Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 28, 2019

August 28, 2019

Paggunita kay San Agustin, obispo at pantas ng Simabahan

Miyerkules ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 2, 9-13
Salmo 138, 7-8. 9-10. 11-12ab

Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

Mateo 23, 27-32

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 2, 9-13

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga-Tesalonica

Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang Mabuting Balita.

Saksi naman kayo at gayun din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti, at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami’y naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at hinimokna mamuhay nang tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian.
Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos: nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos, at hindi ng tao. Anupat ang bisa nito’y nakikita sa buhay ninyo mga sumasampalataya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 138, 7-8. 9-10. 11-12ab

Tugon: Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

Saan ako magpupunta, upang ako’y makatakas?
Sa Banal mong Espiritu’y hindi ako makaiwas.
Kung langit ang puntahan ko, pihong ika’y naroroon,
sa Sheol ay naroon ka kung do’n ako manganganlong.

Tugon: Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan,
o kaya ang tirahan ko’y ang duluhan ng kanluran;
pihong ikaw ay naroon, upang ako’y pangunahan,
Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan.

Tugon: Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit,
padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid;
maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim,
at sa iyo yaong gabi’y parang araw na maningning.

Tugon: Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

ALELUYA
1 Juan 2, 5

Aleluya! Aleluya!
Lubos na magtatamasa
ng pag-ibig ng D’yos Ama
ang sumunod sa Anak n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 23, 27-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Ang katulad ninyo’y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Sa paningin ng tao’y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punung-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan.

“Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay nang matuwid. At sinasabi ninyo, ‘Kung kami sana’y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta.’ Sa sinabi ninyo iyan, inaamin ninyong kayo’y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta! Sige! Tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 12 comments… read them below or add one }

Roderico A.Secretario August 30, 2017 at 8:01 am

Nasa puso sana ng tao ang pag gawa ng mabuti sa kapwa.Ang pagtulong ay di
lamang sobra sa kayamanan.Sana tularan natin ang isang pulubi na dapat ay kakainin na nya ibinigay pa sa panginoon.Amen

Reply

Rey Erosa August 30, 2017 at 11:57 am

Nakakalungkot isipin na may mga taong nagpapangaral ng kabutihan subalit hanggang salita lamang. Kayat mas mainam pang tumahimik n lamang at gumawa ng kabutihan na Diyos lamang ang nakakaalam dahil nagiging panlabas lamang na dahilan kapag umiral ang pansariling kapakanan. Kayat napakahirap mamuhay ng wala sa Panginoon dahil maraming tukso at kasalanan ang syang nagbabadya sa atin sa bawat sandali kayat tanging sa Diyos lamang ang kapurihan at di dapat satin para tayo ay di maging palalo at hambog sa harap ng Diyos! Amen!

Reply

Patrick Cu August 31, 2017 at 12:52 am

Salamat sa Diyos!, mahabagin kahit sa makasalanan, kay hirap po mamuhay nang wala sa iyong tabi Panginoon, patuloy niyo po kaming baguhin nang kami lahat ay maligtas poon! na sundin ang iyong mga utos nang buong loob dahil sa pagmamahal sayo. AMEN

Reply

Reynald Perez August 26, 2019 at 4:29 am

PAGNINILAY: Patuloy ang panunuligsa ni Hesus sa mga eskriba at Pariseo. Sa ating Ebanghelyo (Mateo 23:27-32), huling tinuligsa niya sila. Ang dahilan nito ay dahil sa kanilang pagpapakitang-tao na ugali. Naniniwala ang mga pinuno ng mga Hudyo na sila’y pinagpala at maliligtas dahil tingin nila’y malapit sila sa Diyos. Subalit kung inoobserbahan nila ang mga tradisyon nila, hindi nila sinusundan ang Kautusan ng Diyos. At gumawa sila ng 613 batas, ngunit hindi tinutupad ang mga ito. Tingin nila’y sapat na ang kanilang relasyon sa Panginoon. Nagdadasal nga sila at nagpupulong sa mga sinagoga tuwing Araw ng Pamamahinga. Ngunit hindi nila lubos na tinutupad ang Kautusan ng Diyos. Binibigay nila ang mga ordinaryong Hudyo ng himutok na sundin ang mga ito. Pinatay din nila ang mga propeta ng Panginoon dahil hindi nila matanggap ang mga propesiya tungkol sa bayang Israel at sa Mesiyas. Kaya nga tinawag sila ni Hesus mga libingang pinuputi na bulok sa nilalaman. Mga kapatid, nakita po natin kung anong merong ugali ang mga eskriba at Pariseo. Mismo silang nagbintang nga mga akusasyon kay Kristo para patayin siya ng mga Romano. Pero makalipas ng 37 taon, hinayaang ni Emperador Tito na wasakin at sungin ng mga Romano ang Lungsod ng Jerusalem dahil tunay ang propesiya at hinaing ni Hesus sapagkat hindi tinanggap ng mga Hudyo ang mensahe ng kaligtasan. Kaya sa ating paglakbay sa daang ito, nawa’y gumawa tayo ng mabuti sa ating mga kapwa, at isabuhay ang ating mga debosyon at tradisyon sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Jose M. Javier August 28, 2019 at 4:57 am

This is the journey of our life, now we know who is our King and yet we let our heart not to be humble in His teaching. Our weaknesses in everything is the source of evil that Satan has chance to simply enter vin our life. Yes Lord make our heart place a temple just for you. Amen

Reply

Aida Ramirez August 28, 2019 at 5:59 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen..

Reply

PATRICK CU August 28, 2019 at 7:42 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mylene Farinas August 28, 2019 at 7:59 am

Dakilang Panginoon, tulungan mo po kaming makapamuhay ng may buong katapatan, hindi mapaimbabaw, hindi pakitang-tao lamang. Make our hearts pure and our ways pleasing to you, O my Lord! Amen

Reply

Kulot August 28, 2019 at 9:34 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Sandra Libadisos August 28, 2019 at 2:28 pm

SAlamat sa salita ng Diyos

Reply

Jerry August 29, 2019 at 12:22 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:53 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: