Biyernes, Disyembre 4, 2020

December 4, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Unang Linggo ng Adbiyento
Biyernes

Hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makita natin ang kanyang daan at makasunod tayo nang buong puso sa kanya.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag.

Ang Simbahan nawa’y maging isang kapani-paniwalang saksi ng Ebanghelyo at maging matatag na gabay ng kapayapaan at pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan nawa’y maging mga lalaki at babaeng may prinsipyo at dangal, manalangin tayo sa Panginoon.

Tulad ng dalawang lalaking bulag, nawa’y magkaroon tayo ng matatag na paniniwala kay Jesus at sumunod sa kanya sa daan ng buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinanlalabuan ng paningin nawa’y makapagtiis sa kanilang paghihirap at makatagpo ng lunas, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapa nating kamag-anak at kaibigan nawa’y pagkalooban ng liwanag na walang katapusan at walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at iwaksi mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapagsikap kami sa ningning ng liwanag ni Kristo na iyong Anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:32 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez December 3, 2020 at 10:09 pm

PAGNINILAY: Ang Adbiyento ay panahon upang ipaghanda ang darating na pag-asa ng mundo: si Hesus na ating Mesiyas.

Ang Unang Pagbasa ay isang magandang propesiya ni Isaias tungkol sa pagdating ng Tagapagligtas katulad ng isang halamanan sa Lebanon, at ang halamanang ito ay magiging katulad ng isang gubat. Sinasabi rin ng propeta na ang mga nangangailangan ay makakamit ng kanilang kagalingan mula sa Diyos, at ang Israel ay hindi kailanma’y lulupigin ng mga mababagsik na banyaga. At ang Israel ay magiging tapat sa Panginoon, kaya ang mga nagkakamali ay itutuwid, at ang mga naghahanap ng butas sa isang tao ay tatanggap ng pangaral. Ito ang tumutukoy sa Pampublikong Ministeryo ni Hesus nang siya’y nagpahayag ng Mabuting Balita at gumawa ng mga kababalaghan.

Ang Ebanghelyo ay ang pagtatagpo ni Hesus sa dalawang bulag na lalaki. Noong panahong iyon, ang pagkabulag ay itinuturing sumpa ayon sa mga Hudyo. Ngunit para kay Kristo, ang pagkabulag ay isang tanda upang ang kanilang pagkakita muli ay maibigay-dangal ang Diyos na gumawa ng kabutihan sa kanila sa pamamagitan ng Bugtong na Anak [Hesus]. Ang dalawang bulag na lalaking ito ay sumunod kay Hesus, at sila’y sumigaw ng tulong sa pagsamo sa kanya bilang “Anak ni David”. Ang titulong ito ay nagpapatotoo na si Kristo ay mula sa angkan ni David, na siya ay hindi lang isang dakilang pinuno, kundi ang Mesiyas na magiging pag-asa ng mga tao. Kaya tinanong sila ni Hesus kung ano ang nais niyang gawin sa kanila, at tugon nila ang iisang hiling na makita muli. At sinabi niya na matupad nawa ito ayon sa kanilang pananampalataya, at nakakita sila. Kahit sila’y ipinagbilin na huwag ibalita ito sa mga tao, ngunit ibinalita nila ito dahil sa buong kagalakan nila sa ginawa ni Hesus.

Ang Adbiyento ay panahon upang ipaghanda natin ang ating mga puso para sa pagdating ng ating pag-asa. Dahil sa pananabik sa kanyang pagdating, tayo rin ay inaasahang maging tagapagdala ng pag-asa sa ibang tao. Mula sa Ebanghelyo, kailangan natin maging mulat sa mga nangyayari sa ating paligid. Huwag tayong maging bulag sa mga kamalian o kawalang-bahala ng iilang tao. Maging bukas nawa tayo sa mga pagpapala ng Diyos, at dalhin natin ang mga pagpapalang ito sa ibang tao, lalung-lalo na sa mga nangangailangan.

Reply

Jhenny December 4, 2020 at 7:31 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

PATRICK CU December 5, 2020 at 3:49 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: