Huwebes, Hunyo 9, 2022

June 9, 2022

Play

Kapistahan ng Panginoong Hesukristo,
Walang Hanggang at Dakilang Pari

1 Hari 18, 41-46
Salmo 64, 10abkd. 10e-11. 12-13

O D’yos, dapat kang awitan,
sa Sion ay papurihan.

Mateo 5, 20-26

o kaya Mga Pagpipiliang Pagbasa

Isaias 6, 1-4. 8
Salmo 23, 2-3. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

Juan 17, 1-2. 9, 14-26


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of Our Lord Jesus Christ, The Eternal High Priest (White)

Mga Pagbasa mula sa
Huwebes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
1 Hari 18, 41-46

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong araw na iyon, sinabi ni Elias kay Acab: “Lumakad ka na. Maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan.” Samantalang si Acab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa tuluktok ng Carmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan: “Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat.”

Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. “Wala po akong makitang anuman,” wika ng utusan.

“Ulitin mo makapito,” utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan: “May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailanglang mula sa dagat.”

“Madali ka!” sabi ni Elias. “Sabihin mo kay Acab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya’y hindi makaalis dahil sa ulan.”

Kapagdaka’y nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Acab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 64, 10abkd. 10e-11. 12-13

O D’yos, dapat kang awitan,
sa Sion ay papurihan.

Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga,
umuunlad ang lupait tumataba yaong lupa;
patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis,
sa halamang nasa lupa, ay ito ang dumidilig;
ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait.

O D’yos, dapat kang awitan,
sa Sion ay papurihan.

Sa binungkal na bukirin ang ulan ay masagana,
ang bukirin ay matubig, at palaging basang-basa;
sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa,
kaya naman pati tanim ay malago at sariwa.

O D’yos, dapat kang awitan,
sa Sion ay papurihan.

Nag-aani nang marami sa tulong mong ginagawa,
at saanman magpunta ka’y masaganang-masagana.
Ang pastula’y punong-puno ng matabang mga kawan,
naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan.

O D’yos, dapat kang awitan,
sa Sion ay papurihan.

ALELUYA
Juan 13, 34

Aleluya! Aleluya!
Bagong utos, ani Kristo,
mag-ibigan sana kayo
katulad ng pag-ibig ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 20-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sinasabi ko sa inyo: kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos.”

“Narinig ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag kang papatay; ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang mapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman; ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid ‘Ulol ka!’ ay mapapasaapoy ng impiyerno. Kaya’t kung naghahandog ka sa Diyos, at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos.

“Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi’y ibibigay ka niya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo: hindi ka makalalabas doon hangga’t hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:15 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

ruel arcega June 9, 2022 at 7:07 am

Sa unang bahagi ng ebanghelyo, ay nais ni Hesus na huwag natin tularan ang ginagawa ng mga ilang pariseo at eskriba sa pagsunod sa batas ng Diyos. Dahil sila’y mga mapangibabaw, Kaya’t sinabi niya na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang mga tumutulad ng mga taong mga mapangibabaw. Na ibig sabihin ay hindi mga totoo ang kanilang hangarin at ito’y kasinungalingan. Ang ama ng kasinungalingan ay si satanas. Siya’y pinalabas sa kaharian ng Diyos. Kaya ang pagtulad ng iba sa ginagawa ng mga pariseo at eskriba sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ay hindi makakapasok .Kaya’t kung ating susuruin ang mga dapat na pamamaraan na ibinahagi ni Hesus ay mararamdaman mo na ito nagmumula sa malinis na puso. Dahil ang may malinis na puso ay nakikita ang Diyos. At kung nakikita mo ang Diyos sa iyong puso ng tao ay hindi ka mapoot sa kapwa mo, hindi ka magtatanim ng galit sa kapwa mo at ang hangad mo ay kapakumbabaan. Ikaw ay makakapasok sa kaharian ng Diyos.

Reply

Francisco Azupardo June 9, 2022 at 8:57 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 9, 2022 at 9:15 am

Ano ang aral at hamon sa atin ng ebanghelyo ngayon?

Totoong namang hindi ganun kadali ang magpatawad, lalo na kung mabigat ang nagawa sa ating kasalanan. At ang kadalasang nasa isip natin ay maghiganti o ipanalangin na may masamang mangyari sa taong iyon. Pero hindi ganyan ang nais ni Hesus na gawin nating hakbang kapag may nakasakit sa atin. Kung tayo ay nananalig sa Diyos at nais nating makasunod sa kanya ay dapat na pag aralan natin ang pagpapatawad. Kung tayo ay nagsisimba subalit may kapatid o taong kinasasamaan ng loob at hindi rin tayo kalulugdan ng Diyos.

Alisin natin ang poot sa ating dibdib wala itong idudulot na maganda sa atin, mawawalan pa tayo ng peace of mind. Hindi na ito usapan kung sino ang may kasalanan, sino ang nauna, sino ang nakasakit, sino ang traydor, ito ay usapan mg pakikipagkasundo kahit pa sa plagay mo ay wala kang ginawang mali sa taong ito. Oo mahirap pero kaya. Kung nais talaga nating makasunod kay Hesus at kalugdan tayo ng Diyos ay matuto tayong magpatawad upang tayo ay patawarin din ng Panginoon.

Reply

Celine loveko June 9, 2022 at 12:50 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: