Huwebes, Pebrero 9, 2023

February 9, 2023

Huwebes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 2, 18-25
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Marcos 7, 24-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Fifth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Genesis 2, 18-25

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Sinabi ng Panginoon Diyos, “Hindi mainam na mag-isa ang tao; bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong.” Kaya, lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid, inilapit sa tao, at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya.

Kaya’t pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo’y ginawa niyang isang babae, at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki,

“Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto;
Babae ang siyang itatawag sa kanya
Sapagkat sa lalaki nagmula siya.”

Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila’y nagiging iisa.

Kapwa sila hubad, gayunma’y hindi sila nahihiya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot,
ang maalab na adhika’y sumunod sa kanyang utos.
Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan,
ang buhay ay maligaya’t uunlad ang kanyang buhay.

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Sa tahanan, ang asawa’y parang ubas na mabunga.
Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak n’ya.

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin,
buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain.
Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin,
at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem.

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

ALELUYA
Santiago 1, 21bk

Aleluya! Aleluya!
Sa kababaan ng loob
dinggin ang salita ng D’yos
upang kayo ay matubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 7, 24-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nagtungo si Hesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya, subalit hindi gayun ang nangyari. Ang pagdating niya’y nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaing inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Hesus at nagpatirapa sa kanyang harapan. Ang babaing ito’y Hentil – tubo sa Sirofenica. Ipinamanhik niya kay Hesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak, ngunit sinabi ni Hesus, “Kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa tuta.” “Tunay nga po, Panginoon,” tugon ng babae, “ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya’t sinabi sa kanya ni Hesus, “Dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak.” Umuwi ang babae, at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 11, 2019 at 11:51 am

Pagninilay: Nakatagpo ni Hesus ang babaeng taga Phoenicia, isang Griyego, na humihiling ng pabor na ipalayas ang demonyong sumasanib sa kanyang anak. Sinabi ni Hesus sa kanya na hindi tama na itapon ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Ngunit sinabi ng babae na kahit ang mga mumog na natapon sa paanan ng mesa ay kinakain ng mga tao. Natuwa ang Panginoon sa napakalaking pananampalataya ng babae at gumaling ang anak ito. Sa pagsubok nito ng pananampalataya, makikita rito ang isang hadlang sa pagitan ng mga Hudyo at Hentil. Para sa mga Hudyo, sila lamang ang piniling bayan ng Diyos, at ang Hentil ay tinuturing nila bilang mga pagano at walang pag-asa. Makikita natin sa Unang Pagbasa na ang Diyos ay puno ng awa sa tao. Kaya nang nilikha niya ang mundo, hindi niya hinangad na mag-isa lamang ang lalaki. Kaya ginawa niya ito ng kasama, at mula sa dibdib nito ay ginawa niya ang isang “babae”. At ito’y mahalaga sapagkat ipinagtibay ng Panginoon ang pagsasama ng 2 katauhan tungo sa iisang laman sa pamamagitan ng Sakramento ng Kasal. Ito’y patunay lamang sa 2 Pagbasa na ang Panginoon ay mahabagin at maawain. At kailangan nating makita at maisabuhay ang kanyang dakilang pagmamahal sa atin at sa ibang tao. Manalig lamang tayo sa kanya at patuloy na gumawa ng mga mabubuting bagay.

Reply

SAINTSPOT February 9, 2023 at 4:41 am

PLEASE SHARE & SUBSCRIBE
“SAINTSPOT” on Youtube at https://youtube.com/watch?v=ukKGHWyc1gY&si=EnSIkaIECMiOmarE

GOSPEL REFLECTION:
…Nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaing inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Hesus at nagpatirapa sa kanyang harapan. Ang babaing ito’y Hentil – tubo sa Sirofenica. Hiniling niya kay Hesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak.

Makapangyarihan ang pagmamahal ng magulang. At malinaw na mahal ng babae sa kwentong ito ang kanyang anak na babae. Ang pag-ibig na iyon ang nagtulak sa inang ito na hanapin si Hesus sa pag-asang palalayain siya.

Tugon ni Hesus sa kanya, “hindi marapat na kunin ang pagkain ng mga bata at itapon sa mga aso.” Ang mag-ina ay mga Hentil at tinukoy ni Hesus silang “mga aso.” Ganito ang sinabi ni Jesus sa babaeng ito dahil nakikita Niya ang malalim na pananampalataya nito, at nais Niyang bigyan siya ng pagkakataong ipakita ang pananampalatayang iyon para makita ng lahat at maging huwaran.

Napakaganda ang naging tugon ng babae kay Jesus? sabi niya, “Tunay nga po Panginoon, ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak..” Dahil sa pananampalatayang ito, humanga si Hesus at pinalaya ang kanyang anak.

Pag-isipan ngayon, ang maganda at perpektong halimbawa ng babaeng ito na may malalim na pananampalataya. Ganito ba tayo lumalapit sa Diyos? may kababaang-loob, puno ng pag-asa at pagmamahal? Kaya’t ipagdasal mo na magaya mo rin ang kanyang kabutihan upang mabahaginan ka sa mga biyayang natanggap nila ng kanyang anak.

Aking mahabaging Panginoon, ako ay nagtitiwala sa Iyong pag-ibig na walang katulad. Mangyari tulungan mo akong lumaya sa aking mga mabibigat na pasanin at magkaroon ng kababaang-loob at pananampalataya sayo upang ako’y maging inspirasyon para sa iba. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: