Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 6, 2019

November 6, 2019

Miyerkules ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 13, 8-10
Salmo 111, 1-2. 4-5. 9

Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

Lucas 14, 25-33

UNANG PAGBASA
Roma 13, 8-10

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa sa ating tayo’y mag-ibigan; sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng, “Huwag kang mangangalunya, Huwag kang papatay, Huwag kang magnanakaw, Huwag kang mag-iimbot,” at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap, “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.” Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya’t ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 111, 1-2. 4-5. 9

Tugon: Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

Mapalad ang tao na may takot sa Diyos,
siyang sumusunod nang buong alindog.
Ang kanyang lipi’y magiging dakila,
pati mga angkan ay pinagpapala.

Tugon: Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

Ang taong matuwid, may bait at habag,
kahit sa madilim taglay ay liwanag.
Ang mapagpautang nagiging mapalad,
kung sa hanapbuhay siya’y laging tapat.

Tugon: Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

Mabait na lubha, lalo sa mahirap,
ang pagiging mat’wid ay di nagwawakas.
Buong karangalan siyang itataas.

Tugon: Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

ALELUYA
1 Pedro 4, 14

Aleluya! Aleluya!
Hirap kaisa ni Kristo
ay kapalarang totoo,
kaloob ng Espiritu.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 14, 25-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sumama kay Hesus ang napakaraming tao; humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, “Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo’y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung, may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maipatapos – siya’y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila: ‘Nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos.’ O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang sampunlibo niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may dalawampunlibong tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman, kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 14 comments… read them below or add one }

Patrick Cu November 9, 2017 at 1:46 am

Salamat sa Diyos!

Reply

lin November 5, 2019 at 1:57 pm

It would be complete andbueful if the Community Prayers nd TPilioino verion will be made available. Thank you very much.

Reply

Reynald Perez November 4, 2019 at 8:23 pm

Pagninilay: Ang pagtugon sa tawag na sumunod sa Panginoon ay kinakailangan ng sapat na katapatan sa kanya. Kaya nga ipinahayag ni Hesus sa Ebanghelyo ang mga balakid na hindi nagpapahintulot sa atin sa pagsunod sa kanya. Unang sinabi niya na hanggang tinatanggi natin ang ating ama at ina ay hindi tayo’y magiging mga alagad niya. Sa wikang Griyego, ang salitang “tanggi” ay hindi yung literal na “hate” sa wikang Ingles, kundi ito ay tinatawag na “ikalawang opsyon”. Nais ipahayag ni Hesus na kung palagi niya tayong binibiyayaan ng mga magulang pati na mga kapatid, dapat patuloy natin patatagin ang ating pananampalataya sa kanya. Ikalawa ay hindi raw maaring maging mga alagad ni Kristo kung hindi natin tinatahak ang mga krus. Ang sinisimbolo ng krus na iyon ay ang bawat pagsubok at pagdurusa na ating dinadanas araw-araw. Marahil nais nating guminhawa ang ating buhay upang mawalan na ang mga problema. Ngunit ang nais ipahayag ni Hesus na patuloy nating patatagin ang ating pananampalataya at katapatan sa kanya sa pagpasan ng mga “krus ng ating buhay”. Kahit siya mismo pinasan niya ang Banal na Krus hanggang Golgota upang maunawaan natin ang kahalagahan ng sakripisyo para sa ikabubuti ng marami. Inaanyayahan tayo na tularan ang tagapagtayo ng torre ng pag-ibig ng Diyos na kailangang umupo upang suriin kung anu-ano ang mga materyales ang magpapatibay sa pundasyon ng ating pananampalataya, at ganun din ang haring nakikipagdigmaan laban sa mga tukso at kasamaan upang malaman natin kung anong istratehiyang ating gagamitin sa patuloy na pagpapalaganap ng kabutihan sa mundo. Kaya nga ang pagsunod sa Panginoon ay kailangan tayo’y maging tunay na alagad niya. At katulad ni San Pablo sa Unang Pagbasa, nawa’y maunawaan natin na sa buong Kautusan ng Panginoon, ang pinakahigit at pinakaganap na utos ay ang pag-ibig sa kanya at sa kapwa.

Reply

Joselito Peroy November 6, 2019 at 12:17 pm

Thanks for this wonderful explanation.

Reply

Methusela Eclevia November 5, 2019 at 10:09 am

Thank you po 4 publishing in advance the litugies. It is very useful to us as catechist

Reply

Arlin D. Mamales November 6, 2019 at 4:33 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida November 6, 2019 at 6:33 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas November 6, 2019 at 7:32 am

O Diyos, sa aming panghihina bilang mga lingkod mo, kahabagan mo kami. Sa panahon na nabibigyan namin ng priority ang ibang bagay sa buhay namin higit sa Iyo, unawain mo kami. Sa mga tukso na maaring magpalayo sa amin iyo, iligtas mo kami. Mahal ka namin O Ama, huwag kaming matalo ng aming mga kahinaan. Maawa ka sa amin. Amen.

Reply

Mil November 6, 2019 at 9:56 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Celine November 6, 2019 at 2:12 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Dolly Sun November 6, 2019 at 4:20 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Edward Ramirez November 6, 2019 at 9:49 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

PATRICK CU November 9, 2019 at 1:17 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:26 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: