Mga Pagbasa – Martes, Agosto 27, 2019

August 27, 2019

Paggunita kay Santa Monica

Martes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 2, 1-8
Salmo 138, 1-3. 4-6

Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

Mateo 23, 23-26

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 2, 1-8

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Kayo na rin, mga kapatid, ang nakababatid na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kami’t inalipusta sa Filipos. Gayunma’y pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang Mabuting Balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral nami’y hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan o ng hangad na manlinlang. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang Mabuting Balita kaya nangangaral kami upang bigyang kasiyahan, hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumamit ng pakunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghangad ng papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman, bagamat may katwiran kaming maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo. Naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng Mabuting Balita. Hindi lamang iyan, pati ang aming buhay ay ihahandog namin, kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 138, 1-3. 4-6

Tugon: Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

Ako’y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay,
ang lahat kong lihim, Poon, ay tiyak mong nalalaman.
Ang lahat ng gawain ko, sa iyo ay hindi lingid,
kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip.
Ako’y iyong nakikita, gumagagawa o hindi man,
ang lahat ng gawain ko’y pawang iyong nalalaman.

Tugon: Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihi’y
alam mo nang lahat iyon, lahat ay di malilihim.
Ika’y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras,
ang likas ong kalakasan ang sa aki’y nag-iingat.
Nagtataka ang sarili’t alam mo ang aking buhay,
di ko kayang unawain iyang iyong karunungan.

Tugon: Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

ALELUYA
Hebreo 4, 12

Aleluya! Aleluya!
Buhay ang salita ng D’yos,
ganap nitong natatalos
tanang ating niloloob.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 23, 23-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Ibinigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang arawl sa Kautusan: ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyo kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulaw na taga-akay! Sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo!

“Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan ngunit ang loob nito’y puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na Pariseo! Linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 26, 2019 at 12:27 am

PAGNINILAY: Patuloy nating naririnig kung paanong tinuligsa ng Panginoon ang mga eskriba’t Pariseo, na ang mga ito’y tinawag niyang mga mapagpaimbabaw. Ipinahayag ni Hesus ang kanyang hinanakit sa kanila dahil sa kanilang pagbabayad ng ikapu na ipinapagliban ang mga mabubuting tungkulin na kinakailangang gawin katulad ng katarungan, pagkahabag, at katapatan. Ito nga dahil kinakain nila ang niknik sa inumin at nilulunok ang kamelyo. Ibig sabihin ng Panginoon ay ang kanyang mataas na pagtingin sa sarili na binabalewala nila ang pangangailangan ng ibang tao. At isa pang realidad ay ang pagkunwaring may mataas na kabanalan sila kaysa sa kanilang kapwang Hudyo o kahit sinumang mamamayan. Ito yung ibig sabihin ni Kristo na nililinis ng mga Pariseo at eskriba ng labas ng tasa at pinggan, at hindi ang luob ng mga ito. Ito’y patungkol sa kalabasan at kalooban ng bawat tao. Minsan sa labas ay nagpapakaganda, nagpapapogi, at nagpapakabait tayo sa harap ng mga kamag-anak at mga paboritong kasamahan, ngunit sa loob ay kapag iba na ang ating kinakausap na ito at hinaharap na sitwasyon ay umiiba ang ating ugali. Kaya’t kahit sumuot pa tayo ng mga maskara ng pagpapakita ng katalinuhan ay hindi pa rin lamang nasusukat sa abilidad at talentong nahuhusayan tayo, kundi sa malinis na puso at kalooban. Marahil bilang mga Katoliko sanay na po tayo sa mga kaugalian ng ating pananampalataya katulad ng Pagtanda ng Krus, pagdalo sa Banal ng Misa, pagkakaroon ng debosyon sa Mahal na Birheng Maria at sa mga Banal, at iba pa. Marahil din nagbabasa tayo ng Banal na Kasulatan lalung-lalo na ang mga online app o website ng mga Pagbasa sa Misa upang malaman ang Salita ng Diyos sa bawat araw at pagnilayan ang mga ito. Kaya nga mas mahalaga kung pagpapahalagahan natin ang mga Tradisyong ating kinasanayan sa paggawa ng kabutihan at tamang gawain tungo sa ibang tao. Kinakailangan nating isabuhay ang ating pagkakilanlan bilang mga Katolikong Kristiyano na dala ang pag-ibig ng Panginoon mula sa ating mga isip, salita, at gawa.

Reply

Edward Ramirez August 27, 2019 at 6:17 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Josephine Mauro August 27, 2019 at 7:04 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

PATRICK CU August 27, 2019 at 7:48 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Kulot August 27, 2019 at 6:15 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Jerry August 27, 2019 at 9:28 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HusuCristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:54 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: