Martes, Hulyo 7, 2020

July 7, 2020

Martes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Oseas 8, 4-7. 11-13
Salmo 113 B, 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10

Israel na bayan ng D’yos, papurihan mo s’yang lubos.

Mateo 9, 32-38

Tuesday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (II)

UNANG PAGBASA
Oseas 8, 4-7. 11-13

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas

Ito ang sinasabi ng Panginoon, “Humirang sila ng mga hari sa Israel ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga diyus-diyusan, at ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga-Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang diyus-diyusang iyan ay ginawa ng tao; hindi iyan Diyos. Kaya’t ang guya ng Samaria ay magkakadurug-durog.

Hangin ang kanilang inihasik at ipu-ipo ang aanihin nila.
Ang nakatayong mga trigo’y walang uhay,
kaya’t walang makukuhang harina.

“At kung magbunga man, iyon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan.

Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Efraim. Sumulat man ako ng sampunlibong kautusan, ito’y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog; naghahain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan, at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan; sila’y magbabalik sa Egipto.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 113 B, 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10

Israel na bayan ng D’yos, papurihan mo s’yang lubos.

Ang Diyos nami’y nasa langit, naroon ang Diyos namin,
at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin.
Ginawa sa ginto’t pilak ang kanilang mga diyos,
sa kanila’y mga kamay nitong tao ang nag-ayos.

Israel na bayan ng D’yos, papurihan mo s’yang lubos.

Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita,
at hindi rin makakita, mga matang sadyang-sadya;
at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga,
ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila.

Israel na bayan ng D’yos, papurihan mo s’yang lubos.

Totoo nga na mayroong kamay ngunit walang pakiramdam,
mga paa’y mayroon din ngunit hindi maihakbang.
Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala,
sana ay makatulad din ng gayong diyos na gumawa.

Israel na bayan ng D’yos, papurihan mo s’yang lubos.

Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon,
siya ang iyong sanggalang, laging handa na tumulong.
Kayong mga saserdote sa Diyos ay magtiwala,
kayo’y kanyang iingata’t ilalayo sa masama.

Israel na bayan ng D’yos, papurihan mo s’yang lubos.

ALELUYA
Juan 10, 14

Aleluya! Aleluya!
Ako’y pastol na butihin
kilala ko’ng tupang akin;
ako’y kilala nila rin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 32-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, dinala kay Hesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Hesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao, at sinabi nila, “Kailanma’y walang nakitang katulad nito sa Israel!” Datapwat sinabi ng mga Pariseo, “Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo.”

Nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at pinagaling ang mga maysakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila’y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya’t sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 4, 2020 at 12:50 am

Pagninilay: Marahil magtataka tayo kung bakit napakaraming talinghaga ang ikinuwento ni Hesus. Ang kanyang mga alagad nga ay nagtanong sa kanya kung bakit hindi diretsyo na lang ang mga pahayag tungkol sa Pagkahari ng Diyos. Ang salitang “parabula” ay nagmula sa Salitang Griyego na ‘parabole,’ na ngangahulugang “isang malaking barayti ng mga aksiyom, tayutay, kawikaan, at idyoma”. Kaya nga ang mga parabula ni Hesus bagamat hindi literal ang mga detalye ay may mas malalim na kahulugan tungkol sa Paghahari ng Diyos sa ating piling.

Makikita natin sa Unang Pagbasa mula kay Propetang Jeremias kung paanong kinalimutan ng mga bayan ng Israel at Juda ang Panginoon sa pagiging masuwayin sa kanyang utos at pagtuon sa mga makamundong bagay. Kaya ganyan ang kanilang ugali kapag naririnig nila ang mga salita ng mga Propeta ng Diyos, at pinagpapatay nila ang mga ito (Minsan pa nga ay minamaltro at pinagtatawanan na lang).

Kaya’t ganyan nga ang paraan ng pagkukwento ni Hesus sapagkat ang mga mata nila ay hindi nakikita ay ang mga tenga nila ay hindi nakakarinig. Ngunit sa simula pa lamang ng kanyang Ministeryong Pampubliko, alam na niya na ang kanyang tinawag na mga Apostol ay nakita tungkol sa kanya at narinig ang kanyang mga mensahe. Sa kanila ipinaliwanag nila ang mensahe ng bawat kwento.

At ganyan din ang itinuro ng mga Apostol sa Simbahan upang ang lahat ng nabibilang dito ay makatuon sa mga pagpapala ng Panginoon gamit ang pananampalataya Sa kabuuan, marami na po tayong alam na mga parabula ni Kristo mula sa mga Ebanghelyo. Hindi naman literal ang kanilang detalye, subalit malalim ang kanilang kahulugan sa araw-araw na pamumuhay. Ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano ay makinig sa Banal na Salita ng Panginoon at isabuhay ito sa ating araw-araw na pamumuhay dito sa daigdig habang hinahangad natin ang kanyang kaluwalhatian sa kalangitan.

Reply

Reynald Perez July 4, 2020 at 12:51 am

Correction: Reflection for July 23, 2020 ?

Reply

Reynald Perez July 4, 2020 at 1:04 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay nagpapakita sa pagkadismaya ng Panginoong Diyos sa kanyang bayang Israel (Hilagang Kaharian). Sinusuway nila ang kanyang utos at patuloy na nagkakasala sa pagluluklok sa mga hari at prinsipe na walang pahintulot niya. Gumawa at sumamba din sila sa mga diyus-diyosan at umukit ng gintong idolo. Dahil dito, nawalay ang relasyon ng Diyos sa kanyang bayan, at parang hinayaan niya na sila’y sakupan ng Asyria, isang mabagsik na bansa. Subalit hindi rito natatapos ang kwento sapagkat sa nakatakdang panahon ay ililikas ng Diyos ang Israel at Juda mula sa pagkaalipan ng kasalanan upang sila’y magkaisa. Kaya natupad itong propesiya sa pamamagitan ni Hesus.

Ang Ebanghelyo ay nagpapahayag tungkol sa mga magagandang gawain ni Hesus. Una na rito ay ang pagpapalayas ng mga demonyo mula sa mga sinasapiang tao. Ikalawa ay ang paglilibot sa iba’t ibang nayon upang ipahayag ang Paghahari ng Diyos sa sanlibutan. Ikatlo ay ang kanyang pahayag sa mga alagad tungkol sa kasaganaan ng ani, ngunit kaunti lamang ang mga mag-aani. Makikita rito ang kahalagahan ng misyon sa bawat Kristiyano. May kapangyarihan ang ating Panginoon laban sa kasamaan, kaya tayo rin ay biniyayayaan upang manaig tayo laban sa tuksong mapapalapit sa atin sa kasalanan. At katulad ng sinabi ni Hesus na tayo rin ay sinusugo niya sa ani ng mundo upang ipaghasik ang kabutihan at pagmamahal sa buong mundo. Ito’y nagsisimula sa bawat lugar na pinupuntahan natin, kung paano tayo’y nakikipagrelasyon sa ating kapwa. Ang mahalaga ay ang ating katapatan sa misyon na makilala ng lahat na ang Diyos ay naghahari sa bawat isa.

Reply

EdwardCRamirez July 7, 2020 at 6:10 am

Salamat sa diyos
Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Romel U. Briones July 7, 2020 at 8:56 am

Pipupuri ka namin Panginoong HesuKristo. Salamat po sa Mabuting Balita at magandang pagninilay. God bless us all.

Reply

Celine July 7, 2020 at 9:44 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Dong July 7, 2020 at 9:46 pm

Salamat panginoong nuestro padre hesus nazareno pinupuri ka namin.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:37 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Cancel reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: