Miyerkules, Disyembre 30, 2020

December 30, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Disyembre 30

Inialay ng propetang si Ana ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon at hindi napagod sa pagsamba sa Diyos sa araw at gabi. Ialay natin sa Ama ang ating mga sariling panalangin.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin.

Ang Simbahan nawa’y makapag-alay ng karapat-dapat ng pagsamba sa Diyos at maging tapat sa pagdulog sa Diyos ng mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng panalangin, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng pamahalaan nawa’y makapaglingkod nang lubos sa kanilang mga nasasakupan bunga ng pag-ibig sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tinawag sa paglilingkod sa Simbahan nawa’y maglingkod sa Diyos nang buong pagtalima at walang pag-aalinlangan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at pinag-uusig nawa’y ialay sa Diyos ang mga pagsubok at paghihirap ng kanilang dinaranas bilang angkop na pagsamba, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y maihanay sa mga banal at mga anghel sa kanilang pagsamba sa Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos na aming Ama, nilikha mo kami para sa iyo. Tulungan mo kaming parangalan ka sa pamamagitan ng aming huwarang pamumuhay. Hinihiling namin ito sa pamamgitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 29, 2020 at 9:25 pm

Pagninilay: Patuloy pa rin tayo sa masayang pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon. Ngayong ikaanim na araw sa Oktaba ng Kapaskuhan, narinig natin ang kwento ng propetang babae na si Ana. Katulad ni Simeon sa Ebanghelyo kahapon, siya rin ay nasa katandaan, subalit ipinangakong makikita niya ang tanda ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagdating ng Mesiyas. Kaya nang masilayan niya ang kagalakan ni Simeon na hawak ang sanggol nina Birheng Maria at San Jose, siya ay nagpasalamat sa Diyos at nagpahayag sa lahat ng nasa templo tungkol sa pagdating ng katubusan para sa bayang Israel. Makikita natin ang grasya ng Panginoon kahit sa mga taong may edad na, na siya’y patuloy na magiging tapat sa kanyang mga pangako. Ganun din sa buong Israel na habang-panahong nanabik sa pagdating ng isang Tagapagligtas, upang si Hesus ay tuparin ang planong pangkaligtasan ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay.

Sa huling bahagi ng Ebanghelyo pagkatapos ng pagtatagpo nina Simeon at Ana sa Sanggol na Mesiyas, at ganun na rin ang nakatakdang gawain nina Maria at Jose na ayon sa Kautusan, umuwi ang mga magulang ni Hesus sa Nazareth. At dito rin sinabi na ang sanggol ay lumaki bilang bata na puno ng grasya at karunungan. At alam natin bumalik sila ulit sa templo nang si Hesus ay 12 taon, at bumalik muli sa Nazaret, na mas napuno siya ng grasya at karunungan. Ang tawag dito ng mga iskolar ng Bibliya ay “Nakatagong Panahon” ng ating Panginoong Hesukristo. Wala man nakasulat kung anong nangyari kay Hesus bago ang kanyang Pampublikong Ministeryo, ngunit alam natin na siya’y tumanda nang may karunungan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama at pagiging ulirang anak sa lupa kina Birheng Maria at San Jose.

Mga kapatid, ang Pasko ay isang pagdiriwang ng pagsasaatin ng Diyos bilang Emanuel sa pamamagitan ng kanyang Anak na si Hesukristo, na totoong tao at totoong Diyos. Ito ay isang kwento ng katapatan ng Panginoon sa kabila ng mga tila nga ba’y imposibilidad ng buhay. Kahit sa mga ‘di tanyag na tao o pangyayari gumagalaw ang Diyos sa mga ordinaryong pagkakataon. Kaya ang ating inaasahang pamumuhay ay mahalin ang Diyos at ang mga bagay na kanyang bigay, katulad ng ipinapangaral sa atin ni Apostol San Juan sa Unang Pagbasa. Katulad ng pagmamahal at pagtataguyod ng pamilya sa isa’t isa, tayo rin ay tinatawag na palaging maging tapat sa ating Panginoon, na nagtitiwala sa kanya, at ‘di palaging humahangad ng mga makamundong bagay.

Reply

Marilyn December 30, 2020 at 3:21 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

PATRICK CU January 3, 2021 at 2:07 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: