. Mabuti pa na isa ang mamatay kahit walang kasalanan kesa lahat tayo ay madale ng mas malakas na kalaban. Ito ang isip ng tao. Pero gaano man kasama ang plano ng tao parating sa huli ang mabuting plano ng Diyos ang namamayani. Blessing in disguise. O blessing parati. Lahat ng bagay, mabuti man o hindi, ito ay magbibigay papuri sa Diyos na totoo. Sa ebanghelyo ngayon, akala ng tao ay kayang maigupo si Kristo, dakpin, patayin, tapos ang kuwento. Ang hindi alam ng demonyo, kanyang paraan ay ginamit ng langit, tinipon ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos at maibalik. Tinubos ng sakripisyong kamatayan sa kababaang loob ng Kristong pinahiya ng husto, hubad na ibinitin sa krus, lahat ng pasakit at kahihiyan kabayaran para sa ating kasalanan. Ganun din ang nangyayari kung tayo ay hindi magpapakumbaba, sa dumi at baho ng ating nagawa, kasalanan ay sadyang lumalaki, pride sa atin ang magsasabi na itago na lang at huwag ikumpisal, baka imarites pa ng pari, nakakahiya naman. Ngunit sa atas ni Hesus sa bisa ng kanyang utos, tao man at makasalanan rin, kanyang alagad ginawarang magpatawad nang sa gayun kanyang sakripisyo sa kalbaryo ay maigawad sa tao magpakailanman. Si Hesus ang makakatagpo puno ng pagmamahal duminig ng ating kahinaan at handang magbigay ng kapatawaran gaano man kalaki ng ating kasalanan. Kaya ang parating tanong ng demonyo, paparito ba sa kumpisalan ang tao? Dakpin natin siya at patayin. Hindi nila alam si Hesus ay nasa loob na handa tayong harapin. Hanggang ngayon ay hinahanap pa nila. Malapit na ang Paskua ng Pagkabuhay, hanggang ngayon winawasak pa tayo ng kalaban. Yariin na maging malinis tayo at sa pagtutubos ni Kristo lumaya ng husto. Ang tanong, nangumpisal na ba tayo?

Reply

Joshua S. Valdoz March 23, 2024 at 9:12 am

REFLECTION: Dahil sa mga ginagawa ni Hesus, siya ay ipagkakalulo at ipapapatay ayon sa paniniwala ng mataas na saserdoteng si Caipas para mailigtas ang buong bansa hindi lamang ang isang tao. Dahil sa mga itinuturo at ipinangangaral ni Hesus sa mga tao ang mga nakatataas ay may pangamba kaya madalas kung may itinatanong sila kay Hesus palagi nilang binabantayan ang Kanyang mga isinasagot para hanapan ng butas at maging dahilan ito na Siya ay ipahuli. Dahil batid ni Hesus ang ksnilang saloobin madalas Siya ay tumatalilis at pumupunta sa ibang lugar. Napakahiwaga ng mga pahiwatig ng Panginoon at mababatid lamang ang tunay na kahulugan ng mga ito pagkatapos ng Kanyang pagpasan ng krus, pagkamatay at muling pagkabuhay, na Siya ang isinugo ng Diyos Ama at ginagawa lamang Niya ang kalooban ng Kanyang Ama.

Reply

Rex Barbosa March 23, 2024 at 1:51 pm

ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON
ayon kay San Juan 11, 45-56

PAGNINILAY / ARAL ng Ebanghelyo

“Pagmamahal Na Dapat Suklian Ng Pagsunod Kay Hesus”.

Sa Ebanghelyo, si Jesus, ay nagmahal sa atin nang labis-labis. Siya’y nagdusa para sa ating mga makasalanan. Isang parusa na dapat para sa ating mga makasalanan ngunit Siya ang nagpasan hanggang kamatayan.

Bakit nga ba Niya ibinigay sa atin ang gantimpalang ito? Sapagkat siya ay mapagpatawad at sa kanya nagmumula ang kabutihan. Krus ang naging daan ni Hesus tungo sa tagumpay at kaluwalhatian. Siya’y ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Dapat ikagalak ang sakripisyong ginawa Niya.

Kaya huwag magalinlangang kilalanin ang kabutihang dulot Niya. Manapa’y hayagang ipahayag ang pagliligtas na bigay Niya.

Atin Siyang luwalhatiin!

Handa ka na bang pasanin ang iyong krus at sundin si Hesu-Kristo sa kanyang daan ng tagumpay?

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: