Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 2, 2019

November 2, 2019

PANALANGIN NG BAYAN

Sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglay ang pananampalatayang ito, tulungan natin ng ating mga panalangin ang lahat ng namayapa, lalo na ang mga nangangailangan ng mga ito.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
O kaya
Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalanging bunga ng pag-ibig at pananampalataya.

Ang Simbahan nawa’y hindi kailanman malimutan sa lupa ang Simbahang naghihintay para sa kaluwalhatiang walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan nawa’y makatagpo ng pag-asa kay Kristong Muling Nabuhay at sa kanyang nagpapalinis na pagpapatawad, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay nawa’y maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang habag na nahayag sa purgatoryo nawa’y magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga kaluluwa ng mga hindi nakakilala kay Kristo noong sila ay nabubuhay pa nawa’y pagkalooban ng liwanag at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoon ng buhay, inihahabilin namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa ng mga naghihintay na makabahagi sa maluwalhating Muling Pagkabuhay ng iyong Anak, ang aming Manunubos, na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen.

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Patrick Cu November 3, 2017 at 3:21 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez October 27, 2019 at 11:13 pm

Pagninilay: Ang Buwan ng Nobyembre ay inilaan ng SImbahan upang gunitain ang mga mahal na yumaong sumakabilang-buhay. Subalit ngayong Ikalawang Araw ng buwang ito, naging katangi-tangi ang okayson sa Paggunita sa Lahat ng mga Pumanaw na Kristiyano, o mas kilala bilang Araw ng mga Kaluluwa. Matapos ipagdiwang ang Lahat ng mga Banal, ating inaalala ngayon ang lahat ng mga yumao at pumanaw mula sa daigdig na ito na may pananampalataya na hindi natatapos ang buhay sa Kamatayan, bagkus sa darating na buhay na walang hanggan. Napakadaming mga Pagbasang maaring gamitin ng mga parokya na may kaugnayan sa pagdiriwang ngayon. Kaya maaring gamitin ang mga Pagbasang nakalagay sa itaas ng pahinang ito, o kaya ang iba pang pagbasang mahahanap sa Misa para sa mga Yumao. Gayunpaman, ang pinakaugat ng pagdiriwang ngayon ay tungkol sa ating paniniwala bilang mga Kristiyano hindi lang sa bagong buhay, kundi pati na rin sa pagkabuhay na mag-uli. Hindi natatapos ang buhay sa kamatayan, kundi mayroon pag-asa ng bagong buhay hindi sa mundong ito, kundi sa kabilang banda, at iyan ay gagampanan sa pagkabuhay na mag-uli. Ayon nga sa ating Panginoong Hesukristo, ang mga mabubuti ay magkakaron ng walang hanggang buhay sa langit, at ang mga masasama naman ay magkakaroon ng walang hanggang buhay sa impiyerno. Kaya ang langit at impiyerno ay mga totoong realidad kung saan hahantong ang buhay ng tao batay sa kanyang mga gawain habang namumuhay pa. Subalit sa ating pananampalataya, naniniwala tayo na may mga taong hindi nakapagsisi sa iilang kasalanan, ngunit sila’y namuhay nang matapat. At iyan ang ating paniniwala sa Purgatoryo, na ang mga kaluluwang ito’y ating ipinapanalangin na makamtan nila ang langit balang araw sa patuloy na paglilinis. Ang doktrina ng purgatoryo ay sinasabi raw ng ibang sekta na walang batayan sa Bibliya. Ngunit ang paglilinaw diyan ay ang salita mismo ay wala sa Banal na Kasulatan, subalit ang turo mismo ay nasa Bibliya, lalung-lalo sa 2 Macabeo 12:42-46 na kung saan niloob ng Diyos na magkaroon ng pagbabayad-puri sa mga buhay at mga patay upang sila’y mailigtas mula sa pagkakasala. Kaya mga kapatid, mahalaga na pahalagahan natin ang buhay na binigyan ng Diyos sa bawat isa. At nawa patuloy tayo sa paggawa ng tama at mabuti, lalung-lalo sa ating kapwa. Kung paano tayong nagpakita ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, iyan ang magiging batayan ng pagkakamtan natin ng kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Nawa patuloy rin tayo sa ating pagsampalataya sa pagkabuhay na muli ng nangamatay ng tao at sa buhay na walang hanggang upang balang araw tayo rin kapag mamatay ay makakasigurado sa bagong buhay na inilaan sa atin ng Panginoon.

Reply

Angelita Maramba November 1, 2019 at 3:16 pm

Ask ko lang po bakit.wala.pong alleluya and the corresponding verse? Salamat pp

Reply

PATRICK CU November 2, 2019 at 3:50 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Edward Ramirez November 2, 2019 at 5:37 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Aida November 2, 2019 at 7:12 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.
Muli maraming salamat sa bumubuo ng Awitatpapuri
at gayon din po kay Bro.Reynald Perez sa mga pagninilay na nkkatulong upang lalo naming maunawaan ang mga Pagbasa at Mabuting Balita.
Nakakatulong po ito upang lumago po ang aming Spiritual na pamumuhay.
Di man po namin kayo madalas mapasalamatan ay si Lord na po ang magbabalik sa inyo ng biyaya . God bless us more.

Reply

Jerry November 2, 2019 at 11:53 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo .Amen

Reply

Celine November 3, 2019 at 12:59 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:27 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: