Martes, Hulyo 7, 2020

July 7, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Sa pamamagitan ng pagkapari sa Bagong Tipan, idinulot ng Diyos ang mapagpatawad na paglilingkod ng kanyang Anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at manalangin.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan.

Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa Bayan ng Diyos bilang mga pari, nawa’y dumami pa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo nawa’y maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghahasik ng Salita ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naglilingkod na pari, madre, relihiyoso, katekista, at laykong aposotolado nawa’y makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan nawa’y mapalakas natin ang loob at ating suportahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo nawa’y magdulot sa mga yumao ng kaluwalhatian, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoon ng ani, sa pamamagitan ng aming mga panalangin, tipunin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng marami pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong Kaharian sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 4, 2020 at 12:50 am

Pagninilay: Marahil magtataka tayo kung bakit napakaraming talinghaga ang ikinuwento ni Hesus. Ang kanyang mga alagad nga ay nagtanong sa kanya kung bakit hindi diretsyo na lang ang mga pahayag tungkol sa Pagkahari ng Diyos. Ang salitang “parabula” ay nagmula sa Salitang Griyego na ‘parabole,’ na ngangahulugang “isang malaking barayti ng mga aksiyom, tayutay, kawikaan, at idyoma”. Kaya nga ang mga parabula ni Hesus bagamat hindi literal ang mga detalye ay may mas malalim na kahulugan tungkol sa Paghahari ng Diyos sa ating piling.

Makikita natin sa Unang Pagbasa mula kay Propetang Jeremias kung paanong kinalimutan ng mga bayan ng Israel at Juda ang Panginoon sa pagiging masuwayin sa kanyang utos at pagtuon sa mga makamundong bagay. Kaya ganyan ang kanilang ugali kapag naririnig nila ang mga salita ng mga Propeta ng Diyos, at pinagpapatay nila ang mga ito (Minsan pa nga ay minamaltro at pinagtatawanan na lang).

Kaya’t ganyan nga ang paraan ng pagkukwento ni Hesus sapagkat ang mga mata nila ay hindi nakikita ay ang mga tenga nila ay hindi nakakarinig. Ngunit sa simula pa lamang ng kanyang Ministeryong Pampubliko, alam na niya na ang kanyang tinawag na mga Apostol ay nakita tungkol sa kanya at narinig ang kanyang mga mensahe. Sa kanila ipinaliwanag nila ang mensahe ng bawat kwento.

At ganyan din ang itinuro ng mga Apostol sa Simbahan upang ang lahat ng nabibilang dito ay makatuon sa mga pagpapala ng Panginoon gamit ang pananampalataya Sa kabuuan, marami na po tayong alam na mga parabula ni Kristo mula sa mga Ebanghelyo. Hindi naman literal ang kanilang detalye, subalit malalim ang kanilang kahulugan sa araw-araw na pamumuhay. Ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano ay makinig sa Banal na Salita ng Panginoon at isabuhay ito sa ating araw-araw na pamumuhay dito sa daigdig habang hinahangad natin ang kanyang kaluwalhatian sa kalangitan.

Reply

Reynald Perez July 4, 2020 at 12:51 am

Correction: Reflection for July 23, 2020 ?

Reply

Reynald Perez July 4, 2020 at 1:04 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay nagpapakita sa pagkadismaya ng Panginoong Diyos sa kanyang bayang Israel (Hilagang Kaharian). Sinusuway nila ang kanyang utos at patuloy na nagkakasala sa pagluluklok sa mga hari at prinsipe na walang pahintulot niya. Gumawa at sumamba din sila sa mga diyus-diyosan at umukit ng gintong idolo. Dahil dito, nawalay ang relasyon ng Diyos sa kanyang bayan, at parang hinayaan niya na sila’y sakupan ng Asyria, isang mabagsik na bansa. Subalit hindi rito natatapos ang kwento sapagkat sa nakatakdang panahon ay ililikas ng Diyos ang Israel at Juda mula sa pagkaalipan ng kasalanan upang sila’y magkaisa. Kaya natupad itong propesiya sa pamamagitan ni Hesus.

Ang Ebanghelyo ay nagpapahayag tungkol sa mga magagandang gawain ni Hesus. Una na rito ay ang pagpapalayas ng mga demonyo mula sa mga sinasapiang tao. Ikalawa ay ang paglilibot sa iba’t ibang nayon upang ipahayag ang Paghahari ng Diyos sa sanlibutan. Ikatlo ay ang kanyang pahayag sa mga alagad tungkol sa kasaganaan ng ani, ngunit kaunti lamang ang mga mag-aani. Makikita rito ang kahalagahan ng misyon sa bawat Kristiyano. May kapangyarihan ang ating Panginoon laban sa kasamaan, kaya tayo rin ay biniyayayaan upang manaig tayo laban sa tuksong mapapalapit sa atin sa kasalanan. At katulad ng sinabi ni Hesus na tayo rin ay sinusugo niya sa ani ng mundo upang ipaghasik ang kabutihan at pagmamahal sa buong mundo. Ito’y nagsisimula sa bawat lugar na pinupuntahan natin, kung paano tayo’y nakikipagrelasyon sa ating kapwa. Ang mahalaga ay ang ating katapatan sa misyon na makilala ng lahat na ang Diyos ay naghahari sa bawat isa.

Reply

EdwardCRamirez July 7, 2020 at 6:10 am

Salamat sa diyos
Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Romel U. Briones July 7, 2020 at 8:56 am

Pipupuri ka namin Panginoong HesuKristo. Salamat po sa Mabuting Balita at magandang pagninilay. God bless us all.

Reply

Celine July 7, 2020 at 9:44 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Dong July 7, 2020 at 9:46 pm

Salamat panginoong nuestro padre hesus nazareno pinupuri ka namin.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:37 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: