Huwebes, Nobyembre 2, 2023

November 2, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Lahat ng mga Pumanaw na Kristiyano

Sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglay ang pananampalatayang ito, tulungan natin ng ating mga panalangin ang lahat ng namayapa, lalo na ang mga nangangailangan ng mga ito.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalanging bunga ng pag-ibig at pananampalataya.

Ang Simbahan nawa’y hindi kailanman malimutan sa lupa ang Simbahang naghihintay para sa kaluwalhatiang walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan nawa’y makatagpo ng pag-asa kay Kristong Muling Nabuhay at sa kanyang nagpapalinis na pagpapatawad, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay nawa’y maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang habag na nahayag sa purgatoryo nawa’y magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga kaluluwa ng mga hindi nakakilala kay Kristo noong sila ay nabubuhay pa nawa’y pagkalooban ng liwanag at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoon ng buhay, inihahabilin namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa ng mga naghihintay na makabahagi sa maluwalhating Muling Pagkabuhay ng iyong Anak, ang aming Manunubos, na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 1, 2021 at 6:39 am

PAGNINILAY: Ang Buwan ng Nobyembre ay inilaan ng SImbahan upang gunitain ang mga mahal na yumaong sumakabilang-buhay. Subalit ngayong Ikalawang Araw ng buwang ito, naging katangi-tangi ang okayson sa Paggunita sa Lahat ng mga Pumanaw na Kristiyano, o mas kilala bilang Araw ng mga Kaluluwa. Matapos ipagdiwang ang Lahat ng mga Banal, ating inaalala ngayon ang lahat ng mga yumao at pumanaw mula sa daigdig na ito na may pananampalataya na hindi natatapos ang buhay sa Kamatayan, bagkus sa darating na buhay na walang hanggan.

Napakadaming mga Pagbasang maaring gamitin ng mga parokya na may kaugnayan sa pagdiriwang ngayon. Kaya maaring gamitin ang mga Pagbasang nakalagay sa itaas ng pahinang ito, o kaya ang iba pang pagbasang mahahanap sa Misa para sa mga Yumao. Gayunpaman, ang pinakaugat ng pagdiriwang ngayon ay tungkol sa ating paniniwala bilang mga Kristiyano hindi lang sa bagong buhay, kundi pati na rin sa pagkabuhay na mag-uli.

Hindi natatapos ang buhay sa kamatayan, kundi mayroon pag-asa ng bagong buhay hindi sa mundong ito, kundi sa kabilang banda, at iyan ay gagampanan sa pagkabuhay na mag-uli. Ayon nga sa ating Panginoong Hesukristo, ang mga mabubuti ay magkakaron ng walang hanggang buhay sa langit, at ang mga masasama naman ay magkakaroon ng walang hanggang buhay sa impiyerno. Kaya ang langit at impiyerno ay mga totoong realidad kung saan hahantong ang buhay ng tao batay sa kanyang mga gawain habang namumuhay pa. Subalit sa ating pananampalataya, naniniwala tayo na may mga taong hindi nakapagsisi sa iilang kasalanan, ngunit sila’y namuhay nang matapat. At iyan ang ating paniniwala sa Purgatoryo, na ang mga kaluluwang ito’y ating ipinapanalangin na makamtan nila ang langit balang araw sa patuloy na paglilinis.

Ang doktrina ng purgatoryo ay sinasabi raw ng ibang sekta na walang batayan sa Bibliya. Ngunit ang paglilinaw diyan ay ang salita mismo ay wala sa Banal na Kasulatan, subalit ang turo mismo ay nasa Bibliya, lalung-lalo sa 2 Macabeo 12:42-46 na kung saan niloob ng Diyos na magkaroon ng pagbabayad-puri sa mga buhay at mga patay upang sila’y mailigtas mula sa pagkakasala. Kaya mga kapatid, mahalaga na pahalagahan natin ang buhay na binigyan ng Diyos sa bawat isa. At nawa patuloy tayo sa paggawa ng tama at mabuti, lalung-lalo sa ating kapwa. Kung paano tayong nagpakita ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, iyan ang magiging batayan ng pagkakamtan natin ng kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Nawa patuloy rin tayo sa ating pagsampalataya sa pagkabuhay na muli ng nangamatay ng tao at sa buhay na walang hanggang upang balang araw tayo rin kapag mamatay ay makakasigurado sa bagong buhay na inilaan sa atin ng Panginoon.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 2, 2021 at 10:23 am

Ang dahilan ng ibang tao kung kaya’t sila ay walang takot sa Diyos sa paggawa ng kasalanan ay pag namatay ang tao ay tapos na ang lahat. Mali. Sa kabilang buhay ay may naghihintay pa sa atin, ang isa ay ang impyerno, isang lugar na puro paghihirap ang dadanasin mo, matinding uhaw at gutom, nakapapasong init ng apoy at walang katapusang dalamhati. Ang isa nman ay Paraiso, isang lugar na napaliligirqn ng mga anghel, walang kagutuman at kalungkutan at buhay na walang hanggan kasama si Hesus.
May mga tao nmang hanggang ngayon ay hindi pa rin naniniwala dito, ang katwiran ay wala pa nmang taong nakapagpatunay na nakita na nya ang dalwang lugar na ito ng kabilang buhay. Kaya’t patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Pero ano naman ang kinahitnan ng paggawa nya ng kasalanan? Kalungkutan, walang peace of mind, karamdaman, pagkabilanggo o kamatayan. Nandirito pa lamang sya sa lupa ay dinanas na nya ang impyerno ng dahil sa kasamaan at walang takot sa Diyos.
Tayo lahat at lahat ng nakikita mo at nararamdaman ay gawa ng Diyos, anupa’t hindi ka maniwala at manalig sa kanya? Ng dahil ba ikaw ay yumaman kahit makasalanan ka? Ng dahil ba ikaw ay kumpleto kaya’t hindi mo sya kailangan? Ng dahil mayroon kang posisyon, kapangyarihan, sikat at malakas at malusog ay babastusin mo na at hindi iniibig ang Diyos at ang iyong kapwa? Tandaan mo kapatid ang lahat ng yan ay galing kay Hesus, anumang oras ay kaya nyang bawiin ang lahat ng iyan, sa isang iglap lamang ay kaya nyang baliktarin ang iyong katayuan ngayon.
Pero hindi pa huli ang lahat, simulan mo ngayon kapatid…. Magsisi sa lahat ng nagawang kasalanan at ihingi ng kaptawaran at magsimulang magsumikap na matalikuran na ang kasamaan. Naghihintay lamang ang ating Ama sa ngalan ni Hesus sa iyong pagbabalik.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: