Martes, Disyembre 29, 2020

December 29, 2020

Ika-5 Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang

1 Juan 2, 3-11
Salmo 95, 1-2a. 2b-3, 5b-6

Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

Lucas 2, 22-35

The Fifth Day in the Octave of Christmas (White)
or mass of St. Thomas Becket, Bishop and Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
1 Juan 2, 3-11

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya nang wagas. Ganito natin nalalamang tayo’y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo.

Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito’y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito’y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin.

Ang nagsasabing siya’y nasa liwanag ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag, at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan, sapagkat binulag siya ng kadiliman.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 1-2a. 2b-3, 5b-6

Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit;
Panginoo’y papurihan nitong lahat sa daigdig!
Awitan ang Panginoon, ngalan niya’y sakdal rikit.

Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala.
Kahit saa’y ipahayag na ang Poon ay dakila,
sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa.

Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan.
Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan,
ang lubos n’yang kagandahan ay sa templo mamamasdan.

Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

ALELUYA
Lucas 2, 32

Aleluya! Aleluya!
Para sa lahat ng bansa
liwanag na nagmumula
sa bayan mong dinakila!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 2, 22-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Hesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa Kautusan, “Ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon.” At naghandog sila, ayon sa hinihingi ng Kautusan ng Panginoon: “Mag-asawang batu-bato o dalawang inakay na kalapati.”

May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangala’y Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasakanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hangga’t hindi niya nakikita ang Mesias na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Hesus upang gawin ang hinihingi ng Kautusan, siya’y kinalong ni Simeon. Ito’y nagpuri sa Diyos, na ang wika,
“Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin,
ayon sa iyong pangako,
yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas,
na inihanda mo para sa lahat ng bansa:
Liwanag itong tatanglaw sa mga Hentil,
at magbibigay-karangalan sa iyong bayang Israel.”
Namangha ang ama’t ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon, at sinabi kay Maria, “Tandaan mo, ang batang ito’y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula Diyos ngunit hahamakin ng marami kaya’t mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo’y para na ring tinarakan ng isang balaraw.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 27, 2020 at 1:25 am

PAGNINILAY: Sa Ikalimang Araw ng Oktaba para sa Pasko ng Pagsilang, ang ating Ebanghelyo ay nakasentro sa katuparan ng kaligtasan ng Diyos para sa sangkatauhan. Layunin ni San Lucas sa panunulat ng kanyang salaysay ay ipahayag na si Hesukristo ay ang Tagapagligtas hindi lang ng mga Hudyo, kundi ng lahat ng mga tao. Ito ang natunghayan ng matandang si Simeon sa kanyang paghahanap sa Sanggol sa Templo. Bagamat si Hesus ay ang Anak ng Diyos, naging masunurin sina Birheng Maria at San Jose na ipagdala ang Sanggol sa Templo upang italaga ito sa Panginoon 40 araw pagkatapos ito’y isinilang sa Bethlehem. Kaya nga ang mga tradisyonal na Katoliko ay nagtatapos ng Kapaskuhan sa Ikalawang Araw ng Pebrero, ang Kapistahan ng Pagdalaw ng Panginoon.

Makikita natin ang pagtatagpo ni Simeon sa Banal na Mag-anak, at sa kanyang pagkamangha ay natagpuan niya ang Mesiyas ayon sa ipinangako ng Espiritu Santo bago siya’y pumanaw. Natunghayan niya si Hesus bilang Liwanag ng mga Hentil at Karangalan ng bayang Israel, na patunay na ang Kristo ay magliligtas para sa lahat. At inawit ni Simeon ang isang panalangin na tinatawag na “Nunc Dumittis”. Kung sa Liturgy of the Hours ang Benedictus ay dinadasal tuwing umaga (Lauds) at ang Magnificat ay dinadasal tuwing takip-silim (Vespers), ang Nunc Dumittis naman ay dinadasal sa bawat tulog sa gabi (Compline). Parang nakakapagtaka pong isipin na ipinapanalangin ito bago tumulog dahil sabi nga ni Simeon na pwede na siyang humayo ng mapayapa sapagkat nakita na niya ang katuparan ng plano ng Diyos.

Siguro ito ay paalala sa atin na hindi natin alam kung tayo’y babangon pa sa susunod na araw. Hindi dapat tayo matakot o mag-isip na ikikitil ng Panginoon ang ating buhay. Kundi mahalaga na ipasya natin ang ating buhay sa kanya katulad ni Simeon upang mas makilala natin siya at ang kanyang dakilang plano. At ngayong Pasko, nawa’y kilalanin natin ang kanyang presensiya sa bawat tao sa pamamagitan ng kanyang Bugtong na Anak na nagkatawang-tao.

Reply

Marilyn EE December 29, 2020 at 1:17 pm

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: