Lunes, Mayo 22, 2023

May 22, 2023

Lunes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

o kaya Paggunita kay Santa Rita ng Cascia, namanata sa Diyos

Mga Gawa 19, 1-8
Salmo 67, 2-3. 4-5ak. 6-7ab

Tanang mga kaharian,
ang Poong D’yos ay awitan.

Juan 16, 29-33


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Seventh Week of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 19, 1-8

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo nama’y naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roon ilang alagad, at tinanong niya, “Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?” “Hindi po,” tugon nila. “Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo.” “Kung gayun, sa ano kayo nabinyagan?” tanong niya. “Sa binyag ni Juan,” anila. Sinabi ni Pablo, “Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, samakatuwid baga’y kay Hesus.” Nang marinig nila ito, sila’y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila’y nagsalita ng iba’t ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila’y humigit-kumulang sa labindalawang lalaki.

Sa loob ng tatlong buwan, si Pablo’y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 67, 2-3. 4-5ak. 6-7ab

Tanang mga kaharian,
ang Poong D’yos ay awitan.

o kaya: Aleluya.

O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin,
at ang mga namumuhi’y tumakas sa kanyang piling!
Kung paanong yaong ulap tinatangay noong hangin,
gayun sila itataboy, gayun sila papalisin;
at kung pa’nong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw,
sa harap ng Panginoon ang masama ay papanaw.

Tanang mga kaharian,
ang Poong D’yos ay awitan.

Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid;
sa harapan nitong Diyos, galak nila’y di malirip.
Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan,
ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan.

Tanang mga kaharian,
ang Poong D’yos ay awitan.

Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo,
tumitingin sa ulila’t sanggalang ng mga balo.
May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot,
ang bilanggo’y hinahango upang sila ay malugod.

Tanang mga kaharian,
ang Poong D’yos ay awitan.

ALELUYA
Colosas 3, 1

Aleluya! Aleluya!
Kayong kay Kristo nabuhay
ay sa langit nakalaan
upang kay Kristo pumisan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 16, 29-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Hesus, “Ngayon po’y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga! Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay, at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo’y mula sa Diyos.” Sumagot si Hesus, “Naniniwala na ba kayo ngayon?” Darating ang oras – at ngayon na nga – na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayunma’y hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo’y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan; ngunit laksan ninyo ang inyong loob! Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Reynald Perez May 21, 2020 at 12:24 pm

Pagninilay: Ngayong natapos na natin kahapon ang pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ni Hesus sa Langit, tayo naman ay naghahanda para sa katapusan ng Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay sa darating ng Linggo: ang Dakilang Kapistahan ng Pentekostes. Katulad ng mga Apostol at ni Birheng Maria dumalangin habang hinihintay ang pagdating ng Espiritu Santo, ang Simbahan din ay nananalangin din para sa kapistahan bilang pagpaparangal ng Espiritu Santo. Ang ating Ebanghelyo ngayon ay ang patotoo ng mga Apostol na naunaawaan na nila ang mga pahayag ni Hesus tungkol sa kanyang pagkakakinlanlan at ang relasyon niya sa Diyos Ama. At sinasabi rin nila na tuwiran na ang pahayag ng Panginoon, at hindi na patalinghaga. Ngunit sinabi sa kanila ni Hesus na magkakawatak-watak sila at magkakanya-kanya, at magkakaroon ng matinding kalungkutan at kapighatian. Kung baga parang may orakulo si Kristo tungkol sa mga masasamang pangyayari na magaganap sa Simbahan. At sa kasaysayan, may mga magaganda at masasamang pangyayari na gumanap sa pagitan ng mga kaparian at laiko. At nagkaroon nga ng pagkawatak-watak dahil sa ‘di pagkaunawaan ng mga tao. Ngunit sa kabila ng mga iyan, patuloy na nagiging malakas ang ating Simbahan sa pagharap ng mga pagsubok. Natutupad palagi ang pangako ni Hesus na hindi kailanman mananaig ng anumang kapangyarihan ng kadiliman laban sa Simbahang kanyang iniingatan at inaalagaan. At ang kanyang misyon ay ipinapatuloy ng mga Apostol nang buong lakas at katapatan. Narinig natin si San Pablo sa Unang Pagbasa kung paano niyang ipinangaral ang Mabuting Balita sa mga taga-Corintong nakatira sa bulubundukin. Dahil sa mga pahayag ng Apostol tungkol sa binyag ng Espiritu Santo, sila’y sumampalataya sa Panginoon at natanggap ang biyaya ng Espiritu Santo. Ito’y patunay na tagumpay pa rin ang Diyos ng pag-ibig dahil patuloy na umiiral ang pag-ibig sa bawat taong tumatanggap nito. Sabi nga ni Hesus sa kahuli-hulian ng Ebanghelyo: “Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan; ngunit laksan ninyo ang inyong loob! Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan” (ber. 33). Kaya ang Muling Pagkabuhay ay tanda ng tagumpay dahil nanaig ang buhay laban sa kamatayan at kasalanan. Mayroon tayong pag-asa at panigurado na mamuhay nang matapat upang maging mga mapagmahal na saksi ng Panginoon. Sa isang mundong nalulong sa pagkawatak-watak, pagkasira, at nawalan ng pagsasaayos, tayo ngayon ay magdala ng paghilom at lakas upang palaging magtagumpay ang Diyos sa kanyang mga magagandang plano para sa lahat.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: