Lunes, Hulyo 6, 2020

July 6, 2020

Lunes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Oseas 2, 16. 17b-18, 21-22
Salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Pag-ibig ng D’yos ay ganap, sa tanan s’ya’y nahahabag.

Mateo 9, 18-26

Monday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (II)

UNANG PAGBASA
Oseas 2, 16. 17b-18, 21-22

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas

Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Masdan mo, siya’y muli kong susuyuin, dadalhin ko siya sa ilang, kakausapin nang buong giliw. At tutugon naman siya, tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya’y kunin ko sa lupain ng Egipto. At sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay ‘Aking Asawa,’ at hindi na ‘Aking Baal.’

Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel;
mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan,
sa matibay na pagmamahalan, at sa kaawaan.
Ikaw ay magiging tapat kong asawa
at makikilala mo ako, ang Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Pag-ibig ng D’yos ay ganap, sa tanan s’ya’y nahahabag.

Pupurihin ko’t pasasalamatan ang Diyos araw-araw,
di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.
Dakila ang Poon, at karapat-dapat na siya’y purihin;
ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain.

Pag-ibig ng D’yos ay ganap, sa tanan s’ya’y nahahabag.

Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan,
ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan.
Ang karangalan mo at pagkadakila’y ipamamalita,
at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga.

Pag-ibig ng D’yos ay ganap, sa tanan s’ya’y nahahabag.

Ang mga gawa mong makapangyariha’y ipamamalita;
sa lahat ng tao’y aking sasabihing ikaw ay dakila.
Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan,
aawitin nila ang kabutihan mo’t iyong kabaitan.

Pag-ibig ng D’yos ay ganap, sa tanan s’ya’y nahahabag.

ALELUYA
2 Timoteo 1, 10

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay nagtagumpay
nalupig ang kamatayan
nagningning ang pagkabuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 18-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Hesus, may dumating na isang pinuno ng mga Judio. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, “Kamamatay lang po ng aking anak na babae; ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya.” Tumindig si Hesus at sumama sa kanya, gayun din ang kanyang mga alagad.

Sumunod din ang isang babaing may labindalawang taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Hesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, “Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako.” Bumaling si Hesus at pagkakita sa kanya’y sinabi, “Anak, lakasan mo ang iyong loob! Pinagaling ka ng iyong pananalig.” Noon di’y gumaling ang babae.

Nang dumating si Hesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, “Magsilabas kayo! Hindi patay ang bata; natutulog lang!” At siya’y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito’y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 5, 2020 at 9:25 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ngayon ay mula kay Propeta Oseas. Ito ang propetang inatasan ng Diyos upang ipanumbalik ang bayang tumalikod sa kanya. Ito ang kwento ng isang mahabagin at mapagmahal na Diyos na hindi susuko upang ang mga taong sumuway at tumalikod ay bumalik sa kanyang mga bisig na yumayakap nang mahigpit. Makikita natin sa buong aklat ang pagkumpara kay Oseas bilang ang Diyos. At sa isang kwento, naroon ang isang masasamang babaeng nangangalang Gomer, na kumakatawan sa bayang Israel, na hindi kailanma’y bibitawan ang isang taong gumawa ng malaking kasalanan.

Ang Ebanghelyo ngayon ay 2 kababalaghan ni Hesus na katumbas ng iisang tema: pananampalataya. Narinig natin kung paanong namatay ang 12 taong gulang na anak ng isang opisyales ng sinagoga na si Jairo at ang babaeng dumudugo ng 12 taon. Ang simbolo ng bilang na 12 sa Banal na Kasulatan ay kaganapan. Parang nagkataon na makalipas ang 12 taon, pinaggaling ni Hesus ang babaeng sumusunod sa kasagsagan ng mga tao at hinawakan ang kanyang damit. At narinig naman natin ang pagbubuhay ni Hesus sa 12 taong gulang na anak ni Jairo. Subalit ang nais ituro ng Ebanghelyo ngayon ay pananampalataya. Kahit anumang sakit na ating nararamdaman o kaya pagsubok na ating pinagdadaanan, patuloy tayong manalig sa kanya. At makikita natin mula sa kamay ng Panginoong nagpapagaling ang malasakit. Kaya nawa’y magkaroon tayo ng habag at malasakit sa ating kapwa, lalung-lalo na sa mga nangangailangan.

Reply

Romel U. Briones July 6, 2020 at 8:52 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo. Salamat po sa mabuting Balita. Gayun din sa napakagandang pagninilay. God bless us all always

Reply

Jerry July 6, 2020 at 10:00 pm

Salamat sa Diyos. Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:37 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: