Lunes, Disyembre 25, 2023

December 25, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Nagagalak ang ating mga puso ngayong Araw ng Pasko habang ginugunita natin ang Kapan-ganakan ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo. Buong pananalig nating ipabatid sa Diyos Ama, na nagbigay sa atin ng Kanyang Bugtong na Anak, ang ating mga kahilingan:

Amang mapagmahal manatili ka sa aming piling!

Para sa Simbahang tahanan ng lahat ng mananampalataya: Nawa’y magtamo siya ng kapayapaan at lumagong sagana ang kabanalan sa lahat ng kanyang mga kasapi. Manalangin tayo!

Para sa Santo Papa, ating Obispo, mga pari sa ating parokya, at sa lahat ng mga tumutulong sa kanila: Nawa’y magdulot ang araw na ito ng kaligayahan sa kanilang mga puso at ng kinakailangang lakas sa paglilingkod sa Diyos. Manalangin tayo!

Para sa mga namumuno sa bayan at lahat ng may hawak ng kapalaran ng napakaraming tao: Nawa’y patnubayan silang lagi ng kapayapaan, pagkakapatiran, at pakikipagkasundong dulot ng Pasko sa kanilang mga pagpapa- siya. Manalangin tayo!

Para sa mga maysakit, matatanda, walang trabaho o tahanan, at lahat ng tila napapabayaan ng lipunan: Nawa’y malasap nila ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaisa at kabukasang-palad ng lahat ng mananampalataya. Manalangin tayo!

Para sa ating mga mag-anak, lalo na ang may mahigpit ngayong pinagdaraanan: Nawa’y makatulong ang diwa ng Pasko upang matuklasan nilang muli ang ugat ng kanilang pag-ibig at tulutan silang makaraos sa lahat nilang kahirapan. Manalangin tayo!

Para sa lahat ng may malubha at permanenteng kapansanan: nawa’y gaming sentro sila ng atenshon at kalinga ng lipunan at maitatag ang mga institusyong nakalaan sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo!

Panginoong Diyos, bukal ng aming kagalakan at kaligtasan, Ikaw ang dahilan ng aming pag-asa. Magdulot nawa ang Paskong ito sa aming mga puso ng pang-matagalang galak at kapayapaan hanggang sa ipagdiwang namin ito sa langit. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Joshua S. Valdoz December 25, 2023 at 8:48 am

Lahat tayo ay magdiwang pagkat sinilang na ang hari ng lahat!

Maligayang Pasko mga kapatid, damahin natin ang Paskong ito, sapagkat tayo ay nanggaling sa dalawang taon ng krisis ng isang pesteng kumitil ng maraming buhay. Ang Pasko ay bagong pag-asa, ang bagong umaga na bubuhay sa ating mga natutulog na mga kaluluwa, ipagdiwang natin ang Pasko ng may buong kagalakan sapagkat narito na ang Mesiyas, ang hari ng lahat, ang mag aahon satin sa kadiliman.

Magsisi na tayo sa mga gawang makamundo, humingi tayo ng kapatawaran kay Hesus na nagdaraos ng kanyang kaarawan ngayon, at sikapin na nating matalikuran ang kalaswaan, kababuyan, pandaraya, paninira ng ibang tao, kadamutan, pagtatanim ng galit at sama ng loob, pagnanasa sa hindi natin pag aari, katamaran, pang aabuso, at iba pang gawaing hindi kinalulugdan ng Diyos. Samantalahin ang kapaskuhan, gawin natin itong inspirasyon sa pagpapakabuti at ituloy ituloy na natin hanggang semana santa at sa mga susunod na taon. Masarap magraoon ng relasyon sya Diyos, masarap magbalik loob, masarap magbago sapagkat mawawala na ang lahat ng iyong pangamba sapgkat kakampi mo ang Diyos at sya na ang bahala sa iyo.

Merry Christmas!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: