Lunes, Disyembre 25, 2023

December 25, 2023

Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon
(Pagmimisa sa Bukang-liwayway)

Isaias 62, 11-12
Salmo 96, 1 at 6. 11-12

Sumilang ang Panginoon,
liwanag sa atin ngayon.

Tito 3, 4-7
Lucas 2, 15-20


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

The Nativity of the Lord (Christmas)
Mass at Dawn (White)

UNANG PAGBASA
Isaias 62, 11-12

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sa buong daigdig, ipinasabi ng Panginoon:
“Ibalita sa mga taga-Jerusalem,
na darating ang Panginoon para sila ay iligtas.
Kasama niya ang lahat ng kanyang iniligtas.”
Ika’y tatawaging “Bayang Banal ng Diyos,”
‘Bayang iniligtas ng Panginoon.’
Ang Jerusalem ay tatawaging
“Lungsod na mahal ng Diyos,”
“Lungsod na Hindi Itinakwil ng Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 96, 1 at 6. 11-12

Sumilang ang Panginoon,
liwanag sa atin ngayon.

Ang Poon ay maghahari, magalak ang kalupaan!
Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang!
Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran,
sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan.

Sumilang ang Panginoon,
liwanag sa atin ngayon.

Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway,
sa dalisay namang puso maghahari’y kagalakan.
Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong,
sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon;
ang ginawa niyang ito’y dapat nating gunitain,
at sa Poon ay iukol ang papuring walang maliw!

Sumilang ang Panginoon,
liwanag sa atin ngayon.

IKALAWANG PAGBASA
Tito 3, 4-7

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito

Pinakamamahal kong kapatid:
Noong mahayag ang kagandahang-loob at pag-ibig ng Diyos na ating Tagapagligtas, tayo’y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating Tagapagligtas na si Hesukristo, ibinubuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo’y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 2, 14

Aleluya! Aleluya!
Purihin sa kalangitan
D’yos na kataas-taasan,
sa ati’y kapayapaan!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 2, 15-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong makaalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, “Tayo na sa Betlehem! Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon.” At nagmamadali silang lumakad, at nakita nila sina Maria at Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya’t isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito; at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Joshua S. Valdoz December 25, 2023 at 8:48 am

Lahat tayo ay magdiwang pagkat sinilang na ang hari ng lahat!

Maligayang Pasko mga kapatid, damahin natin ang Paskong ito, sapagkat tayo ay nanggaling sa dalawang taon ng krisis ng isang pesteng kumitil ng maraming buhay. Ang Pasko ay bagong pag-asa, ang bagong umaga na bubuhay sa ating mga natutulog na mga kaluluwa, ipagdiwang natin ang Pasko ng may buong kagalakan sapagkat narito na ang Mesiyas, ang hari ng lahat, ang mag aahon satin sa kadiliman.

Magsisi na tayo sa mga gawang makamundo, humingi tayo ng kapatawaran kay Hesus na nagdaraos ng kanyang kaarawan ngayon, at sikapin na nating matalikuran ang kalaswaan, kababuyan, pandaraya, paninira ng ibang tao, kadamutan, pagtatanim ng galit at sama ng loob, pagnanasa sa hindi natin pag aari, katamaran, pang aabuso, at iba pang gawaing hindi kinalulugdan ng Diyos. Samantalahin ang kapaskuhan, gawin natin itong inspirasyon sa pagpapakabuti at ituloy ituloy na natin hanggang semana santa at sa mga susunod na taon. Masarap magraoon ng relasyon sya Diyos, masarap magbalik loob, masarap magbago sapagkat mawawala na ang lahat ng iyong pangamba sapgkat kakampi mo ang Diyos at sya na ang bahala sa iyo.

Merry Christmas!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: