Huwebes, Marso 21, 2024

March 21, 2024

Huwebes sa Ika-5 Linggo
ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Genesis 17, 3-9
Salmo 104, 4-5. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Juan 8, 51-59


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Fifth Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Genesis 17, 3-9

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, nagpatirapa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, “Ito ang ating tipan: Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa; at may magiging hari sa kanila.

“Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako’y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Canaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo.

“Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi,” sabi pa ng Diyos kay Abraham.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 4-5. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan,
siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan.
Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa,
ang kanyang paghatol, gayun din ang kanyang ginawang himala.

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Ito’y nasaksihan ng mga alipi’t anak ni Abraham,
gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang.
Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos,
sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob.

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Ang tipang pangako’y laging nasa isip niya kailanman,
ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan.
Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham,
at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal.

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Salmo 94, 8ab

Kapag ngayo’y napakinggan
ang tinig ng Poong mahal,
huwag na ninyong hadlangan
ang pagsasakatuparan
ng mithi n’ya’t kalooban.

MABUTING BALITA
Juan 8, 51-59

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Judio: “Tandaan niyo: ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanma’y di makararanas ng kamatayan.” Sinabi ng mga Judio, “Ngayo’y natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral.

Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya’y namatay, gayun din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?” Sumagot si Hesus, “Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya’y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya’y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako’y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko; nakita nga niya ito at siya’y nagalak.” Dahil dito’y sinabi sa kanya ng mga Judio, “Wala ka pang limampung taon, at nakita mo na si Abraham?” Sumagot si Hesus, “Sinasabi ko sa inyo: bago ipinanganak si Abraham, ‘Ako’y Ako Na.’.” Dumampot sila ng bato upang siya’y batuhin, ngunit nagtago si Hesus at lumabas ng templo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 8, 2019 at 12:11 pm

Pagninilay: Malapit na po tayong pumasok sa mga Mahal na Araw, at gugunitain natin ang Misteryo ng ating Pagtubos mula sa ating mga pagkakasala. Ang Unang Pagbasa ay ang salaysay ng tipang ipinagkasundo ng Panginoong Diyos kay Abraham. Mula Abram, pinalitan ni Yahweh sa pangalang “Abraham” dahil ang patriarkang ito ay magiging “ama ng maraming bansa”. Ipinangako ng Diyos na ang mga lahi ni Abraham ay magiging kasingbilang ng mga bituin sa kalangitan at ang mga buhangin sa dalampasigan. At makikita natin mula sa lahi ng patriarka ay nagmula ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito ang pinagtibay ni Hesus sa Ebanghelyo na higit pa siya kay Abraham sapagkat siya ang Anak ng Kataas-taasang Diyos. Hindi ito pinaniwalaan ng mga Hudyo sapagkat binintang nila kay Hesus na nilalapastangan ang isa sa mga dakilang patriarkang pinili ng Diyos. Kaya direktang ipinahayag ng Panginoon ang kagalakan ni Abraham nang makita nito ang kanyang pagdating. At kahit anupamang paliwanag ni Hesus ay tinangka siyang batuhin, ngunit siya’y nakasingit at nakatakas. Mapapansin natin na ang mga imahe at krusipiyo ngayon ay tinatakpan ng lilang tela dahil sa pahayag na ito ng ating Ebanghelyo. Si Hesus ay nagtago hindi dahil siya’y natatakot, kundi hindi pa dumating yaong oras ng kanyang Misteryong Paskwal. Kaya nakatakip din ang kaluwalhatian ng Diyos upang ating matunghayan iyon sa Biyernes Santo at Linggo ng Pagkabuhay. Sabi nga: “If the glory of the Master is hidden, then his servants too should be hidden.” Nawa’y patuloy nating kilalanin ang DIyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ng kanyang Anak na si Hesukristo na ating Panginoon.

Reply

Melba G. De Asis April 11, 2019 at 5:23 am

May ipinababatid noon sa mga hudyo ang Panginoong Hesukristo pero ayaw siyang paniwalaan ng mga ito. Sinasabi Niya na Siya ang isinugo ng Diyos Ama at sinasabi Niya na magiging tapat Siya sa kanyng pangako na ang lahat ng sumusunod at mananalig sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.

Panginoon nawa’y maging karapatdapat ako Saiyong pangako. Amen

Reply

Reynald Perez April 7, 2022 at 4:01 am

PAGNINILAY: Malapit na po tayong pumasok sa mga Mahal na Araw, at gugunitain natin ang Misteryo ng ating Pagtubos mula sa ating mga pagkakasala.

Ang Unang Pagbasa ay ang salaysay ng tipang ipinagkasundo ng Panginoong Diyos kay Abraham. Mula Abram, pinalitan ni Yahweh sa pangalang “Abraham” dahil ang patriarkang ito ay magiging “ama ng maraming bansa”. Ipinangako ng Diyos na ang mga lahi ni Abraham ay magiging kasingbilang ng mga bituin sa kalangitan at ang mga buhangin sa dalampasigan. At makikita natin mula sa lahi ng patriarka ay nagmula ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito ang pinagtibay ni Hesus sa Ebanghelyo na higit pa siya kay Abraham sapagkat siya ang Anak ng Kataas-taasang Diyos. Hindi ito pinaniwalaan ng mga Hudyo sapagkat binintang nila kay Hesus na nilalapastangan ang isa sa mga dakilang patriarkang pinili ng Diyos. Kaya direktang ipinahayag ng Panginoon ang kagalakan ni Abraham nang makita nito ang kanyang pagdating. At kahit anupamang paliwanag ni Hesus ay tinangka siyang batuhin, ngunit siya’y nakasingit at nakatakas.

Mapapansin natin na ang mga imahe at krusipiyo ngayon ay tinatakpan ng lilang tela dahil sa pahayag na ito ng ating Ebanghelyo. Si Hesus ay nagtago hindi dahil siya’y natatakot, kundi hindi pa dumating yaong oras ng kanyang Misteryong Paskwal. Kaya nakatakip din ang kaluwalhatian ng Diyos upang ating matunghayan iyon sa Biyernes Santo at Linggo ng Pagkabuhay. Sabi nga: “If the glory of the Master is hidden, then his servants too should be hidden.” Nawa’y patuloy nating kilalanin ang DIyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ng kanyang Anak na si Hesukristo na ating Panginoon.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 7, 2022 at 9:42 am

Ang mensahe ng Unang Pagbasa ay pauunlarin tayo ng Panginoon basta’t manatili lamang tyong tapat sa kanya, katulad ni Abraham.

Ang aral at hamon naman sa atin ng ebanghelyo ngayon ay pananamapalataya, paniniwala at pananalig kay Hesus. Huwag nating tularan ang mga judio sa Mabuting Balita, pagkatapos na sila’y pangaralan ng mga turo ni Hesus, pagkatapos nilang makasaksi ng mga kababalaghan ay may alinlangan pa din sila sa Mesiyas. Pagkatapos nilang masaksihan ang pagpapakain ng limang libong tao sa pamamagitang ng limang tinapay, ang pagpapalayas ng mga demonyo, ang pagppagaling sa paralisado, bulag at ketongin, ay hindi pa din sila naniniwala na sya ang sinugo ng Ama.

Sa kasalukuyang buhay, kapag tayo ay mananalangin sa Ama ay ibigay natin ang ating buong pagtitiwala na tayo’y pakikinggan. Sapagkat kapag nagdasal ka at may pangamba ka pa din ay ibig sabihin ay hindi lubos ang ang iyong tiwala.

Ilang araw na lamang ay semana santa na, ang pinakabanal na panahon ng taon, isuko natin ang ating mga sarili kay Hesus, sundin natin ang kalooban nya, magsisi, humingi ng tawaf at magbago. Ang gantimpala ay darating ng hindi mo inaasahan.

Reply

Joshua S. Valdoz March 20, 2024 at 10:00 am

REFLECTIONS: May ipinababatid noon sa mga hudyo ang Panginoong Hesukristo pero ayaw siyang paniwalaan ng mga ito. Sinasabi Niya na Siya ang isinugo ng Diyos Ama at sinasabi Niya na magiging tapat Siya sa kanyng pangako na ang lahat ng sumusunod at mananalig sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.

PRAYER: Panginoon nawa’y maging karapat-dapat ako Saiyong pangako. Amen

Reply

Malou Castaneda March 20, 2024 at 10:31 pm

PAGNINILAY
Ang ating espirituwal na buhay ay isang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman, mabuti at masama. Ang mga natatakot na lumaban sa labanan ay mauuwi sa mga talunan, ngunit ang mga lumalaban sa panig ng liwanag at kabutihan ay tiyak na mananalo. Bilang mga tagasunod ni Hesus, huwag sana tayong umasa sa mas mababa. Kung Siya ay maaaring tuksuhin ng diyablo, maaari rin tayong humarap sa tukso at kung Siya ay nagtagumpay sa diyablo, maaari din natin siyang madaig.

Ito ay oras upang pumunta sa disyerto at kumuha ng espirituwal na lakas at kakayahan upang magpatuloy sa pakikipaglaban sa espirituwal na labanan. Kung kailangan nating tuparin ang tipan na mayroon tayo sa Diyos, dapat tayong maging handa na umatras paminsan-minsan sa disyerto kung saan lalaban tayo sa panig ng kabutihan at magtagumpay.

Mayroon tayong kasunduan sa Diyos at dapat tayong magsikap araw-araw na tuparin ang tipan na ating ginawa sa pamamagitan ng ating binyag at kapag ginawa natin ito nang buong katapatan ay tiyak na magtatagumpay tayo sa ating espirituwal na pakikipaglaban sa mga puwersa ng kasamaan.

Panginoong Hesus, sa kapighatian ay tumatawag kami sa Iyo, iligtas mo kami upang hindi kami mapahamak. Amen.
***

Reply

Ellen Puso Soriano March 21, 2024 at 5:38 am

Panginoon HESUS maraming salamat sa minsahi mo .isang minsahing nagpaalala sa amin na malapit na ang oras na itinakda ng ama para sayo. nawa sa pagkakataon na iyon lubusang mabuksan ang aming puso’t isipan at tanggapin ang iyong mga banal na salita para sa aming kaligtasan.hwag nawa kaming matulad sa mga hudyo na ayaw tanggapin ang pinahayag mo. patawarin mo kami sa aming mga kasalanang nagawa. linisin ang lahat ng dungis sa aming mga mukha upang karapatdapat kami sa iyong ipinangakong buhay na walang hanggan. sapagkat tanging ikaw lamang ang aming DIOS AT PANGINOON NA NAGBIBIGAY BUHAY NA WALANG HANGGAN.ANG NAG-ALAY NG BUHAY PARA SA SANSINUKOB.amen

Reply

RFL March 21, 2024 at 6:48 am

Si Hesus ay ang Diyos na nagkatawang-tao. Para sa mga modern Christians na katulad natin, alam na natin iyan. Ngunit, nagsink-in na ba sa atin na si Hesus ay tao? Katulad natin ay naranasan Niyang mabigo, magdalamhati, magsaya, magkasakit, masaktan? Nagsink-in na ba sa atin iyon?

Para sa mga Hudyo noong kapanahunan ni Kristo, kabaligtaran naman ang nangyari. Most of them hindi nila narecognize na si Hesus ang Diyos na dinarasalan at inooffern nila ng ikapu at para sa kanilang mga kasalanan. Sadly, kahit gaano nila pinagaralan, kinabisado at sinunod ang mga Kautusan, only a few number of people acknowledge Jesus as the Messiah. Nakita lang nila si Hesus bilang tao na gumagawa ng mga himala, na madalas pa nga’y iniisip nilang demonyo ang gumagalaw sa Kanya.

Hindi natin maihihiwalay ang pagkaDiyos ni Kristo, at hindi rin natin maihihiwalay sa Kanya ang pagiging tao, sapagkat Siya’y parehong Diyos at tao. Ang sabi nga Niya, ” Sinasabi ko sa inyo: bago ipinanganak si Abraham, ‘Ako’y Ako Na.’” ipinapakita dito na si Hesus ay nageexist na bago pa man ang ating mga ninuno. Ang “Ako’y Ako na” or “I am who I am” sa english ay ang kataga o Pangalan na ipinangalan ng Diyos sa Kanyang sarili noong time ng Old Testament. Ngayon, bakit nga ba mahalaga sa atin na si Hesus ay parehong Diyos at tao? Dahil kay Hesus nangyari ang new covenant or ang pakikipagtipan ng Diyos sa tao.

Bilang Diyos, ibinigay niya ang kanyang pangako sa pamamagitan ni Hesus, “Whoever believes in the Son has eternal life.” Ngunit ang isang tipan (na actually ay isang contract) ay hindi maisasakatuparan, hindi magiging effective, at hindi magiging legal kung walang action ang kabilang party. Ang kabilang party ng tipan ng Panginoon ay ang tao, ngunit tayong mga tao ay patuloy na binibigo ang Diyos dahil sa ating mga masasamang gawa. At ang solusyon ng Diyos ay ang ipadala ang Kanyang bugtong na Anak bilang tao upang perfectly maexecute Niya ang parte ng agreement ng tao. Kaya nga kinailangang mamatay ni Hesus, dahil ito ang parte ng contract ng tao sa tipan ng Diyos. Yes, deserve natin ang parusa dahil sa mga kasalanan at kasamaang ating ginawa. Ngunit “For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son”–ang part ng Diyos sa tipan, “that Whoever believes in Him shall have eternal life.”–ang part ng tao sa tipan. Sa katauhan ni Hesus nangyari ang lahat ng ito. At ang mga sumusunod sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan bilang pagkilala ng Diyos sa Kanyang tipan.

Mahal tayo ng Diyos, at ang sukdulan ng pagibig ng Diyos sa atin ay ang pagkamatay ni HesuKristo. Napakadakila at walang kapantay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nawa ay lagi natin itong maisapuso. Nawa bilang pagkilala sa pagibig at sacrifice ni Kristo, lagi nating panghawakan ang pagibig ng Diyos sa lahat ng ating mga gagawin, desisyon at iniisip. Nawa na sa darating na Holy Week, ay makapagnilay tayo sa kadakilaan ng pagibig ng Diyos sa atin at nawa ay maging daan ito sa pating pagbabalik-loob sa Diyos. Amen.

Reply

Jess C. Gregorio March 21, 2024 at 7:24 am

PAGNINILAY SA MABUTING BALITA ni Jess C. Gregorio:

Ang Mabuting Balita sa araw na ito ang magpapatunay ng malayo at kakaibang katayuan ng langit at lupa, ng Diyos at tao, ng Katotohanan at kasinungalingan. Walang maiintindihan ang tao sa mga gawi at pamantayan ng Diyos kahit ano pa ang gawin nating pagsusumikap matuto. Walang saysay ang matinding pagaaral para maintindihan ang lahat ng pangaral ng Ama na ginagawa ng Anak. Mapapansin natin ang tila bagang nakalilitong bangayan ni Hesus at mga Hudyo sa pagbasang ito. May kulang. May pangangailangan ng tulay para matawid ang worldly at Divine. At pagkatapos ng misyon ni Kristo napag alaman natin kung paano maarok ang lalim ng mga itinuturo. Walang iba kundi sa pamamaraan ng Banal na Espiritu. Punuin man natin ng pag aaral ng biblia ang buhay natin, gugulin man natin ang lahat ng ating oras sa simbahan, pagurin ang sarili sa kawang-gawa kung hindi natin alam kung para kanino at bakit natin ginagawa ito, kung hindi bibigyan ng kahulugan ng Espiritu, ay mananawa at mapapagod lang tayo. Hihinto ang lahat ng kabutihang taglay pagkat may katapusan ang pag intindi at rason ng tao. Ang masahol pa ay kung nalilihis na tayo at lumalayo sa Tamang Daan. Ito ng tema ng pakikipagtalo ng mga Hudyo kay Kristo. Bagama’t totoo sa paniniwala nila at pag kaalam sa mundo, hindi makatotohanan kung pagbabasihan mga sinasabi ni Kristo. Malayo. Hindi magkatugma. Wala sa kanila ang kapangyarihan umintindi dahil wala sa kanilang puso ang Banal na Espiritu. Ganuon din tayo ngayon kung nabubulagan tayo, nagpapatianod sa gusto ng mundo, sumasama sa paniwala ng marami kahit mali, nagdadasal at banal pero may mga lihis at ginagawang masama, wala sa pamantayang gusto ng langit. Ang iginigiit ay parating sariling kaligayahan at karapatang bumabagay sa ating kagustuhan ngunit batid at nagbubulag-bulagan sa katotohanang wala naman iyan kung walang buhay na ibinigay. Ito ang mga rason kaya tayo nabubulid sa kasalanan, humihina kung patuloy na sinasang ayunan ang pita ng laman na sa mga susunod na mga taon ay mabubulok lamang. Mga pag aaring kinalap na pag aawayan ng mga naiwan. Katanyagan na makakalinutan. Iyan ang mundo nating naiintindihan. May kakaibang mundo ang langit, may daang puwede nating tahakin, malimit na pangungumpisal, parating pangungumunyon sa Banal na Misa, at pagbisita sa Adoration Chapel upang kausapin Siya, ang mga ito ang magbabasbas sa atin ng Espiritu Niya, kung saan lahat ng isip at gawang mabuti ay may rason, sentro, at kahulugang angat sa pagka intindi ng mundo. Puro at makatotohanang pagsunod kay Hesukristo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: