Miyerkules, Setyembre 27, 2023

September 27, 2023

Paggunita kay San Vicente de Paul, pari

Esdras 9, 5-9
Tobit 13, 2. 3-4a. 4bkd. 5. 8

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Lucas 9, 1-6


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Vincent de Paul, Priest (White)

Mga Pagbasa mula sa
Miyerkules ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Esdras 9, 5-9

Pagbasa mula sa aklat ni Esdras

Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig na gulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kanya:

“Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote, ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba’t ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon, gayunma’y hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persia. Kaya, binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo, at ayusin ang kasiraan, upang makapanirahan kaming tiwasay sa Juda at sa Jerusalem.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Tobit 13, 2. 3-4a. 4bkd. 5. 8

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

D’yos ay nagpaparusa na taglay ang habag
kung tayo ma’y malibing, sa hukay masadlak,
muling hinahango niya’t binubuhay.
Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan.

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Kayong Israelita,
papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga Hentil
na pinagtapunan sa inyo.

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Doo’y ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan,
siya ay purihin ng bawat nilalang,
ang Panginoong ating Diyos,
na walang hanggan.

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan,
ngunit kahahabagan kayo,
at muling ibabalik sa inyong tahanan
mula sa mga bansang umalipin sa inyo.

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan
at mamuhay kayo nang karapat-dapat sa harapan niya.
Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama.

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

ALELUYA
Marcos 1, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos ay maghahari na,
talikdan ang tanang sala,
manalig sa balita n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 1-6

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, tinawag ni Hesus ang Labindalawa at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga maysakit. Sila’y pinagbilinan niya: “Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo, at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon, at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila.” Kaya’t humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon, na ipinangangaral ang Mabuting Balita at nagpapagaling ng mga maysakit sa lahat ng dako.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 16, 2021 at 11:33 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pagsasalaysay ni Esdras sa kanyang paglalabas ng sama ng loob at pagkakabagabag dahil sa mga balita na ang mga saserdote at Levita ng Jerusalem ay nagkakasala laban sa Panginoong Diyos. Pinakasal nila ang mga anak ng mga banyagang bansa, at nilapastangan nila ang banal na takbo ng bayang Israel. Higit pa dito ay ang kanilang maling pamamalakad at pamumuhay kahit nakakalungkot na sila pa ang inatasan at hinirang ng Diyos upang ipahayag ang kanyang mensahe. Kaya makikita natin na bumangon si Esdras nang isang gabi upang ipanalangin sa Panginoon ang kanyang sama ng loob. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkadismaya, nakikita rin niya ang isang pag-asa dahil sa dakilang habag ng Diyos, na nangakong magbibigay ito ng puwang upang iwasto muli ang bayan ng Diyos. At ang puwang ito ay itinukoy ni Hesus sa kanyang pangangaral sa bundok sa mga taong hindi gaanong maimpluwensiya o makapangyarihan, kundi sila ay mga dukha, mapagkumbaba, tanging umaasa sa Panginoon, maawain, dalisay, at ilan pa sa mga binanggit ni Kristo sa Walong Pagpapala (8 Beatitudes).

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagsusugo ni Hesus sa kanyang 12 Apostol upang ipangaral sa mga nayon at bayan ng Israel ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Sila rin ay inaatasang makituloy sa mga bahay na tumatanggap sa kanila, at gumawa ng mga nararapat na kababalaghan para sa mga maysakit. At kung hindi sila tanggapin sa isang lugar, sila ay papagpag ng paa bilang saksi laban sa kanilang pagtanggi sa mensahe ng Panginoon. Ito ay isang paghahanda sa ganap na misyon ng mga Apostol matapos umakyat si Hesus sa langit 40 araw pagkatapos ng kanyang Pagkamatay sa Krus at Muling Pagkabuhay. Sila ang tumutupad sa 12 Tribo ng Israel, na kung saan sila ay ang pundasyon ng bagong Israel, ang Simbahang itinatag ni Kristo.

Kaya ang misyon ng mga Apostol ay ipinasa sa Simbahan mula sa Santo Papa, mga Obispo, kaparian, mga diyakono, at bawat laiko. Tayong lahat na bininyag sa ngalan ng Santatlo ay inaatasang makibahagi sa pagpapahayag ng Mabuting Balita ni Kristo upang makita ng lahat sa ating salita at gawa ang Paghahari ng Diyos. Anuman ang ating sitwasyon at anuman ang ating bokasyon sa buhay, tayong lahat ay nasa misyon upang ipamalas ang kabutihang-loob at pagmamahal ng Panginoong Diyos sa bawat nilalang niya.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 22, 2021 at 9:13 am

Tayong lahat ay pari, ang ibig sabihin ay may tungkulin din tayong ipalaganap at ipaunawa sa kapwa natin ang Mabutin Balita. Hindi sapat na ikaw at nagpapakabait lamang para sa iyong sariling kailigtasan, sa mga sitwasyon at pagkakataon ay ibahagi mo ang ang iyong mga nabasa o narinig na mga ebanghelyo na naaayon sa taong nangangailangan nito. Halimbawa ay ikaw ay matalik na kaibigan na napapansin mong naguging hambog, sabihin mo sa kanya ang ebanghelyo ni Hesus na “ang nagmamakataas ay ibinaba at ang nagpapkababa ay itinataas.” Hindi sya makinig agad ay ipagpag mo ang iyong mga paa, sa kalaunan ay maiintindihan din nya at maiisip ang iyong tinuran. Maaari din tayong magpatotoo ng tunay na nangyari sa ating buhay ng tayo’y magbalik loob sa Diyos at nagkaroon ng relasyon kay Hesus, sabihin mo sa iyong makakausap ang wagas na kaligayahan at pagkakaroon ng peace of mind na iyong natamo. Ang utos ni Hesus sa mga apostoles sa ebanghelyo ay utos din sa ating lahat. Nawa’y bukod sa ating sarili ay makapagpabago din tayo ng ibang tao maging sa loob ng pamilya o sa labas, makiisa tayo kay Hesus at sa mga apostoles na maghanap ng nawawalang tupa at maibalik sa kawan ng Mabuting Pastol.

Reply

Rosalinda M. Jubilado September 27, 2023 at 3:32 pm

ang taong punong-puno ng kataasang-loob ay napakalayo ng pagitan niya sa habag at awa ng Diyos.
ngunit ang isang taong may contrite heart, inaamin ang tunay na siya ay nagkasala sa isip, salita at gawa, at maraming dapat gawin pero hindi ginawa, makskamtan niya ang habag at awa ng Diyos.
ang lahat ng pangyayari sa ating buhay ay ipinahintulot ng Diyos oara sa ating ikabubuti at ikaaayos ng ating puso at isipan oara maranasan natin ang matiwasay na buhay.
ang buhay ay hindi nababase sa dami ng kayamanan, o material na meron ka.
magalak ka nga kung ikaw ay maraming mga kakukangan sa buhay sapagkat ang Diyos zng magpupuno ng lahat ng ito.
how can we say God is our everything, our riches kung nakabase naman ang pag-asa at faith mo sa mga materyal na bagay.
paano si Jesus ang pumupuno ng lahat ng kakulangan mo kung andami mong hindi mabitawan na makamundong pamumuhay.
mga kapatid, ang taong tunay na inilagak niya ang buhay, pag-asa sa Diyos ay hindi nag-aalala sa kanysng buhay sapagkat sa puso at isipan niya mayron siyang Diyos na kaagapay.
paano makakilos sa iyo ang ating Diyos at makaranas ng presensya Niya kung andami mong pinanghahawakan?
Kaya nga sa Ebangelio pinalakad sila ni Jesus ng walang mga dala dala bihisan, sandalyas, pagkain, etc kundi ang tungkod lamang that reminds them that Jesus is with them, Jesus is their Power, Jesus is their Healer, Jesus is their Great Provider na kahit hindi sila tatanggapin sa isang tahanan o lugar sila ay maging bababala ng hindi nila pagtanggap kay Jesus.
kaya nga tunay na may kahihinatnan ang mga taong harapang itinatatanggi si Jesus.
ang aming buhay ay nakaugat sa mga Salita ng Diyos,
ang Kanyang mga Salita ay bukang-bibig ng bawat isa sa amin.
kung wala kaming maulam o makain ang sinasabi namin…God will provide and He will not forsake those who trust Him.
siyempre pagkagising sa umagai itinatalaga namin ang aming mga sarli, buong sambahayan sa Kanya.
pagdating ng hapon nagpapasalamat at iniisip lahat ang aming nagawa that offends Him and we ask forgiveness. that is our daily connections with God.
kaya kung.nagkakasakit di na kami pumunta ng hospital dahil Siya Mismo ang nagpapagaling.
kung may kelangan kaming financial, isang dalangin, He provides.
bakit? kasi we establish an intimate relationship witb Him by contunually hearing His Words and we daily practice it.
kaya nga hindi kami mayaman, pero si Jesus ang aming yaman.
tinuruan Niya kaming ibalik ang 10% of our earnings so with my children, ngayon ibinigay nu Lord ang pinakabest na employer sa kanila at Glory to God even the salary is sooo high. my bunso has her first salary sa first job niya with a salary being recieved now ng isang manager or higher pa because napakataas ng kanilang EQ na nagmula sa Kanya.
all my children are all given the best pay that i could never imagine.
God is really faithful to His promises to those who practices His teachings.
mt 4 children ay sabay sabay na nagkolehiyo pero may itinuro sa akin ang Diyos na tungkod ko ang kakaunting alahas na ginagamit ko tuwing sila ay mag eenrol.
To God be the Highest Glory
All the Glory, Honor, Praises be unto Him alone. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: