Huwebes, Disyembre 31, 2020

December 31, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Disyembre 31

Sa pagtatapos ng taon, purihin at pasalamatan natin ang Diyos para sa maraming biyayang ibinuhos niya sa atin lalo na ang handog niyang Anak na si Jesus.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami.

Ang Simbahan nawa’y patuloy na iparangal ang kagalakang hatid ng pagdating ni Jesus na aming Tagapagligtas, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno at nanunungkulan sa pamahalaan nawa’y ituring ang Salita ng Diyos bilang bantayan at adhikain ng kanilang mga pagsisikap, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa pamamagitan ng ating banal at huwarang pamumuhay, maihatid natin ang liwanag ni Jesus sa mga taong ang buhay ay pinadilim ng kasalanan at pagdurusa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makita ang pag-asa ng panunumbalik ng kanilang kalusugan at ganap na paggaling sa pagdating ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mananampalatayang namayapa na ay makabahagi nawa sa liwanag ng kaluwalhatian sa Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong buhay. Nawa ay matalikuran namin ang kasalanan at sa pagsalubong namin sa isa pang taon, puspusin mo kami ng liwanag, pag-asa at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 27, 2020 at 1:29 am

Pagninilay: Tayong lahat ay nasa Ikapitong Araw ng Oktaba ng Pasko ng Pagsilang, at ito rin ay ang huling araw ng taong 2020. Habang binabalikan natin ang mga alaala nitong taong ito, tayo rin ay naghihintay sa pagsapit ng bagong taon sa ating kalendaryong sibil (2021).

At sa pagbabalik-tanaw ng mga pangyayari nitong 2020, ang Ebanghelyo ngayon na ating binasa noong Araw ng Kapaskuhan (Disyembre 25) ay siyang nagpapaalala sa atin na ang simula ng mga bagay ay palaging nakaukol sa Panginoong Diyos. Sa katunayan, ang pokus ni San Juan sa kanyang pagsasalaysay ay upang ipahayag si Hesukristo bilang totoong Tao at totoong Diyos. Kaya nga ipinakita dito na si Hesus ay ang Salita ng Diyos na nabuhay pa bago nilalang ng Ama ang mundo. At sa kaganapan ng panahon ay nagkatawang-tao ang Salitang ito at nakipamuhay sa atin.

Kaya nga si Hesus ay piniling maging katulad ng tao nang walang pagkakasala upang iakay ang ating abang katauhan na nabulok ng kasalanan sa pangako ng kaluwalhatian sa langit kapiling ang ating Diyos Ama. Kaya nga ang buhay at halimbawa ni Kristo sa mga Ebanghelyo ay isang balik-tanaw, lalung-lalo ngayong Panahon ng Pasko ng Pagsilang ang kanyang Pagkatawang-tao bilang pagpapakumbaba at pagiging masunurin sa plano ng Diyos.

At ipinapaalala rin sa atin ni San Juan sa Unang Pagbasa na sa pagtatapos ng taon ay mag-ingat po tayo sa mga lumalabas na “Kristo raw”, pero sa totoo ay sila ay anti-Kristo. Hindi po dapat tayo malinglang sa mga nagsasabing mabuti ang kanilang paglalakad, pero ang patakaran ay mapagligaw ng iba sa maling landas. Kaya hilingin natin sa Panginoon ngayong pagsapit ng Bagong Taon na patuloy tayong lumakad sa daan ng kaliwanagan sa paggawa ng katuwiran at kabutihan.

Reply

PATRICK CU January 3, 2021 at 2:13 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: